Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklaga beslut i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse eller nämnd

Om du vill överklaga ett beslut fattat av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon nämnd i kommunen ska du göra det hos:

Förvaltningsrätten i Jönköping,
Box 2201,
550 02 Jönköping.

eller via e-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Ett beslut kan upphävas om det tillkommit på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller gäller något som inte är en kommunal angelägenhet. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt för att du anser att det är olämpligt. Förvaltningsrätten kan bara upphäva ett beslut, inte sätta ett annat i dess ställe.

Klagotiden är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande publiceras på kommunens anslagstavla om att protokollet har justerats.

Rätten att överklaga kommunala beslut har den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet där, eller är taxerad till kommunalskatt där.

Övriga överklaganden

Vissa beslut i kommunala nämnder fattas med stöd av särskilda författningar (plan- och bygglagen, socialtjänstlagen med fler). De kan i de flesta fall överklagas av den som beslutet berör. Det ska göras inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet, till exempel i form av ett protokollsutdrag. Om beslutet går dig emot ska det ha hänvisningar om hur du kan överklaga.

Överklagandet ska lämnas in till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Nämnden bedömer om överklagandet kommit in i rätt tid. Om så är fallet vidarebefordrar nämnden det till rätt instans. Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten är oftast de instanser som tar ställning till överklaganden.

Den här typen av överklagande kallas förvaltningsbesvär. Här kan den myndighet som prövat ditt överklagande i regel ersätta det kommunala beslutet med ett nytt beslut.

Om att överklaga myndighetsbeslut, Förvaltningsrätten i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse eller nämnd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender