Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillgänglighet på Borås Stads webbplats

Borås Stad ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur boras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se följande avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från boras.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du be oss om informationen.

Begär information i alternativt format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Navigering

 • Fokusmarkering av valda objekt kan i vissa webbläsare ha otillräcklig kontrast.
 • Den kan förekomma hänvisningar i texten som endast kan följas för den som kan urskilja olika färger.

Uppläsning av text

 • Det kan förekomma radbrytningar i formulär som gör att uppläsningsverktyg pausar uppläsningen.
 • Överskrift i vänstermenyn är inte kodade som rubrik.
 • Citat kan sakna korrekt märkning.

Länkar

 • Det kan förekomma otydliga länktexter.
 • Vissa e-postadresser har namnet som länktext istället för utskriven e-postadress.
 • Länkade bilder kan sakna beskrivning av länken.

Dokument

Det förekommer dokument i exempelvis formatet PDF som inte är tillgänglighetsanpassade.

Bilder

 • Det kan förekomma bilder med text som inte finns i format som kan läsas av uppläsningsverktyg.
 • Det kan förekomma bilder och grafiska element kan sakna alternativtext.

Videofilmer

 • Videofilmer kan sakna textning.
 • Videofilmer kan sakna syntolkning.
 • Det kan förekomma videofilmer med otillräcklig kontrast på undertexterna.
 • Det kan förekomma videofilmer som saknar alternativt format.

Formulär

 • Det kan förekomma radbrytningar i formulär som gör att uppläsningsverktyg pausar uppläsningen.
 • Det är otydligt vilka fält som är obligatoriska då det bara visas med en rödfärgas asterix.
 • I vissa formulär är det otydliga ledtexter.
 • Problem med det sätt som felmeddelanden presenteras.
 • För liten kontrast i formulärfältens ramar i formulär och sökfunktion.

Tabeller

 • Det kan förekomma tabeller som innehåller tomma rader, kolumner och celler.
 • Det kan förekomma tabeller som saknar beskrivning.
 • Det förekommer tabeller där riktningen för tabellrubrikerna inte är angivna.

Tjänst för att lämna synpunkter och felanmälan

Problem med att navigera till inskickade felanmälningar i kartan.

Chatfunktionen Imbox

 • Funktionen stödjer tangentbordsnavigering och förlitar sig på extern programvara för att läsa upp innehåll. Vissa webbläsare har sämre stöd för tangentbordsnavigering till iframes som funktionen är beroende av.
 • Vissa delar av funktionen har otillräcklig kontrast.
 • Ej korrekt ifyllda formulär indikeras enbart genom röd färg.

Jämförelsetjänst

 • Alla länkar till mer information har samma länktext.
 • Otydlig fokusmarkering vid tabb-navigering.
 • Det är otydliga länkar utan understrykning.
 • I funktionen krävs gester för att utföra vissa moment.
 • I funktionen saknas visuell text som del i dold beskrivning.

Funktion för presentation av öppen data

Länkar har samma färg som texten.

Oskäligt betungande anpassning

Borås Stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inkomna handlingar till Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats.

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Inkomna handlingar
 • Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar

Samtliga nämnder i Borås Stad har fatta beslut i likhet med Kommunstyrelsens.

Revisionsrapporter, årsrapport och rapportsammandrag från Stadsrevisionen

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Stadsrevisionens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: Revisionsrapporter, årsrapport och rapportsammandrag

Kvalitetsrapporter från Grundskoleförvaltningen

Grundskolenämnden beslutar att undanta nedanstående från tillgänglighetsanpassning med hänvisning till oskäligt betungande anpassning, med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se

Inspektionsrapporter från Miljöförvaltningen

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att inspektionsrapporter från livsmedelsinspektioner äldre än 23 september 2020 ska undantas från att tillgänglighetsanpassas.

Blanketter kopplade till Miljöförvaltningens verksamheter

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att undanta tillgänglighetsanpassning av nämndens blanketter på Borås Stads webbplats. Undantaget åberopas eftersom oskäligt betungande anpassningar krävs för att tillgänglighetsanpassa blanketterna.

Detaljplaner och dokumentation vid planuppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att samtliga gällande planer samt tillhörande dokument framtagna av kommunen som fått laga kraft innan 23 september 2020 (med planer avses detaljplaner, byggnadsplaner, stadsplaner, upphävande av planer, ändring av planer, områdesbestärrunelser, planprogram, fastighetsplaner, tomtindelningar och avstyckningsplaner) ska undantas från att tillgänglighetsanpassas. Detta gäller också samtliga arbetsdokument tillhörande pågående planarbeten som tagits fram innan 23 september 2020.

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden har beslutat att undanta nedanstående handlingar från tillgänglighetsanpassning:

 • Förskoleförvaltningens kvalitetsrapporter
 • Ansökan om att starta fristående förskola
 • Ansökan om att starta pedagogisk omsorg
 • Anmälan av förändring i ägar- och ledningskretsen

Revisionskollegiets beslut

Revisionkollegiet har beslutat att undanta aammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar, revisionsrapporter, årsrapport och rapportsammandrag från tillgänglighetsanpassning.

Hur vi testat webbplatsen

Funka nu AB, som är tillgänglighetskonsulter, har gjort en oberoende granskning av boras.se.

Senaste bedömningen gjordes den 29 april 2020.

Rapport med metodbeskrivning och utvärdering Pdf, 9.2 MB.

Redogörelsen uppdaterades senast den

Tredjepartstjänster

Här finns redovisningar av tillgänglighet från våra leverantörer av tjänter som är integrerade i boras.se. Eventuella problem är även redovisade i ovanstående lista.

Imbox

Imbox är en chattjänst som vi använder i några av våra verksamheter.

Tillgänglighetsredovisning för Imbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighet på Borås Stads webbplats

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender