Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ordlista vid villatomtsköp

Det är mycket att sätta sig in i när man köper en villatomt, inte minst att förstå vad alla uttryck och termer faktiskt betyder. Därför har vi samlat några av de vanligaste som du stöter på när du köper en villatomt inom Borås Stad.

Anslutningsavgifter

Avgifter för anslutning till exempelvis vatten och avlopp, el eller fiber med mera. Information och anslutning hanteras av det bolag som levererar respektive tjänst i området.

Belastning

En belastning innebär att det på fastigheten finns en rättighet för någon annan att t.ex. anlägga en ledning eller bygga en väg. Detta kan ske genom att det finns ett servitut på fastigheten. En belastning är ingen totalt ianspråktagande och du kan fortfarande använda delen som belastas som din egen tomt.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller anläggning. Vid köp av villatomt och inför byggnation av denna behöver du söka bygglov hos kommunens bygglovsenhet.

Bygglovavgift

Kostnaden för bygglovet.

Byggnadsarea

Den yta som en byggnad upptar på marken.

Byggnadsskyldighet

En skyldighet som tomtköparen har enligt köpeavtalet om att uppföra huvudbyggnadens grundkonstruktion inom överenskommen tid. För närvarande är tiden 6 månader från tillträdesdagen.

Byggrätt

Den bebyggelse som enligt gällande detaljplan får byggas på villatomten. Vanligt är att exempelvis höjd, byggnadsarea och antal våningsplan är reglerat i detaljplanen. Det kan också förekomma krav på minsta fastighetsstorlek (tomtstorlek).

Detaljplan

Ett juridiskt bindande dokument som bland annat anger markanvändningen och hur man får bebygga marken inom detaljplanens gränser. Det är kommunen som tar fram en detaljplan.

Fastighet

En fastighet är ett markområde och på en fastighet kan det bland annat stå en byggnad. Alla fastigheter har en specifik beteckning, exempelvis Borås Ebbared 2:80. När du köper en villatomt av kommunen köper du en fastighet.

Handpenning

En delbetalning på 10% av köpeskillingen som kommunen tar ut efter att köpeavtal tecknats mellan säljare och köpare. Handpenningen används också som deposition för fullföljande av köpet och villkoren i köpeavtalet. Fullföljs inte köpeavtalet behåller kommunen en summa, för närvarande 20 000 kronor, av handpenningen och resterande betalas tillbaka till köparen utan ränta.

Huvudbyggnad

Detsamma som bostadshus.

Huvudmannaskap

Alla allmänna platser, det vill säga områden som är tillgängliga för allmänheten, ska ha en huvudman som är ansvarig för förvaltningen av området. Huvudmannaskapet för allmänna platser inom en detaljplan kan antingen vara kommunalt eller enskilt. Vid kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som står för förvaltningen. Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna gemensamt som ansvarar för förvaltningen, detta görs oftast genom att fastighetsägarna bildar en samfällighetsförening. En allmän plats kan vara till exempel ett gatunät eller ett parkområde.

Köpeavtal

Juridiskt bindande avtal som ingås mellan köpare och säljare när en fastighet säljs.

Köpebrev

Ett köpebrev är ett kvitto på att villkoren i köpeavtalet är uppfyllda, och att affären är fullföljd. Köpebrevet, som används när köparen ansöker om lagfart, ska undertecknas av både köpare och säljare. När du köper en villatomt upprättas köpebrevet av kommunen efter att köpeskillingen är betald och byggnadsskyldigheten har uppfyllts.

Köpeskilling

Fastighetens, i detta fall villatomtens, pris.

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att du är ägare till din fastighet. Den som köper en fastighet ska ansöka om lagfart inom tre månader från det att köpebrevet har upprättats. Lagfart söks hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden för lagfart betalas av köparen. Läs mer om lagfart på lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kostnad för lagfart

Kostnad för lagfart består av en skatt och expeditionsavgift för fastighetsköp och betalas när lagfart beviljats. Skatten kallas för stämpelskatt och är för närvarande 1,5 % av köpeskillingen, kostnad för expeditionsavgift tillkommer. För mer information om stämpelskatt och expeditionsavgift, se lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planavgift

En avgift för kommunens detaljplanekostnader. Planavgift tas ut när bygglovet beviljats.

Villatomt

Fastighet avsedd för ett enfamiljshus.

Tilldelning

När ni som tomtintressent blir erbjuden att få köpa en viss villatomt. Köpet fullföljs genom att ett köpeavtal tecknas. Läs mer om tilldelning under punkt 3 i Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av villatomter.

Tilldelningstillfälle

Säljstart för nya villatomter som erbjuds intressenter i tomtkön. I de fall flera kunder anmäler intresse för samma villatomt ska tomten tilldelas den kund som har stått längst i kön.

Tillträdesdag

Den dag enligt köpeavtalet som köparen får tillgång till fastigheten och även övertar det juridiska ansvaret för denna. Från och med denna dag kan köparen också börja använda fastigheten och kan påbörja husbyggnationen.

Tomtkö

Kösystem som används vid försäljning av kommunala villatomter. Läs mer under  Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av villatomter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ordlista vid villatomtsköp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender