Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbar utveckling

Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Borås. Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbar utveckling för dig som bor och verkar i vår kommun.

Vad är hållbar utveckling?

Just nu har vi ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det sker inom ett arbete vi kallar Socialt hållbart Borås.

Illustration av personer, djur och miljö i Borås

Visionen om framtidens Borås

Visionen beskriver framtidens Borås. Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Visionen om framtidens Borås

Händer som håller ett hjärta med en sköld runt.

Samma möjligheter

Invånare i Borås ska ha likvärdiga förutsättningar – alltså samma möjligheter i livet. Det finns dock skillnader i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden. Läs om hur vi arbetar för att alla invånare ska få så likvärdiga möjligheter som möjligt i livet.

Samma möjligheter

Ett äpple på en bok

God utbildning och bra arbete

Alla barn och elever i Borås ska få en god och likvärdig utbildning, oavsett var i kommunen de bor eller vilken bakgrund de har. Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället.

God utbildning och bra arbete

En person med ett hjärta som kropp

Hälsa och välmående

Boråsare ska ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.

Hälsa och välmående

Två personer och ett hjärta

Demokrati och delaktighet

Människors engagemang och delaktighet är viktigt för en stark och levande demokrati. Att vissa grupper i samhället inte är delaktiga i demokratin kan leda till brist på tillit till samhällets institutioner, beslutsfattare och till varandra. I Borås arbetar vi därför för att utveckla och stärka demokratin.

Demokrati och delaktighet

Två granar, ett odlingsfält och en sol.

Vårda och bevara miljön

Som kommun har vi ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet, bland annat genom att vårda och bevara värdefulla naturområden. Genom att öka den biologiska mångfalden och sköta områdena på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett rikt natur- och kulturarv till kommande generationer.

Vårda och bevara miljön

Elledningar, en blixt och ett batteri.

Klimat och energi

I Borås ska vi minska vår klimatpåverkan genom att inte använda fossila bränslen. Målet är att Borås ska bli fossilfritt – klimatneutralt – senast 2030. Därför satsar vi på klimatomställning och olika klimatanpassningsåtgärder. Läs om våra projekt och satsningar för en klimatsmart kommun.

Klimat och energi

Människor som rör sig mellan husen

Hållbar plats att leva på

Vi ska bygga en ekologiskt och socialt hållbar kommun, där hela kommunen är lika viktig – landsbygden, tätorterna och centrala staden. Här kan du läsa mer om våra olika insatser och projekt för att det ska bli så.

Hållbar plats att leva på

En fabrik och två paket med växter som växer ut dem.

Hållbart företagande

Vi arbetar med att på olika sätt stötta företag som arbetar för hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende. Det ökar näringslivets uthållighet och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Hållbart företagande

Emojis som representerar de olika målen kopplade till Good Life Goals.

Leva hållbart

Ditt bidrag i hållbarhetsarbetet är viktigt. De val du gör spelar stor roll för hur Borås ska bli en hållbar stad, nu och i framtiden. För att nå de långsiktiga globala målen behöver vi alla förändra vårt sätt att leva. Ta del av tips för hur du kan konsumera, äta, resa och leva mer hållbart.

Leva hållbart

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar utveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter