Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vanliga frågor och svar om vinterväghållning

Jag är missnöjd med snöröjningen i Borås Stad, hur kontaktar jag de ansvariga?

Det allra snabbaste sättet att få hjälp med din fråga om snöröjning, halkbekämpning och de kriterier som finns för vinterväghållning i Borås är att använda Borås Stads system för synpunkter och felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Synpunktshanteringen finns även som app, den heter Synpunkter & fel Borås Stad och går att ladda ner på Google playlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och App storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är halkigt på trottoaren, vem ansvarar för att sanda?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att den del av gångbanan som angränsar till fastigheten skottas och halkbekämpas. Saknas gångbana ska fastighetsskötaren sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd. Här hittar du länkar till fastighetsägare och hyresvärdar med lägenheter i Borås.

Varför är det inte plogat?

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator, gång- och cykelvägar. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Uppdraget är att utifrån fastställda ramar och rutiner planera en så effektiv vinterväghållning som möjligt. När snön faller ska vi på Borås Stad snöröja 44 mil gator och vägar samt 482 000 kvm övriga ytor. Det är därför inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med sådana resurser att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt.

Snöröjningen startar vid ett viss snödjup och djupet varierar beroende på vilken sorts gata eller väg det är frågan om. I Borås prioriteras alltid utvalda gång- och cykelvägar. Läs våra startkriterier för snöröjning här

Om snöfallet är kraftigt och det fortsätter att snöa länge kan det vara nödvändigt att börja om direkt med det prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna. Då är det naturligt att det dröjer längre tid innan snön röjs på gator som inte är prioriterade.

Varför tar det tid innan min villagata plogas?

Det finns inte resurser att snöröja allt samtidigt, därför sker det i prioriteringsordning. Utvalda gång- och cykelvägar röjs först, sedan röjs infartsleder, bussgator, övriga huvudleder, p-platser och torgytor efter det röjs bostadsgator. Busshållplatser, övergångsställen och trappor röjs under dagtid. Dessutom finns det vissa kriterier som måste uppnås för att snöröjning ska påbörjas. Läs våra startkriterier för snöröjning här

Vart ska jag göra av snön som jag skottar bort från min privata tomt?

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Den snön måste tas om hand inne på respektive gård. Om du för ut snö på gatan kan den medföra trafikfara. Dessutom kan den snö som du skottar ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på gården får du själv bekosta bortforslingen.

När transporteras snön bort från trottoarer och gator?

Borttransport av snön sker endast när framkomlighet eller trafiksäkerheten påverkas.

Kan jag få hjälp med öppning av min infart?

Gator och vägar har en budget inom vinterväghållning vilket medför att prioriteringar av arbeten krävs. Eftersom infartsöppning enbart gynnar enskilda fastighetsägare och inte påverkar trafiksäkerhet är den inte prioriterad. Fastighetsägaren har ansvar för den del av gångbanan som angränsar till fastigheten. Läs mer om fastighetsägarens ansvar här.

När halkbekämpar ni gator och gång- och cykelvägar?

I Borås Stad värnar vi om miljön, vi halkbekämpar endast när vi har konstaterat halka, inga förebyggande åtgärder görs. Vi prioriterar utvalda gång- och cykelvägar, men precis som med Borås Stads övriga gator, leder och allmäna ytor halkbekämpas gång- och cykelvägar först när halka är konstaterad.

Var kan man hämta sand till fastighetsinfarter?

Sand för att halkbekämpa fastighetsinfarter finns att hämta på alla bemannade återvinningscentraler i Borås Stad.

Finns det tillräckligt med pengar för vinterväghållning?

Eftersom vinterväghållning är en samhällsviktig verksamhet kommer gator och gång- och cykelvägar alltid att plogas och halkbekämpas.

För en normal vinter och med de startkriterier vi har, så finns det tillräckligt med pengar. Oavsett hur mycket snö och halka det blir i staden kommer det alltid finnas resurser för att bekämpa snön, dock kan till exempel snöbortforsling, isrivning och breddning av gator minska något om vintern blir onormalt påfrestande ekonomiskt.

Vart ska jag vända mig för att berätta om ställen med risk för trafikproblem, sämre framkomlighet och säkerhet?

Du kan via kommunens självserviceformulär lämna felanmälningar eller synpunkter dygnet runt. Dessa kontrolleras kontinueligt och är oftast det bästa sättet för att ditt ärende ska hamna på rätt plats så fort som möjligt. Självserviceformuläret finns även som app, att ladda ner till android härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och till iphone här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan kan också göras direkt till Borås Stads entreprenörerServicekontoret och NCC som är driftansvariga för snöröjning och halkbekämpning i staden. Läs mer om vilken entreprenör som ansvarar för vilken gata och vilket område, samt hitta kontaktupgifter till respektive entreprenör här.

Vilka gator och vägar ansvarar kommunen för?

Borås Stads entreprenörer Servicekontoret och NCC är driftansvariga för snöröjningen på Borås Stads gator och vägar. Läs mer om vilken entreprenör som ansvarar för vilken gata och vilket område, samt hitta kontaktupgifter till respektive entreprenör här.

Hur mäter kommunen hur mycket snö som har kommit?

Vi har mätstationer som sitter på strategiska platser runt om i kommunen, både centralt och i omkringliggande orter, dessa uppdateras var 30e minut. Vid snöfall är dessutom våra entreprenörer ute och kontrollerar snödjupet.

Det är halt på gatan när jag går, varför sandar ni inte mer?

Vi halkbekämpar för biltrafik, fastighetsägare ansvarar för att halkbekämpa det utrymmet som används för gångtrafik.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-15 10.02

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar om vinterväghållning

g q n C