Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar kring strandskydd

Ligger min fastighet inom strandskyddat område?

I Boråskartan kan du söka på din fastighet och se om den ligger inom strandskyddat område.

Boråskartan

Vad får jag inte göra om min fastighet ligger inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat område får du inte:

 • bygga nya byggnader, till exempel bostadshus, carport, gäststuga, växthus
 • ändra byggnaders utformning om det avhåller allmänheten, till exempel genom tillbyggnader eller sätta in stora fönsterpartier
 • ändra byggnaders användning om det avhåller allmänheten, till exempel bygga om förråd till fritidshus eller båthus till bastu
 • avhålla allmänheten exempelvis genom att anlägga en brygga, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter eller staket
 • gräva eller göra andra förberedelsearbeten exempelvis schakta, spränga eller fälla träd
 • göra en åtgärd som påtagligt förändrar naturen för växter och djur, till exempel anlägga brygga, väg eller utfyllnad

Texten ovan är en förenkling. Lagen om strandskydd finns i miljöbalken, 7 kapitlet.

Hur söker jag strandskyddsdispens?

Du ansöker om strandskydd via vår e-tjänst, som du hittar under Självservice.

Vad kostar det att söka strandskyddsdispens?

Avgift för prövning är 9 280 kr (gäller under 2023). Avgiften tas ut även om du inte får dispens.

Jag vill köpa en fastighet nära stranden, vad behöver jag tänka på?

Ibland förekommer bostadsannonser i strandnära lägen med försäljning av byggnader och anläggningar som inte är lagligt uppförda. Ibland utlovas möjligheter till byggande, privat tillgång till strand eller privat brygga som inte stämmer överens med strandskyddsreglerna. Det gäller att vara uppmärksam på vad som gäller när man köper en fastighet inom ett strandskyddat område.

Du som ny ägare kan bli skyldig att ta bort en olaglig anordning, om tidigare ägare uppfört en byggnad eller anordning utan dispens från strandskyddet. Be därför alltid om att få se dispensbeslut för byggnader/anordningar om de är uppförda efter 1975 och ligger inom strandskyddat område.

När du köper en fastighet räknas ibland bara en del av fastigheten som tomtplats, det vill säga din privata zon, medan allemansrätten kan gälla på resten del av fastigheten. Köper du en fastighet i strandskyddat område får du inte utöka den privata tomtplatsen och avhålla allmänheten från att vistas eller passera på allemansrättsligt tillgänglig mark (det markområde och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten).

Vilka särskila skäl finns för att få strandskyddsdispens?

Du kan bara få dispens om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns ett särskilt skäl. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkoren för växt- och djurliv.

De särskilda skälen som kan hänvisas till är:

  • Platsen är redan tagen i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt ett bostadshus.
  • Platsen är väl avskild från stranden av en större väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
  • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och kan inte placeras utanför strandskyddat område.
  • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför strandskyddat område.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Här avses mycket speciella omständigheter. Bestämmelsen kan både tillämpas för allmänna och enskilda intressen, men restriktivitet ska råda vid enskilda intressen.

  När får jag mitt beslut?

  Handläggningstiden är upp till 6 månader. Normalt kan ett beslut fattas inom 3 till 4 månader, förutsatt att ansökan är komplett. Handläggare av ärendet kan begära kompletteringar under ärendets gång, vilket gör att handläggningstiden kan ta längre tid.

  Hur länge gäller dispensen?

  Enligt miljöbalken ska en beviljad åtgärd påbörjas inom två år eller avslutas inom fem år. Om din dispens gått ut behöver du göra en ny ansökan.

  Vad gör jag om jag misstänker att någon brutit mot strandskyddet?

  Du kan ringa 033-35 85 00 eller skicka ett tips till samhallsbyggnad@boras.se. 

  Det går bra att ringa eller skicka brev till postadressen:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  503 35 Borås

  Du behöver inte uppge ditt namn. Är du anonym får du ingen återkoppling men kan ringa in om du vill veta hur det går i ärendet.

  Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

  Självservice

  Senast ändrad:

  Ändrad av:

  Dela sidan: Frågor och svar kring strandskydd

  Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
  Ikon: tidning

  Nyheter

  • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

   Hackathon för hållbart byggande

   Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
  • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

   Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

   Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
  • Glasbron i knalleland Publicerad

   Vi river glasbron i Knalleland

   Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
  Ikon: Kalender

  Kalender