Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad vill Borås med Gässlösa?

Det finns många fördelar med att utveckla området Gässlösa som ska bli så mycket mer än bara en plats för det ett reningsverk, småindustrier och andra verksamheter.

Attraktivt och hållbart

Borås Stad arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och globalt och för att säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Genom det sätt vi exploaterar bidra vi till långsiktig hållbar användning av mark och vatten samt klimatanpassning. Integrering av miljö- och naturhänsyn i planeringen bidrar till ett gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö och därmed till en attraktiv stadsdel.

Gässlösas främsta styrkor utgörs av det centrala läget och Viskans flöde genom området. Med dessa förutsättningar vill Borås Stad visa att det är möjligt att bygga ny stad och lyfta fram alla de hållbarhetsnyttor det kan medföra. Resurseffektiv markanvändning, möjlighet att utveckla urbana kvaliteter samt hållbar mobilitet är bara några aspekter som gör Gässlösa till en spännande plats för nya idéer om framtidens hållbara stad. Odling i kan ge mervärden till stadsdelen som mat och till övriga produkter.

Gässlösa är ett av de utpekade utvecklingsområdena för Borås. För att utvecklas till attraktiva stadsdelar med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyggelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv

Det offentliga rummet innehåller utomhuskonst och skulpturer av internationell klass och de mötesplatser som skapas lockar till sig besökare från andra städer och andra Boråsare.

Medborgerlig förankring kan ge goda inspel i detta arbete. Området kanske också är lämpligt att pröva för Cultural planning.

Bro över viskan.

Bro över Viskan.

Staden växer söderut

Staden ska växa ut till Gässlösa och området ska bli en integrerad del i stadsväven. De som byggs ska hålla under lång tid eller kunna återanvändas för att spara på naturresurserna. Staden behöver också kunna förändras i takt med utveckling av ny teknik, nya transportsätt och nya sätt att leva, bo och arbeta.

Kopplingar och kommunikationer till intilliggande stråk och stadsdelar är en viktig förutsättning för områdets flexibilitet, både fysiskt och mentalt. Bebyggelse- och upplevelsemässig kontinuitet kan också göra det mer attraktivt att gå och cykla.

Flygbild över området från söder.

Flygbild över området från söder.

Nätverk och innovation

Borås är en företagsvänlig kommun som stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt och utveckla nya företagssegment. Textil, digital handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar är de områden där Borås idag har en kompetens som i framtiden gör skillnad. Med innovation som drivkraft för produktivitet och arbete i det postindustriella samhället finns det goda förutsättningar för innovationskraft.

Interiör från skofabriken.

Interiör från skofabriken.

Det gröna och blåa stråken

Det finns en idé om att skapa ett grönt parkstråk genom staden och utveckla det blå stråket Viskan. Den 5 km långa parken föreslås löpa från norr till söder rakt genom stadskärnan och på så sätt binda samman det stora naturreservatet Rya åsar i norr med naturen och rekreationsmöjligheterna på Bråt, söder om staden. Utmed detta gröna stråk kommer mycket av stadsutvecklingen ske under de kommande 50 åren i Borås.

Som en tvilling till det gröna stråket löper också Viskan genom staden och Gässlösa. Viskan är grunden till hur Borås utvecklats över 400 år och som i många andra städer har den fått fylla många behov under åren, som energikälla till fabrikerna, som vattenintag och som avlopp. Numera berikar Viskan våra stadsmiljöer och ån är något man gärna vistas nära med uteserveringar och mötesplatser. Viskans meandrande lopp, hårdgjorda kajer och gröna stränder skall även här utgöra en viktig del av stadsutvecklingen och forma framtidens Gässlösa.

Varierat boende för alla

Målet är en stadsdel som kan erbjuda olika boendeformer som inkluderar alla grupper i vårt samhälle, gammal som ung, rik som fattig, ensamstående eller stor familj, studerande eller arbetande oavsett kulturell bakgrund. En inkluderande stadsdel där möjligheten att snabbt ställa om både boendeformer, hur vi handlar, umgås, rör oss och möjligheten till arbete utifrån föränderliga yttre faktorer.

Gässlösa ska vara mall för den framtida stadens utveckling. De strukturer och innovationer som tillämpas här bör kunna användas även i efterföljande stadsbyggandsprojekt i andra delar av Borås.

För att klara utmaningen med minskade klimatutsläpp och samtidigt skapa god livskvalitet för människor behövs många nya tekniska lösningar som minskar resursanvändningen och gynnar invånare och näringsliv och nya sätt att tänka om hur vi lever våra liv i framtiden.

Äldre par.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad vill Borås med Gässlösa?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender