Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-166 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-19 i beslut§ 378 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret Maskrosen. Kommunstyrelsen tillägger att detaljplanen bör omfatta ett större planområde inom kvarteret.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheten Maskrosen 19. Fastighetsägaren vill bygga bostäder ovanpå befintligt parkeringshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i beslut § SBN 2017-229 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planansökan stämmer överens med remissversionen av Borås stads nya översiktsplan. Fastigheten ingår i det område som kategoriserats som stadskärna. Dock är närheten till riksväg 40 problematisk ur både buller­och risksynpunkt.

För att möjliggöra för bostäder i området behöver bebyggelsen ut mot riksväg 40 slutas för att skydda bakomvarande område från olyckor och skapa en lämplig miljö för bostäder. Innan en ny detaljplan kan genomföras måste trafiksituationen i området lösas.

Först när trafiksituationen är utredd på en övergripande nivå är det möjligt att studera avgränsning och utformning av detaljplan.

En kommande detaljplan behöver fokusera på hur bebyggelsen möter Asboholmsgatan. En avgörande faktor är även hur bebyggelsen utformas för att hantera den påverkan som riksväg 40 har. Ett större grepp behöver tas kring hela situationen i området. Det innebär allt från trafiksituation, omvandling av ett större område som idag är planerat som industri och fysiska strukturer kring byggnation och grönytor.

Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning för bostäder i området på sikt kan vara positiv. Dock måste området studeras i ett större perspektiv så att frågor om trafik, buller, risk och förhållande till omkringliggande verksamheter kan lösas på en översiktligt plan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumera på information om detaljplanearbetet inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Bergsäter, Maskrosen 19 (Parkeringshuset)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol