Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad är detaljplanering?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Det är plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga på och om byggnadens utformning är lämplig, och detaljplanen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

När görs en detaljplan?

Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, kan ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

Mer om detaljplaner: Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var och hur görs en detaljplan?

Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid som är mellan 5–15 år. Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan innehåller flera delar:

 • Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
 • Planbeskrivning med illustrationer, som redovisar planens syfte och förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt bindande.

Du kan påverka detaljplanen!

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till våra samrådsmöten och skicka in skriftliga synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka sådant som detaljplanen reglerar, till exempel vad som får finnas på platsen, bebyggelsens placering och utformning. Exempel på saker som inte går att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning. Skicka gärna in dem digitalt!

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och granskning på vår webb, i Stadshuset eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa en handläggare kan du boka en tid.

Detaljplaner på samråd och granskning på webben.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Du kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Kundmottagningens telefonnummer: 033-35 85 00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Översiktsplanen vägleder

Kommunens översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten bör användas i framtiden. Översiktsplanen konkretiseras och genomförs i detaljplanen. Här avsätter vi mark för bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Vi anger vad som får byggas, hur stort det får vara, var det ska placeras och hur det ska utformas. 

Kommunens översiktplan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är detaljplanering?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender