Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om planbesked

Första steget mot att en detaljplan upprättas är att ansöka om planbesked. Om du planerar att utföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. Genom att ansöka om planbesked får du svar på om vi kommer att påbörja ett planarbete. Ta gärna kontakt med oss för att rådgöra innan du ansöker om planbesked.

När vi handlägger din ansökan prövar vi lämpligheten av den ansökta användningen för platsen. Vi utgår då från översiktsplanen.

Översiktplanen

Innan du ansöker

Innan du ansöker om planbesked bör du ta kontakt med oss. Då kan vi ge information och rådgivning om förutsättningarna för planbesked utifrån kommunens översiktsplan och annan kunskap och riktlinjer. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Innehåller din ansökan kommunal mark?

Om ditt tänkta område bara innehåller kommunal mark bör du ta kontakt med Mark- och exploateringsavdelningen. Du behöver du ansöka om en markanvisning istället.

Vad kräver vi i ansökan?

Du ansöker genom att skicka in följande handlingar till oss:

 • Blanketten Ansökan om planbesked. Om sökanden önskar besked om planeringsunderlag från kommunen eller länsstyrelsen enligt PBL 5 kapitlet 3§ ska det anges i ansökningsblanketten. Blanketten hittar du längst ner på denna sidan.
 • En övergripande beskrivning av platsen och vad du önskar planbesked för.
 • Volymskiss och eventuella inspirationsbilder.
 • Redovisning av placering, en så kallad situationsplan.
  Situationsplan
 • En kort beskrivning av hur förslaget kopplas till och påverkar omgivningen.

Du kan skicka in din ansökan till oss via e-post eller genom att posta den till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

E-postadress: detaljplanering@boras.se 

Tycker vi att ansökan behöver kompletteras kommer vi att höra av oss till dig.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

Efter att vi har fått in din ansökan kallar vi ihop till en planbeskedsberedning. Det är ett antal möten tillsammans med representanter från kommunens olika förvaltningar och bolag. På mötena tittar på förslaget, diskuterar vilka frågor som måste utredas närmare och till sist gör en sammanfattande bedömning.

I den bedömningen står det om positivt eller negativt planbesked bör ges och motivering till detta. Om planbeskedet blir positivt står det också under vilka förutsättningar som gäller, till exempel om något behöver ändras eller utredas vidare. Det kan exempelvis vara så att kommunen är positiv till själva användningen, men att utformning och gestaltning ska studeras vidare.

Kommunstyrelsen fattar sedan ett beslut utifrån den sammanfattande bedömningen då de ställer sig antingen positiva eller negativa till planläggning. Slutligen fattar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbeskedet utifrån Kommunstyrelsens beslut.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen och som innebär att användningen bedöms som olämplig kan medföra att planarbetet avbryts.

Besked inom fyra månader

Från det att du har lämnat in din ansökan och den är komplett ska du få besked från oss inom fyra månader. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte överklagas.

Vad kostar det att ansöka om planbesked?

Kostnaden för ett planbesked regleras i Borås Stads taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som är beslutad av Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande församling. Kostnaden är baserad på prisbasbelopp (PBB) och ändras därför från år till år.

Borås Stads taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Kommunen tar ut en avgift för alla beslut om planbesked, oberoende av vad som meddelas i beslutet. Positiva och negativa besked debiteras med 100 % av beloppet enligt taxan. Om en ansökan återtas innan beslut debiteras 75 % eller för den nedlagda tiden. En faktura för kostnaden skickas efter att Samhällsbyggnadsnämnden fattat sitt beslut.

Hur stor avgiften är beror på omfattningen av vad ansökan gäller. Ansökan klassas utifrån fasta kriterier som en enkel, normal eller komplex åtgärd.

Avgift för planbesked är:

 • enkel åtgärd 200 x mPBB - för år 2024 blir det 11 460 kr (200 x 57,3)
 • normal åtgärd 400 x mPBB - för år 2024 blir det 22 920 kr (400 x 57,3)
 • komplex åtgärd 600 x mPBB - för år 2024 blir det 34 380 kr (600 x 57,3)

När påbörjar vi planarbetet?

Efter att du fått ett positivt planbesked har vi ett officiellt uppdrag att jobba med planen, men det kan dröja innan vi börjar jobba med detaljplanen. I arbetet med nästkommande års produktionsplan tar Samhällsbyggnadsnämnden ställningen till när planarbetet för de olika detaljplanerna kan starta. I december varje år fattar nämnden beslut om produktionsplanen för det kommande året.

Aktuell Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen Öppnas i nytt fönster.

Alla uppdrag får inte plats i produktionsplanen, därför kan det dröja flera år innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan efter att du har fått ett positivt planbesked. Enligt PBL 3 kapitlet 8§ har sökanden rätt att ta fram underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar. Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av annan än kommunen. Innan planarbetet har påbörjats har kommunen inte möjlighet att granska utredningar. Det kan därför finnas en risk med att ta fram för mycket underlag i ett tidigt skede.

En detaljplan genomgår flera olika steg innan den vinner laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. Dessa steg kallas för planförfarande.

Planförfarande.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om planbesked

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender