Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om detaljplanering

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen reglerar hur marken får användas och bebyggas. Markanvändningen i en detaljplan delas upp i allmän platsmark, kvartersmark och vattenområde. Allmän platsmark är exempelvis gator, park och natur där en huvudman ansvarar för att ställa iordning och förvalta marken. Huvudman är en beteckning på vilka som har huvudansvaret, exempelvis kan en samfällighetsförening vara huvudman och ansvara för att bygga ut och sköta gatorna. Kvartersmark är exempelvis bostäder, skola, handel och industri. Vattenområde är exempelvis friluftsbad, småbåtshamn eller anläggningar för vattenförsörjning.

Detaljplanen reglerar även hur mark och byggnader ska utformas. Det kan till exempel handla om byggnadsyta, byggnadshöjd, parkering, reservat för ledningar och olika typer av skyddsbestämmelser såsom för platser eller byggnader som har ett kulturhistoriskt värde eller för buller och andra störningar.

Stadsplaner och byggnadsplaner är äldre begrepp för detaljplaner och dessa gäller på samma sätt som en detaljplan.

Vem kan upprätta en detaljplan?

Den som vill genomföra en åtgärd eller byggnation inom ett visst område där detaljplan krävs, har möjlighet att ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö och vid samlad bebyggelse. Initiativet tas oftast av en markägare eller en byggaktör och exploatör men kan även tas av enskilda personer, företag, organisationer med flera. Det är också vanligt att kommunen på eget initiativ startar en detaljplan för kommunal mark som ska säljas eller planläggas för skolor och annan kommunal service.

Det är kommunen som myndighet som ansvarar för att planlägga mark enligt plan- och bygglagen. När en ansökan kommer in, beslutar Samhällsbyggnadsnämnden först om ifall en detaljplan ska tas fram. Om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte, står i ett så kallat planbesked som skickas tillbaka till dig som har lämnat in ansökan. Därefter prövas och upprättas detaljplanen av kommunen. Det är den som ansöker som betalar detaljplanen.

Hur gör jag för att ändra detaljplanen?

Att ändra en detaljplan är en lång process. Första steget är att ansöka om planbesked. När du ansöker om planbesked prövar vi om marken, som din ansökan rör, är lämplig för detaljplaneläggning. Om planbeskedet blir positivt (om det godkänns), prövas ditt förslag i en detaljplaneprocess – se mer info i frågorna nedan. Om planbeskedet blir negativt (underkänt), kommer vi inte att ändra detaljplanen. I planbeskedet anger vi skälen för det.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas, det vill säga att den kommer bli godkänd. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen kan göra att planarbetet avbryts.

Kontakta oss gärna för rådgivning innan du ansöker om planbesked:

E-postadress: detaljplanering@boras.se
Telefon: 033-35 85 00

Vad kostar ett planbesked?

Kostnaden för ett planbesked regleras i Borås Stads taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som är beslutad av Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande församling. Kostnaden är olika beroende på om det är en enkel, medelstor eller stor åtgärd.

Borås Stads taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Alla planbesked debiteras med 100 % av beloppet enligt taxan. Om en ansökan dras tillbaka innan ett beslut tagits debiteras den sökande med 75% av kostnaden.

Vad kostar en detaljplan?

Kostnaden för en detaljplan varierar och beror på planens komplexitet, nödvändiga utredningar och hur mycket arbetstid som krävs för att upprätta en ny detaljplan. De enklaste detaljplanerna kostar cirka 100 000 kronor. En enkel detaljplan är när det finns få intressen som står emot detaljplanen och när utredningsbehovet är litet.

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?

En enkel detaljplan med ett begränsat utredningsbehov tar cirka 1,5 år från det att vi påbörjar arbetet till dess att den blir antagen. Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter antagandet. Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare sex månader eller längre innan detaljplanen börjar gälla. En mer komplicerad detaljplan tar ofta 2–4 år. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan bli godkänd (exempelvis arbetet kring nya järnvägen).

När vi arbetar med detaljplaner ser vi till att prioritera arbetet utifrån vilka personalresurser vi har. Vi gör också bedömningar utifrån i vilken grad de uppfyller mål och om de tillfredsställer behoven för stadsutvecklingen. I vår produktionsplan presenterar vi vilka planer vi ska arbeta med under året. Du kan läsa mer om vilka mål som är aktuella i produktionsplanen, som vi presenterar i början av varje år.

Detaljplaner som omfattar mindre ändringar prioriteras inte i produktionsplanen, men kan genomföras i mån av tid och vara projekt för praktikanter eller projektanställda. Det kan till exempel vara en detaljplan som endast gör det möjligt att bygga ett fåtal nya bostäder

Vad kan regleras i en detaljplan?

Detaljplanen ska främst reglera lämplig markanvändning (vad marken ska användas till, exempelvis kvartersmark som bostäder eller kontor), bebyggandets omfattning (vad som ska byggas) och genomförandetid (hur länge det finns en garanterad rätt att bygga enligt planen). Alla planbestämmelser måste ha stöd i plan- och bygglagen, som reglerar både vilka bestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla.

Detaljplanering

Vad händer/planeras i område xx?

Om du undrar vilka planer som vi håller på att arbeta med eller som har tagits fram i ditt område så finns information om pågående planarbete på vår webbplats: boras.se. Gör såhär:

 • Gå in på boras.se och klicka på Karta högst upp på sidan i den grå spalten.
 • Till höger i kartan finns en meny. Klicka på Boende, miljö och trafik.
 • Fler alternativ kommer upp. Klicka på Detaljplaner - pågående, för att se vilka planer som håller på att tas fram.
 • Om du klickar på en detaljplan (markering) i kartan, får du upp en länk till planens hemsida.

Du kan också komma direkt till sidan med pågående detaljplaner genom att söka efter ”pågående detaljplanearbete” i sökrutan på boras.se. Produktionsplanen för detaljplanering, som finns på sidan för detaljplaner, ger en indikation om vilka planer som prioriteras under det kommande året. Planerna prioriteras olika beroende på antal bostäder, samhällsnytta med mera.

Vad får jag bygga på min fastighet?

Inom tätorter finns det oftast detaljplaner som reglerar vad som får byggas på en fastighet. Ligger din fastighet utanför detaljplanelagt område, finns riktlinjer för hur marken får användas i kommunens översiktsplan.

Det finns olika regler som gäller för vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka åtgärder då du inte behöver ansöka om bygglov, så kallade bygglovsbefriade åtgärder. Det beror på om fastigheten ligger inom detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse eller utanför dessa områden. Kontakta bygglovsenheten för att veta vad som gäller för ditt byggprojekt.

I karttjänsten på boras.se framgår det vilka områden som omfattas av detaljplan. Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga via en länk. Observera att ifall detaljplan är en stadsplan eller byggnadsplan (vilka skapades med den äldre byggnadslagen före år 1987) så finns inte alla bestämmelser med på plankartan, utan dessa finns då med i ett separat dokument som heter byggnadsplane- eller stadsplanebestämmelser.

Kontakta bygglovsenheten för att få information om vilka områden som utgör sammanhållen bebyggelse.

Bygglov

Vad säger gällande detaljplan om min fastighet?

Aktuella och gällande detaljplaner hittar du i Boråskartan. Där kan du ladda ner pdf:er som innehåller plankarta med bestämmelser, och beskrivning av bestämmelserna.

Boråskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om detaljplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender