Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

Detaljplan | Diarienummer: BN2019- 1381 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 288 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation i två av slänterna på Bergsäterskullen. Syftet är också att säkra och tillgängliggöra kullen som rekreationsområde för allmänheten och de boende runtomkring.
Idag är stora delar av kullen inte planlagd och därför tas ett stort område med i detaljplanen. Inom området planeras det för cirka 100-150 nya bostäder. På kullen finns naturvärden som styr storleken och omfattningen på de nya bostäderna. Avsikten är att skapa ett område med byggnation som anpassar sig till terräng och områdets karaktär.

Den 22 april 2020 kl. 18.00-19.30 höll ansvariga planarkitekter i ett digitalt informationsmöte om detaljplanen. Informationsmötet hölls främst för att informera om att arbete pågår och för att förklara hur processen framöver ser ut men också för att få synpunkter i ett tidigt skede från de som bor och verkar i området. Under mötet lyftes framförallt frågor om trafiksituationen och om kommande byggnaders antal, placering, storlek och höjder. Andra frågor som lyftes handlade om bevarande av park och storleken på planområdet. Under mötet lyftes också flera frågor om själva planprocessen, t.ex. om vilka som har möjlighet att lämna synpunkter och när det är möjligt att lämna synpunkter.

Presentationen från mötet ligger som en pdf här nedan.

Presentation från tidigt informationsmöte 22 april 2020 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planarbetet är just nu pausat sedan aktuell exploatör dragit tillbaka sin markanvisningsansökan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Bergsbo, Bergsäter 1:1 (Bergsäterskullen)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol