Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hestra Parkstad, Solosången 5

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-001177 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Arbetet med detaljplanen är pausat

Då lokalförsörjningsförvaltningen i nuläget inte ser behov av att uppföra någon ny förskola i området är arbetet med planen pausat. Huvudanledningen är att förskoleplatser lösts genom omfördelning av redan befintliga platser. Om behovet skulle ändras kommer planeringen återupptas. Det finns för närvarande ingen tidsplan för när när det kan ske.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut §382 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva en planändring för Solosången 5 för att möjliggöra en ny förskola på platsen.

Begäran grunndar sig på att Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Byttorp/Hestra/Tullen studerats. Lokaliseringen ersätter den tidigare valda platsen vid Byttorpsskolan som istället möjliggör en utbyggnad av skolan. Kommunstyrelsen framhåller i sitt beslut att en direkt anslutning för cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen som planeras utmed väg 180.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att platsen är en lämplig lokalisering för en förskola. Befintliga byggrätter är svåra att utnyttja och detaljplanen innebär ett effektivare markutnyttjande samt en bättre placering av byggrätt. Området består till stora delar av torvmark, så i planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till markens geotekniska forntsättningar och dagvattenhantering. Det är också viktigt att utreda buller från väg 180 och att säkerställa att förskolan placeras så att gällande bullerriktvärden kan uppnås på förskolans gård. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med Kommunstyrelsen om att en direkt anslutning för cykel bör tillskapas från Serenadgatan till den nya cykelvägen som planeras utmed väg 180.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hestra.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-09] Hestra Parkstad, Solosången 5

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol