Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:366 (Brämhults torg)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-922 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger vid Brämhults torg och sträcker sig mellan Prästliden och Rydsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, utbyggnad av butiksyta, förbättra flödet mellan butiken, parkeringar, parker och torget i området samt se över trafiklösningar.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27 i beslut § 171 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Källbäcksryd 1:366 för bebyggelse.

Begäran grundar sig på att Borås Pastorat inkom med en markanvisningsansökan för fastigheten Källbäcksryd 1:366 i Brämhult. De vill uppföra ett flerbostadshus med cirka 30 trygghetsbostäder i anslutning till Brämhults församlingshem.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Den 2022-04-21 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa följande inriktning för detaljplanearbetet.

  • Med hänsyn till övriga punkter i denna inriktning prioriteras i första hand trygghetsbostäder, sedan utbyggnad av butiksyta, sedan torg.
  • Planarbetet ska syfta till att möjliggöra trygghetsbostäder.
  • Planarbetet ska syfta till att möjliggöra en utbyggnad av befintlig verksamhets butiksyta.
  • Planarbetet ska syfta till att möjliggöra en offentlig mötesplats för Brämhult.
  • Planarbetet ska sträva efter att effektivisera parkeringsytorna i området, vilket innebär att parkeringsbehovet ska lösas inom befintliga parkeringsytor, på redan hårdgjorda ytor och/eller integrerad i ny bebyggelse.
  • Planarbetet ska möjliggöra för centrumverksamhet i bottenplan runt platsbildningen.
  • Planarbetet ska syfta till att parken i huvudsak bevaras. Dock kan planarbetet studera möjlighet till att mindre kantytor kan tas i anspråk. En förutsättning för detta är att ett ianspråktagande skapar mervärde för parken. Parken är en viktig rumslighet till stadsbilden i området, då den planerades i ett sammanhang ihop med
    kringliggande bebyggelse. Den tillför både ekologiska och sociala värden till närområdet som är svåra att ersätta. Parken ska därför i stort bevaras, men kan naggas i kanterna om det ger mervärden.
  • I första hand exploateras redan hårdgjorda ytor.

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls den 19 oktober. Vi informerade och svarade på frågor om detaljplaneprocessen och denna detaljplan.

Ta del av inbjudan i pdf-format Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Datum: Mötet ägde rum den 19 oktober 2021.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Källbäcksryd.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-01] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:366 (Brämhults torg)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol