Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villastaden, Tranan 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-82 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. Byggnaden är från1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen. Tranan 2 omfattas av stadsplan för Skogstomterna från 1919 som
anger att endast en huvudbyggnad får uppföras omfattande max två våningar och en vindsvåning med en maximal höjd om 10 meter.

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Då fastigheten ligger i stadsdelen Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i vardagen. Parkering föreslås ske i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under den nya byggnaden med infart från Femte Villagatan.

Detaljplanen var ute för granskning från 25 augusti - 24 september 2021. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande som finns som en bilaga till planbeskrivningen.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 11 november 2021.

Detaljplanen har överklagats och Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens antagandebeslut. Förslaget ska nu bearbetas inför fortsatt handläggning.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Antagandebeslut

Antagandehandlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Villastaden, Tranan 2

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol