Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Medborgarundersökning

Borås Stad är en av 135 kommuner som deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning 2019. 589 medborgare i Borås Stad har besvarat enkäten från SCB.

Medborgarna betygsätter tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på, (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter, (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun, (Nöjd-Inflytande-Index)

Syftet med undersökningen är att få veta medborgarnas uppfattning om de här områdena så att vi får veta vad vi kan behöva förbättra. Längre ned på denna sida kan du läsa om vad Borås Stad gör för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Resultatet redovisas i betygsindex, från 0 till 100, ju högre index desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun.

Några av Borås Stads resultat

Redovisning av frågor inom området kommunen en plats att leva och bo på.

Nöjd Region-Index

Borås 2017

Borås 2019

Medel riket 2019

Kommunen som en plats att bo och leva på

62

63

59

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Borås

65

67

62

Hitta bra boende och olika typer av boendeformer

50

51

53

Tillgång till livsmedels- och andra affärer, kaféer och restauranger inom rimligt avstånd

70

72

61

Tillgång till universitets- och högskole- och andra utbildningar inom rimligt avstånd

77

77

59


En majoritet av dem som besvarat enkäten, kan rekommendera andra att flytta till Borås. Totalt sett är boråsarna mer nöjda med sin stad jämfört med medelvärdet för riket.

Boråsarna tycker att det är bra tillgång till affärer, kaféer och restauranger inom rimligt avstånd. De är också mycket nöjda med tillgången utbildning, men de är inte lika nöjda med utbudet av bostäder.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Borås Stad har under 2019 tagit fram detaljplaner för mer än 1000 bostäder, med syfte att skapa förutsättningar för marknaden att bygga fler bostäder. Vi har även förkortat handläggningstiden för bygglov betydligt de senaste två åren.

Vi har ett rikt utbud av restauranger och caféer, vilket är en viktig parameter för besöksnäringen. Vi arbetar hela tiden med att få fler besökare, evenemang och möten till Borås. Fler besökare ger i slutändan ett bättre och attraktivare utbud för invånarna.

Borås Stads näringslivsenhet arbetar tillsammans med övriga förvaltningar för att stödja näringslivet på olika sätt i att utveckla och kvalitetssäkra sina verksamheter så de kan möta framtidens behov och önskemål.

Redovisning av frågor inom området kommunens verksamheter

Nöjd Medborgar-Index

Borås 2017

Borås 2019

Medel riket 2019

Kommunens verksamheter

55

58

53

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten

71

70

61

Vad tror eller tycker du om kommunens stöd och hjälp till utsatta personer

47

47

47

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet, vattenförsörjningen och avloppssystemen i din kommun

80

81

76

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt

64

64

54


Medborgarna i Borås är nöjda med de flesta av kommunens verksamheter. Kulturverksamheten och vattenförsörjning och avlopp får höga betyg och de är även betydligt högre än medelvärdet för riket. Kommunens stöd och hjälp till utsatta personer får ett lägre betyg och ligger på riksgenomsnittet.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Kultur

Biblioteken arbetar bland annat med att öka tillgängligheteten till biblioteken. Ett exempel är Dalsjöfors bibliotek, som har börjat med ”meröppet” bibliotek under kvällstid, där besökaren kan använda biblioteket även på tider då biblioteket inte är bemannat. Under 2020 planeras nästa meröppna bibliotek i Fristad.

Under hösten 2019 invigdes Hässlehuset – en plats där både öppen ungdomsverksamhet, bibliotek och Kulturskolan finns under ett och samma tak.

Stöd till utsatta personer

Borås Stad har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, där vi erbjuder utvecklingsanställningar, rehabiliterande anställning (OSA). Vi kombinerar anställningen med stärkande insatser som till exempel hälsa och studier för personer som har en funktionsnedsättning och som samtidigt är arbetslösa.

När det gäller feriejobb, har vi en särskild satsning på unga som har funktionsnedsättning och behov av mera stöd och anpassning i arbetsuppgifterna, med målet att fler kan feriejobba.

För boråsare som tillhör den romska minoriteten, finns en särskild satsning med romska brobyggare som kan ge enskilt stöd till romer i kontakten med Borås Stad och andra myndigheter.

Vattenförsörjningen och avloppssystemen

Vi har i Borås väldigt bra kvalitet på vårt kranvatten. Boråsarna tycker det smakar gott. Vi har under de senaste åren målmedvetet kommunicerat ut fördelar med att välja kranvatten framför buteljerat vatten och vi försöker lyfta vattenfrågorna i Borås på olika sätt.

Under 2018 började vi använda Borås nya avloppsreningsverk och i och med den nya anläggningen har Borås numera ett av världens renaste avloppsvatten som vi släpper tillbaka ut i Viskan.

Leva miljövänligt

En strategi för att göra Borås till en mer hållbar stad är att motivera och engagera boråsarna i stadens miljöarbete.

Tillsammans med Navet Science Center genomför vi för fjärde året Drömstadsprojektet. Projektet riktar sig till stadens femteklassare som under ett helt läsår får lära sig mer om miljöarbete och hur vi kan bygga en hållbar stad. Det är Sveriges största hållbarhetsprojekt för femteklassare, då vi engagerar cirka 450 ungdomar under ett helt läsår.

Samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt har visat på framgångsrikt arbete för att minska nedskräpningen i staden. Under flera års tid har Borås blivit utsedda till årets Håll Sverige Rent kommun.

Vi har tagit fram Smarta Kartan, en webbplats som syftar till hållbar konsumtion.

Smarta Kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av frågor inom området medborgarnas inflytande i sin kommun.

Nöjd Inflytande-Index

Borås 2017

Borås 2019

Medel riket 2019

Medborgarnas inflytande i sin kommun

37

39

39

Tillgången till information om kommunen och dess verksamheter

55

58

53

Möjligheten att påverka politiska beslut och inom verksamheterna- samt hur politikerna lyssnar på invånarnas synpunkter

36

39

38


Medborgarnas syn på möjligheten till inflytande och möjlighet att påverka politiska beslut får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. Samtidigt är invånarna mer nöjda än riksgenomsnittet med informationen om kommunen och dess verksamheter. Information till boråsarna förmedlas på många olika sätt, bland annat via kommunens webbplats boras.se, genom sociala medier och genom utskick av tidningen Såklart Borås till alla hushåll i kommunen.

Borås Stad är aktiv i olika sociala medier och arbetar på olika sätt för att nå olika målgrupper med för dem relevant information. Vi utvecklar fler e-tjänster för att underlätta invånarnas ärenden i vardagen.

Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till allmänheten att ställa frågor. När detta är ser du på respektive nämnds sammanträdesinformation. Det går också att lämna synpunkter till kommunen via Borås Stads webbsida. Synpunkterna lämnas till berörd förvaltning som svarar den som lämnat synpunkten.

Nämnderna sammanträdesinformation Länk till annan webbplats.

Fakta om Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen genomförs av SCB med ett urval på 1 600 personer i åldrarna 18-84 år i Borås Stad. 589 av dessa har besvarat enkäten. Utöver enkätsvaren har medborgarna lämnat mer än 200 kommentarer om kommunens olika verksamheter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarundersökning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol