Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medborgarundersökning

Borås Stad är en av 161 kommuner som deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2021. 1600 slumpmässigt utvalda personer 18 år eller äldre i Borås fick en enkät i brevlådan och av dessa besvarade 556 personer enkäten.

Här redovisas ett urval av resultaten uppdelat i områden. Resultaten redovisar vad invånarna tycker om Borås utifrån positiva svar, till exempel andel som svarat ”Ganska bra” och ”Mycket bra” på frågan. Eftersom Medborgarundersökningen fått ny form med nya frågor och verbaliserade skalsteg från och med 2021 görs inga jämförelser med tidigare års resultat. Jämförelser görs med riket.

Skola och omsorg

Svar på påståenden om skola och omsorg i procent.

Påståenden

Borås 2021

Medel riket

2021

Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) Totalt

85

89

Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%) Totalt

80

77

Äldreomsorgen fungerar bra, andel (%) Totalt

53

64

Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%) Totalt

67

69


Boråsarna är nöjda med många av kommunens verksamheter. En hög andel Boråsare lyfter förskolan och gymnasieskolan som verksamheter som fungerar bra. Två tredjedelar av de boråsare som besvarat enkäten tycker också att kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra, vilket är något lägre än medelvärdet för riket. Äldreomsorgen får något lägre betyg. Dock visar brukarundersökningar inom äldreomsorgen bättre resultat där exempelvis bemötande från personal får höga betyg.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Covid-19 har präglat mycket av Borås Stads arbete de senaste åren. Trots pandemin har många verksamheter arbetat med positiv utveckling. Det pågår ett arbete på förskolan, grundskolan och gymnasiet med byte till ny lärplattform för att göra det bättre i kontakten med vårdnadshavarna. Det är också fortsatt satsning kring förskolornas utemiljöer för att rusta upp och komplettera utemiljöer med utrustning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätter tillsammans med arbetslivsförvaltningen satsningen med att få ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar i sysselsättning. Äldreomsorgen satsar bland annat på insatser såsom på digitalt stöd och utlån av surfplattor i syfte att ge seniorer förutsättningar att vara delaktiga i det digitala samhället och ta del av dess utbud och möjligheter. Sociala omsorgsförvaltningen planerar för att börja jobba med en rutin för egenkontroll där ett av de prioriterade områdena kommer att vara att efterfråga synpunkter från brukare på ett systematiskt sätt.

Boende och boendemiljö

92 procent av kommunens invånare tycker att Borås är en bra plats att bo och leva på. Resultatet är i nivå med medelvärdet för riket. De viktigaste aspekterna som lyfts i undersökningen gällande boendemiljön är närheten till natur inklusive parker, att det är tyst och lugnt och att det finns bra förbindelser med kollektivtrafiken. Ytterligare aspekter som lyfts som viktiga är närhet till skola och omsorg och närhet till hälso- och sjukvård.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Arbetet med samhällsbyggnad intensifieras, satsningar för trygghet och social hållbarhet prioriteras, då särskilt fokus läggs på stadsdelen Norrby. Exempelvis ska alla nämnder och bolag samarbeta inom ramen för satsningen med Socialt Hållbart Borås och hjälpas åt för att minska segregationen och stärka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor. Gällande viktighetsaspekten om närheten till natur inklusive parker så bemöter staden det till exempel genom satsningen med Viskans park.

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Svar på påståenden om skola och omsorg i procent.

Påståenden

Borås 2021

Medel riket

2021

Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%) Totalt

39

29

Bra utbud av ställen (t ex träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%) Totalt

70

47

Det lokala kultur- och nöjeslivet är bra, andel (%) Totalt

78

47

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%) Totalt

73

51


Boråsarna tycker att det finns ett bra utbud av platser att mötas på både ute och inne. Äldre är nöjda i högre utsträckning än unga. I båda fallen är resultaten för Borås högre än medelvärdet för riket. En stor andel av Boråsarna anser att det finns ett bra kultur- och nöjesliv i Borås och att kommunen bedriver ett bra arbete för att främja det lokala kulturlivet.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

I förhållande till andra kommuner har Borås många mötesplatser för både unga, vuxna och äldre. Borås ser ändå att utbudet fortsatt behöver utvecklas för att förbättra upplevelsen. Till exempel görs stora satsningar på aktivitetsplatser såsom Kronängsparken på Norrby och satsningen med Boda aktivitetspark på Hässleholmen fortsätter. Det är också fortsatt fokus på att säkerställa tillgången till mötesplatser med geografisk spridning i kommunen. Till exempel har mobila mötesplatser för äldre i form av bussar utvecklats vilket lockat många nya besökare. Det görs också satsningar på tillgängliggöra kulturverksamhet och teater även utanför centralorten. Satsningar på större öppna evenemang fortlöper, under 2022 kommer Borås att vara värd för Word cup i orientering.

Idrott, motion och friluftsliv

Svar på påståenden om skola och omsorg i procent.

Påståenden

Borås 2021

Medel riket

2021

Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) Totalt

90

75

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%) Totalt

90

78

Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) Totalt

93

86

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%) Totalt

87

80

Majoriteten av Boråsarna tycker att öppettiderna och skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. De allra flesta Boråsare tycker också att det finns ett bra utbud av friluftsområden och att skötseln av naturområden fungerar bra. Borås har högre resultat än de flesta andra kommuner i riket gällande dessa frågor.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Borås har ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar med geografisk spridning över hela kommunen. Utvecklingen av dessa sker kontinuerligt tillsammans med invånare och i nära samverkan med ett starkt föreningsliv.

Borås har under många år satsat på utveckling av friluftsområden i hela kommunen. Grunden till att utbudet är stort är ett starkt föreningsliv, generöst och stabilt stöd från stadens sida. Borås fortsätter medvetet att satsa på utveckling av spår och leder och friluftsområden både för boråsarna men även för att man ser det som en viktig faktor i besöksnäringen. I utvecklingen ses samverkan och dialog med civilsamhället som en viktig del för att kunna n förstå och möta behoven.

Borås arbetar också aktivt med att hålla en god nivå på skötseln av parker och naturområden och prioriterar fortsatt städning av allmän plats. Det är ett fortlöpande arbete med att bemöta synpunkter och bli snabba på att åtgärda fel.

Vi får generellt få klagomål på våra gång- och cykelbanor, stora leder och bussgator, vilket också bekräftas av Västtrafik. Den stora delen klagomål kommer på våra kvartersgator där kriteriet skiljer sig mot övriga gator. Borås Stads Gatuavdelning har uppmärksammat problemet och söker budgetmedel för att kunna åtgärda kvartersgator i lägen då kriterier inte är uppfyllda.

Klimat- och miljöarbete

Svar på påståenden om skola och omsorg i procent.

Påståenden

Borås 2021

Medel riket

2021

Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter är bra, andel (%) Totalt

73

63

Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan fungerar bra, andel (%) Totalt

64

55


En stor andel Boråsare tycker att kommunen gör ett bra arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan. En högre andel Boråsare har förtroende för Borås miljö- och klimatarbete än medelvärdet för riket. Två tredjedelar av Boråsarna tycker att de får bra information kring vad man själv kan göra för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Satsningen med ”Klimatneutrala Borås 2030” innebär konkreta åtgärder såsom att arbeta med att minska matsvinn i kommunala verksamheter, testa elcyklar i hemtjänsten och uppstart av nybyggnation av träbyggnader i Fristad. Borås Stad arbetar också aktivt med att nå ut med information, råd, tips och inspiration kring mer hållbara val i vardagen. Införandet av soptunnor med flerfackssystem har underlättat sopsortering och materialåtervinning för Boråsarna.

Bemötande, information och inflytande i kommunen

Svar på påståenden om skola och omsorg i procent.

Påståenden

Borås 2021

Medel riket

2021

Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) Totalt

90

81

Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar, andel (%) Totalt

81

73

Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) Totalt

22

27

Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%) Totalt

32

33


Majoriteten av Boråsarna tycker att de får bra bemötande vid kontakt med kommunen. Boråsare tycker också att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar såsom strömavbrott, extremt väder och andra stora problem som påverkar samhället i stort. Dock är det få Boråsarna som tycker att de har möjlighet att påverka politiska beslut och har möjlighet att delta aktivt i att utveckla kommunen.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Borås verksamheter arbetar aktivt för ett gott bemötande gentemot Boråsaren. Bemötandet följs upp bland annat genom brukarundersökningar och servicemätningar och visar generellt på goda resultat. Sociala medier används mer frekvent som kommunikations forum och fungerar bra för att ge snabb återkoppling. Webbplatsen boras.se är en av många vägar in för att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter. Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt med webbplatsen för att ge invånarna bra information och service.

Medborgardialog är ett strukturerat sätt för invånare att samtala med politiker och kunna påverka. Borås har en beredningsgrupp (en grupp politiker) för medborgardialog med uppdraget att främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. Politiker och tjänstepersoner från Borås deltar i ett utvecklingsarbete med Sveriges kommuner och regioner för att utveckla nuvarande arbetssätt och metoder för medborgardialog i syfte att förbättra formerna för dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstepersoner i Borås.

Fakta om Medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Undersökningen genomförs genom enkätutskick till 1600 slumpmässigt utvalda personer som är 18 år och äldre. Enkäten består av 128 frågor uppdelad på 14 frågeområden. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med tidigare års resultat.

Mer om undersökningen hittar du på SCB:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarundersökning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender