Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Medborgarundersökning

Borås Stad deltar i Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning regelbundet. Senaste gången var hösten 2017. 536 medborgare i Borås Stad har besvarat enkäten från SCB.

Medborgarna betygsätter tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på, (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter, (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun, (Nöjd-Inflytande-Index)

Syftet med undersökningen är att få veta medborgarnas uppfattning om de här områdena så att vi får veta vad vi kan behöva förbättra. Längre ned på denna sida kan du läsa om vad Borås Stad gör för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Resultatet redovisas i betygsindex, från 0 till 100, ju högre desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Några av Borås Stads resultat

Nöjd Region-Index 1-100

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd

63

64

57

Utbud av olika boendeformer och möjligheten att hitta bostad

53

50

52

Hur trygg och säker du kan känna dig hemma och i samhället

54

48

57

Rekommendation till vänner och bekanta att flytta till Borås

69

65

64


Här ser vi att de som besvarat enkäten ger ett bra betyg till möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd, men de är inte lika nöjda med utbudet av bostäder. Medborgarna i Borås känner sig också mindre trygga än medelvärdet för riket. En majoritet kan ändå rekommendera andra att flytta till Borås, vilket tyder på att boråsarna är nöjda med sin stad.

Nöjd Medborgar-Index

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Vad tror eller tycker du om förskolan

56

58

65

Vad tror eller tycker du om grundskolan

52

52

59

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen

46

45

52

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten

70

71

62

Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten, (brandkåren)

78

79

76


Medborgarna i Borås ger ett lägre betyg till förskola, grundskola och äldreomsorg jämfört med medelvärdet för riket. Det har under flera år varit mycket fokus på de verksamheterna. Vi har haft brist på förskoleplatser och grundskolan har fått kritik från Skolinspektionen för brister i verksamheten. Det har även funnits oro i äldreomsorgen, bland annat relaterat till stadens arbete med att erbjuda heltidstjänster och borttagandet av delade schematurer. Detta har sannolikt påverkat medborgarnas uppfattning om verksamheterna.

Andra områden som kulturverksamheten och räddningstjänsten får ett betyg över medelvärdet för riket.

Nöjd Inflytande-Index

Borås 2015

Borås 2017

Medel riket 2017

Förtroende för politiker och högre tjänstemän

43

41

45

Möjlighet att få kontakt med kommunens politiker

45

43

49

Tillgång till information om kommunens verksamheter

56

55

55


Medborgarnas förtroende för kommunens politiker och högre tjänstemän samt möjligheten till kontakt med politiker får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. Samtidigt är medborgarna nöjda med informationen om kommunens verksamheter. Information till medborgarna förmedlas på många olika sätt, bland annat via kommunens webbplats, genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Såklart Borås till alla hushåll i kommunen.

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Nöjd Region-Index

När det gäller bostäder är det Borås Stads hållning att alla aktörer som vill bygga bostäder ska få möjlighet att göra det. Kommunen ska skapa förutsättningar för att bygga bostäder, bland annat genom att det finns aktuella detaljplaner, men kommunen bygger inte själva annat än i viss mån genom de kommunala bostadsbolagen. Inriktningen är att skapa nya bostäder som stärker den sammanhängande staden, med olika typer av bebyggelse som ska stödja en positiv social utveckling och ökad integration. Under 2017 har kommunen fattat beslut om detaljplaner som möjliggör byggande av 1 100 nya bostäder i Borås.

Borås Stad arbetar med trygghetsskapande åtgärder, till exempel medborgardialoger och trygghetsvandringar för att skapa bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar. Genom de nätverk som finns i staden, såväl lokala nätverk för unga som områdesnätverken, arbetar vi för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Staden har även ett nära samarbete med polisen och AB Bostäder i utsatta områden.

Nöjd Medborgar-Index

Borås Stad införde en ny organisation med facknämnder 2017. Det innebär att en och samma nämnd ansvarar för all verksamhet i hela kommunen inom sitt ansvarsområde, till exempel skola, äldreomsorg med flera. Omorganisationen förväntas leda till en mer likvärdig service för våra medborgare.

Flera nya förskolor har byggts under de senaste åren för att möta efterfrågan på platser. Skolan har fått ökade medel och har arbetat hårt med att åtgärda bristerna som Skolinspektionen har påpekat. Skolorna har, med några få undantag, fått godkänt av Skolinspektionen.

Inom äldreomsorgen har Vård- och äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag redovisa en analys av nuvarande organisation med fokus på styrning, kommunikation och samverkan. Förvaltningen tar även fram en handlingsplan för hur dessa delar kan förbättras.

Nöjd Inflytande-Index

Borås Stad arbetar med flera åtgärder för att förbättra medborgarnas möjligheter till inflytande och dialog. Några av de sätt som finns är medborgardialog, möjlighet att ställa frågor till politikerna via webben, e-petitioner, öppna nämndmöten och möjlighet att lämna synpunkter via webbplatsen. Flera av kommunens verksamheter och politiker finns också på sociala medier.

Fakta om Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen genomförs av SCB med ett urval på 1 600 personer i åldrarna 18-84 år i Borås Stad. 536 av dessa har besvarat enkäten. Utöver enkätsvaren har medborgarna lämnat mer än 200 kommentarer om kommunens olika verksamheter. 131 av landets kommuner har deltagit i årets undersökning.

Senast ändrad: 2019-01-21 12.27

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarundersökning

g q n C