Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunens Kvalitet i Korthet

Borås Stad deltar vartannat år i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Totalt deltar 270 kommuner. Senaste gången Borås Stad deltog var hösten 2021.

Syftet med KKiK är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Statistiken som används hämtas dels från Sveriges officiella statistik, dels från egna mätningar inom ramen för KKiK-arbetet. Totalt handlar det om ett 40-tal olika nyckeltal som ingår i KKiK.

Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar och jämför resultat inom tre olika områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Några av Borås Stads resultat

Här redovisas ett urval av resultaten i varje område från 2021 års undersökning. Jämförelser görs med 2017 och 2019 års resultat när dessa finns. Om resultat saknas för något år så har nyckeltalet tillkommit senare. Jämförelser görs även med liknande kommuner.

Barn och unga (kommunala skolor)

Nyckeltal

Borås 2017

Borås 2019

Borås 2021

Liknande kommuner 2021

Andelen elever i årskurs 9 som har godkänt i idrott och hälsa (%)


87

89

91

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (%)

78

80

81

83

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år (%)

74

78

74

70

Andelen gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro (%)


16

13

6


Ur ett folkhälsoperspektiv kan betyg i idrott och hälsa sättas i relation till exempelvis kunskapsresultat och hälsoaspekter. I Borås Stad har andelen med elever som fått betyget lägst E i idrott och hälsa ökat sedan föregående mätning. Det är ingen märkbar skillnad mellan tjejer och killar, däremot finns en stor variation i resultat mellan skolor. Borås resultat ligger lägre än genomsnittet i liknande kommuner i Sverige.

Elevernas behörighet till yrkesprogram har ökat sedan 2017. Dock har Borås lägre resultat än genomsnittet i liknande kommuner i Sverige. Det är en stor variation i resultat mellan Borås skolor och det är något fler behöriga tjejer än killar.

Andelen gymnasieelever som tar examen inom fyra år har minskat sedan föregående mätning, dock ligger resultatet över genomsnittet i liknande kommuner. Det är en stor variation i resultat mellan skolor och det är fler tjejer än killar som fullföljer sin utbildning.

I Borås har andelen gymnasieelever med upprepad frånvaro utan giltig anledning minskat sedan föregående mätning. Dock är det betydligt högre andel gymnasieelever i Borås som har ogiltig frånvaro än genomsnittet i liknande kommuner i Sverige. Det är fler killar än tjejer som får sitt studiestöd indraget på grund av ogiltig frånvaro.

Stöd och omsorg


Nyckeltal

Borås 2017

Borås 2019

Borås 2021

Liknande kommuner 2021

Andelen vuxna, 18 år och äldre, som inte återkommit till försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)


85

80

69

Andelen brukare som trivs på sitt LSS-boende (%)

87

77

86

81

Kvalitetsaspekter i särskilt boende, andel av maxpoäng (%)84

67


Målet med försörjningsstöd är att det ska vara tillfälligt och att personer med försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning efter insats. I Borås Stad var det 2021 fler vuxna personer som återkom till försörjningsstöd inom ett år efter avslutad insats hos socialtjänsten än föregående mätning. Det är fler män än kvinnor som återkommer till försörjningsstöd ett år efter avslutat stöd. Borås har betydligt bättre resultat än liknande kommuner i Sverige.

Borås Stads nämnder deltar regelbundet i nationella brukarundersökningar som SKR och Socialstyrelsen erbjuder. Styrkan med brukarundersökningar är att kommunen får en uppfattning om vad brukarna tycker om olika verksamheter. Trivseln bland kommunens brukare som lever i gruppbostäder har ökat sedan föregående mätning och ligger betydligt högre än liknande kommuner. I Borås Stad är det fler män än kvinnor som trivs på sitt LSS-boende.

Borås Stads brukare ger höga betyg på kvaliteten på särskilda boenden. Kvalitetsaspekterna utgår från om brukarna erbjuds daglig utevistelse och minst två gemensamma aktiviteter om dagen på vardagar, minst en aktivitet på helgen, att de ges möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål och att de kan påverka tv-kanaler utöver basutbud. Samtliga kvalitetsaspekter förutom påverkan på tv-kanaler fick ett värde mellan 97-100, där 100 är max. Borås Stad får betydligt högre betyg på kvaliteten av sina brukare än liknande kommuner i Sverige.

Samhälle och miljö


Nyckeltal

Borås 2017

Borås 2019

Borås 2021

Liknande kommuner 2021

Gott bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen (%)90

82

Andel som är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer (%)73

71

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 1-100)

66

71

77

73


Borås Stad ska möta boråsarnas och företagarnas önskan om hög kvalitet på service. Borås Stad arbetar målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster och den service som kommunen erbjuder.

Ett sätt att mäta kvaliteten på Borås Stads service är att fråga boråsare hur de upplevt bemötandet vid den senaste kontakten med kommunen. I tidigare års mätningar har frågan ställts på ett annat sätt varför det inte är helt jämförbart med tidigare års resultat. Dock ökade det goda bemötandet gentemot boråsarna vilket fortsatt förbättrats och senaste mätningen hade Borås Stad betydligt bättre resultat än genomsnittet för liknande kommuner i Sverige.

Skötseln av kommunens utomhusmiljöer är ett nytt nyckeltal sedan 2021. En hög andel av boråsarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer. Kvinnor är något mindre nöjda än män. Något fler invånare är nöjda med skötseln av utomhusmiljöer i Borås är genomsnittet för liknade kommuner i Sverige.

Mer om Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatet för samtliga nyckeltal finner du i Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På Sveriges Kommuners och Regioners webbplats kan du läsa mer om Kommunens Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens Kvalitet i Korthet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...