Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Borås Stad deltar regelbundet i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Senaste gången var hösten 2019.

Syftet med KKiK är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Totalt deltar 260 kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar och jämför resultat inom tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Några av Borås Stads resultat

Barn och unga (kommunala förskolor och skolor)

Barn och unga

Borås 2015

Borås 2017

Borås 2019

Liknande kommuner 2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

59

96

81

100

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)

84

78

80

80

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

75

74

78

69


Borås Stad erbjuder en stor andel av barnen plats på förskolan efter önskat placeringsdatum. Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av antalet platser, men efterfrågan har trots det inte kunnat tillgodoses fullt ut. Det har dock inte varit några långa väntetider. I genomsnitt har de barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum fått vänta i 15 dagar i genomsnitt.

Elevernas behörighet till yrkesprogram har ökat jämfört med föregående mätning och ligger i nivå med liknande kommuner. Dock varierar resultaten mellan skolorna. Även andelen gymnasieelever som tar examen inom fyra år har ökat sedan föregående mätning och resultatet ligger över genomsnittet i liknande kommuner.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg

Borås 2015

Borås 2017

Borås 2019

Liknande kommuner 2019

Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)


87

77

86

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

83

82

82

83

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)


72

73

78


Borås Stads nämnder deltar regelbundet i nationella brukarundersökningar som SKR och Socialstyrelsen erbjuder. Styrkan med brukarundersökningar är att kommunen får en uppfattning om vad brukarna tycker om olika verksamheter.

Trivseln bland kommunens brukare som lever i gruppbostäder har minskat med föregående mätning och ligger betydligt lägre än liknande kommuner. Däremot är en stor andel av brukarna som bor på särskilt boende nöjda med helheten och det ligger i nivå med liknande kommuner. Helhetsbedömningen av hemtjänstens har ökat något med föregående mätning men ligger fortfarande lägre än likande kommuner.

Samhälle och miljö

Samhälle och miljö

Borås 2015

Borås 2017

Borås 2019

Liknande kommuner 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)


69

72

92

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

48

51

47

61

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)


81

90

92


Borås Stad har sämre resultat än jämförbara kommuner när det gäller att svara på e-post men har förbättrat resultaten sedan föregående mätning. Andelen som tar kontakt med kommunen och får ett direkt svar på en enkel fråga är lägre än likande kommuner och har minskat något sedan föregående mätning.

Dock anger en hög andel av boråsarna att de får ett mycket gott bemötande från kommunen och resultatet har förbättrats jämfört med föregående mätning.

Mer om Kommunens Kvalitet i Korthet

På Sveriges Kommuners och Regioners webbplats kan du läsa med om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se exempel från andra kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens Kvalitet i Korthet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol