Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

För dig som studerar

Välkommen till Yrkeshögskolan i Borås! Grattis, du har valt helt rätt utbildning. Vi är glada att ha dig här.

En yrkeshögskola är inte en vanlig skola. Varje enskild utbildning tas fram i samarbete med det lokala arbetslivet och godkänns därefter av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det garanterar att utbildningarna är efterfrågade och att det finns en bra kombination av teori och praktik.
Varje utbildning har en egen ledningsgrupp som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till att den är anpassad till det verkliga arbetslivet. Hoppas du kommer att lyckas och trivas med dina studier hos oss.

För att hjälpa dig har vi satt samman detta häfte med råd och tips och lite regler så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vilka regler vi har för att skolan ska vara en trivsam plats för alla. Behåll gärna häftet under hela din tid hos oss.

Mer information finns på vår hemsida boras.se/yh och på vår lärplattform.

Tre studerande i textile fashion center

På the Company i Textile fashion center

Så här fungerar Yrkeshögskolan i Borås

Yrkeshögskolan i Borås administreras av Borås stads vuxenutbildning. Varje utbildning har en egen ansvarig utbildningsledare.

Lunch, kaffe och mikrovågsugnar

Det finns ett lunchrum med mikro och kylskåp på plan 1 på Bryggaregatan 12.
På Fabriksgatan 12 finns det en cafeteria och lunchrum med mikro. Tänk på att du behöver ta med dig eget bestick och porslin.
Det finns ett lunchrum med mikro och kylskåp i anslutning till lärosalarna Textile fashion center. I huset finns även ett större café och en restaurang.

Så betalar du

Elevkopieringen finns i vårt i bibliotek på Fabriksgatan 12 och du kan betala med kontanter eller swish. I cafeterian på Fabriksgatan 12 kan du betala med både kort, swish och kontanter.

Parkering och buss

Bryggaregatan ligger endast 100 meter från Södra Torget, centralplatsen för all busstrafik i Borås. Det finns flera parkeringsplatser i närområdet men vi rekommenderar kollektivtrafiken eftersom det är dyrt att parkera centralt.
Buss 1 passerar förbi Textile fashion center var tionde minut. Det finns flera parkeringsplatser i området, framför allt Gjutaren på Magasinsgatan där det är billigast att parkera.

Rent och snyggt

Håll rent och snyggt efter dig. Använd papperskorgarna som finns runt om i skolan för att slänga skräp. Vi källsorterar vårt skräp.

Rökning och allergi

Inne på skolan och vid våra ingångar är det förbjudet att röka.
Vi har elever och medarbetare som har allergier så undvik gärna starka dofter och var försiktig med mat som innehåller nötter.

Skåp

Det finns ett begränsat antal skåp att låna för dig som studerar på Textile fashion center. Du behöver ett eget hänglås. Skåpen töms varje terminsslut och låsen klipps då upp så du måste då tömma ditt skåp.
Det finns inga skåp på Bryggaregatan.

Lärplattform

I lärplattformen finns all den information som berör dig och dina studier. Här kan du också kommunicera med dina lärare och kurskamrater.

Internet, e-post, mobil och wifi

När du börjar får du ett inloggnings-ID till skolans wifi. Det finns även ett allmänt wifi-nät på Bryggaregatan, Fabriksgatan respektive Textile fashion center som är öppet och där ingen inloggning behövs.
Du får använda mobilen under lektionstid, men den ska vara i ljudlöst läge.

Ändringar av namn, adress eller telefon

Om du byter namn, adress eller telefonnummer ska du berätta det till skoladministrationen så snart som möjligt så att skolan kan nå dig med aktuell information.

Våra lokaler utanför schemalagd tid

Lokalerna på Bryggare- och Fabriksgatan är öppna vardagar från kl 7.00 till 17.00. Du har möjlighet att sitta kvar i cafeterian fram till 21.00.

På Textile fashion center har du tillgång till lokalerna dygnet runt, men det måste vara minst två studerande på plats. Patrullerande väktare kan kräva legitimation av den som befinner sig i huset. Under studieuppehåll och allmän ledighet är ytterdörrarna normalt låsta. Du som har låstagg kan även då komma in i skollokalerna.

Din säkerhet

Stöld och försäkring

Skolan ansvarar inte för saker du har med dig.
Som studerande vid Yrkeshögskolan i Borås är du däremot olycksfallsförsäkrad under skoltid, inklusive resa till och från skolans undervisning, genom den kollektiva försäkring som Borås Stad har. Försäkringen gäller även under din LIA-period.
Kontakta din utbildningsledare för mer information.

Om det börjar brinna och annan fara

Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i korridorerna. Vår uppsamlingsplats för dig som läser på Bryggaregatan/Fabriksgatan är vid statyn Pinocchio. Uppsamlingsplats för dig som läser på textile fashion center är på baksidan av huset.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på Bryggaregatan 12B och i entrén på Fabriksgatan 12.

På Textile fashion center finns hjärtstartare i korridoren utanför lektionssal 4308/4309.

Sjukdom, ledighet och annan frånvaro

Sjukdom/ vård av barn (VAB)

Om du eller någon närstående blir sjuk och du därför behöver vara frånvarande från skolan måste du anmäla det direkt till din utbildningsledare. Glöm inte att anmäla din frånvaro till Försäkringskassan och CSN.

Frånvaro från undervisningen

Om du är förhindrad att delta i undervisningen ska du ta kontakt med din utbildningsledare och komma överens med denne om hur du ska fullgöra kursmomenten på annat sätt. Överenskommelsen dokumenteras och nu gör en tidsplan för när kursmomenten ska vara genomförda.

Studieuppehåll

Om du önskar göra ett studieuppehåll ska du kontakta din utbildningsledare.
Tänk på att det krävs särskilda skäl för att du ska få studieuppehåll beviljat, exempelvis graviditet eller långtidssjukskrivning.

Anstånd

Om du antagits till en utbildning och tackat ja, men inte kan ta din plats i anspråk kan du begära anstånd med studiestarten. Dina skäl för anstånd ska ha uppkommit efter det att du tackat ja. Du måste lämna besked senast 6 veckor före studiestart.
Tänk på att det krävs särskilda skäl för att få studieanstånd beviljat. Om dessa inte uppfylls går din plats till nästa person i kön.

Avbrott

Om du själv önskar avbryta dina studier måste du ansöka om studieavbrott. Kontakta din utbildningsledare för mer information.

Kontakt under skoltid / ”Meddelande till elev”

Om du har barn eller har andra familjeförhållanden som gör att du kan behöva bli kontaktad under skoltid, kan du lämna ut Yrkeshögskolans telefonnummer 033-35 58 16.


Dina studier

För att lyckas med dina studier behöver du aktivt delta i undervisningen. I utbildningen ingår lärarledd undervisning men utbildningarna förutsätter att du avsätter tid för egna studier.
Räkna med 40 timmar studier per vecka.

LIA, Lärande i arbete

LIA är en viktig del av yrkeshögskolan och betyder ”Lärande i arbete”. LIA följer hur utbildningarna är upplagda och vilken inriktning du läser. Din LIA är 25-30 procent av dina studier och är uppdelad i två eller tre perioder under studietiden, beroende på utbildning.
Du har möjlighet att göra din LIA utomlands via Erasmus och få studiestöd under din praktik.

Från utbildningsledare och lärare får du mer specifik information om din LIA.

Läromedel

Din utbildning är kostnadsfri men du kan behöva betala för viss kurslitteratur, undervisningsmaterial och eventuella resor. Några, men inte alla, läroböcker finns att låna på bibliotek.

Bibliotek

Vuxenutbildningen har ett eget bibliotek på Fabriksgatan 12 som studerande har rätt att nyttja. Biblioteket är en filial till Borås stadsbibliotek så du använder samma lånekort.

Extra stöd i studierna

Tveka inte att prata med din utbildningsledare, kurator, lärare eller studievägledare för att få råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen. De berättar vilken hjälp just du kan få.

Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt din planering. Samtalet ska hjälpa dig att tillsammans med din lärare ta fram en plan för hur du ska ta igen missade moment. Om du ändå får svårt att följa planeringen bör du kontakta din utbildningsledare för att prata om dina möjligheter att fullfölja kursen.

Resursteamet

Har du läs- och skrivsvårigheter och behöver stöd i dina studier bör du tala om det för dina lärare så snart som möjligt så att du kan få den hjälp och stöd du behöver.

Resursteamet finns för att du ska få extra stöd att klara dina studier. På Vuxenutbildningen består teamet av specialpedagog, speciallärare och kurator som är utbildade för hjälpa dig hitta de verktyg du behöver för att klara dina kurser.
Resursteamet finns på Fabriksgatan 12.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval till våra studie- och yrkesvägledare.
Tider för DropIn och telefonnummer hittar du på hemsidan, boras.se/vuxsyv.

Fusk

Om du fuskar vid tenta, inlämningsarbete eller motsvarande kan konsekvensen bli att du stängs av från undervisningen och inte får betyg.

Antagning, schema och betyg

Våra kurser har betygsgraderna Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd. Utbildningar på minst 200 YH-poäng leder till en yrkeshögskoleexamen. Om alla kurser inte uppnås med godkänt betyg kan du ändå få ett utbildningsbevis.

Det finns stor variation i hur bedömningar görs under kursens gång. Du kan få göra uppsatser, skriftliga tentamen, redovisningar eller muntliga tentamen. Förutom ordinarie tentamen anordnas dessutom högst två omtentor vid missad eller underkänd tentamen.

Din trivsel är viktig

Din och andras utbildning betyder mycket för oss. Därför arbetar vi hårt för att alla ska trivas hos oss och känna sig trygga i vår miljö.

En dynamisk vuxenutbildning är en plats där ingen diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande behandling.”

- Vuxenutbildningens likabehandlingsplan

Värdegrund

I vår verksamhet är allas röster viktiga, även din. Studerandedemokratin betyder mycket för oss eftersom den hjälper oss att göra våra utbildningar ännu bättre.
Yrkeshögskolan i Borås vill motivera dig till ett livslångt lärande och ge dig möjlighet att för-
djupa dina kunskaper och höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.
Vi stöttar dig att nå dina mål med dina studier men tänk på att du har ett stort eget ansvar för dina studier.
Vi har nolltolerans mot diskriminering och andra kränkningar så om du stöter på det hoppas vi att du genast tar kontakt med oss, oavsett om det kommer från oss anställda eller från någon av de studerande eller på din LIA-plats.

Ditt inflytande

Din och andras utbildning betyder mycket för oss. Vi behöver därför höra din röst om hur vi kan göra våra utbildningar ännu bättre.
Vänd dig alltid först till din lärare eller utbildningsledare om du har synpunkter på kursens planering, innehåll och kunskapskrav. Då kan problem snabbt åtgärdas.

Alla klasser på yrkeshögskolan ska hålla klassråd och klassens studeranderepresentanter har ansvar för att dessa hålls och dokumenteras. Minnesanteckningar läggs ut i lärplattformen. Varje termin hålls YH-råd för alla klasser där studeranderepresentanter och utbildningsledaren deltar. Minnesanteckningar från dessa råd läggs ut i lärplattformen.

Alla klasser har även representanter i ledningsgruppen och kan där föra fram klassens synpunkter på utbildning och skola. Också dessa protokoll läggs ut i lärplattformen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: För dig som studerar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol