Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Försäkring av barn och elever

Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Protector försäkring.

Se även försäkring vid skada inom elevhälsovården

  • Försäkringsnummer: 509098-5.1
  • Avtalstid: 2021-01-01 - 2021-12-31

Kontaktinformation till Protector Försäkring:

Om olyckan är framme

Skulle ett barn eller elev skada sig under skoldagen ska du:

Äldre skador

Vid anmälan av olycksfall som inträffat före 1 januari 2017 anmäler du olycksfallet till kommunens tidigare försäkringsbolag.

Lista över tidigare försäkringsbolag Pdf, 10.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Då gäller försäkringen

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från förskolan eller skolan. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och
praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), samt fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid fram till 1 september

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig till och med den 1 september det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring och ska på förhand godkännas av Protector.

Behov av taxi till och från skolan på grund av skada ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan til att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadellfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan
uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Försäkringsbesked från Protector försäkringar Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. (dokumentet kan ha tillgänglighetsproblem)

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård som exempelvis elevhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

  • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
  • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning

Verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringsnummer: Länsförsäkringar 2129907

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäkring av barn och elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol