Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Försäkring av barn och elever

Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborg.

  • Försäkringsnummer: 2413347
  • Avtalstid: 2024-01-01- 2024-12-31

Försäkringsbesked för 2024 publiceras inom kort.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring av barn och unga 2023 Pdf, 115.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta försäkringsbolaget

För vad och när försäkringen gäller

Kategorier av personer som omfattas av försäkringen.

Vem gäller försäkringen för?

När gäller försäkringen?

Elever i förskoleverksamhet samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Elever i grundskola inklusive förskoleklass, anpassad grundskola, fritidshem samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Elever i gymnasieskola inklusive anpassad skola samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Barn och ungdomar placerade i familje- och behandlingshem.

Heltid

Personer i omsorgsverksamhet, psyk, missbruk.

Heltid

Personer i HVB hem.

Heltid

Personer i boenden, LSS och SOL, inklusive barn.

Heltid

Barn och ungdomar som har stöd och kontaktfamilj samt korttidstillsyn även utanför hemmet.

Verksamhetstid

Personer i arbetsmarknadsåtgärder, arbetsträning, praktik, ungdomstjänst med mera.

Verksamhetstid

Övriga personer/deltagare i av kommunen anordnad verksamhet. Omfattar även Borås Stads verksamhet i annan kommun.

Verksamhetstid

Elever i kommunal vuxenutbildning inklusive komvux som anpassad utbildning, sfi och yrkesvux.

Verksamhetstid

Personer med insatser enligt LSS, psykiatri, missbruk, ÄO med mera.

Verksamhetstid


Heltid = Försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.

Verksamhetstid = Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och PRAO.

Om försäkringen

Detta är text hämtad från försäkringsbeskedet och är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de villkor som finns i avtalet mellan Borås Stad och Länsförsäkringar Älvsborg.

Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i hela världen. Tänk dock på att detta inte är en reseförsäkring. Om du ska resa utanför Norden behöver du alltid en separat reseförsäkring, som även gäller för kostnader för sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall.

Olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.

Läke-, tand- och resekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar Älvsborg på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan.

Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte. Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling. Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt transportmedel under tiden för läkarbehandlingen, för att utföra ditt yrkes- eller skolarbete kan ersättning lämnas för merkostnader för resor mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats eller skola.

Kläder, glasögon med mer

Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, hjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olyckstillfället burna handikapphjälpmedel. Om skadat föremål går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden.

Ärrersättning

Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling.

Sveda och värk

Ersättning lämnas i det fall den akuta sjuktiden överstiger 14 dagar.

Hjälpmedelsersättning

Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat håll, för hjälpmedel som läkare föreskrivit som kan lindra ett invaliditetstillstånd. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna kostnaderna.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av läkare som syftar till återgång i arbete eller studier.

Invaliditet till följd av olycksfallsskada

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av kroppsfunktion. Med ekonomisk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning med minst 50% av den skadades arbetsförmåga.

Dödsfallsersättning

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom 3 år från olyckstillfället. Rätt till dödsfallsersättning oavsett orsak föreligger för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år, gäller från 1 månads ålder.

Krisförsäkring

Ingår om du drabbas av akut psykisk kris i samband med

  • Allvarlig olycksfallsskada
  • Överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs)

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till tio behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal utbildad person. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av länsförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller inte för psykisk ohälsa på grund av mobbning.

Smitta

Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och hepatit B och C som är en direkt följd av olycksfallsskada.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Dubbelförsäkring

Om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar, lämnas endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

  • Sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
  • Anmält skadan till Länsförsäkringar Älvsborg

Äldre skador

Olyckstillfälle/skadehändelse som inträffat tidigare än 2023-01-01 ska anmälas till det bolag kommunen hade avtal med då olyckan hände

Lista över tidigare försäkringsbolag.

Period

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Webbplats

2023-01-01 - 2023-12-31

Länsförsäkringar

2413347

lansforsakringar.se/alvsborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-01-01 - 2022-12-31

Länsförsäkringar

2413347

lansforsakringar.se/alvsborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-01-01 - 2021-12-31

Protector

509098

protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-01-01 - 2017-12-31

Protector

509098

protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014-01-01 - 2016-12-31

Folksam

131332

folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2008-07-01 - 2013-12-31

AIG Europé/Chartis

104-6033

Kontakt telefon 08–506 920 70

1999-07-01 - 2008-06-30

Folksam

K47460

folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1996-07-01 - 1999-06-30

Folksam

K47350

folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård som exempelvis elevhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

  • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
  • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning

Verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringsnummer: Länsförsäkringar 2129907

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäkring av barn och elever

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender