Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Försäkring av barn och elever

Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborg.

  • Försäkringsnummer: 2413347
  • Avtalstid: 2022-01-01 - 2022-12-31

Kontakta försäkringsbolaget

För vad och när försäkringen gäller

Kategorier av personer som omfattas av försäkringen.

Vem gäller försäkringen för?

När gäller försäkringen?

Elever i förskoleverksamhet samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Elever i grundskola inklusive förskoleklass, särskola, fritidshem samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Elever i gymnasieskola inklusive särskola samt elever i och från annan kommun.

Heltid

Barn och ungdomar placerade i familje- och behandlingshem.

Heltid

Personer i omsorgsverksamhet, psyk, missbruk.

Heltid

Personer i HVB hem.

Heltid

Barn och ungdomar som har kontakt- eller stödfamilj.

Verksamhetstid

Personer i arbetsmarknadsåtgärder, arbetsträning, praktik, ungdomstjänst med mera.

Verksamhetstid

Övriga personer/deltagare i av kommunen anordnad verksamhet. Omfattar även Borås Stads verksamhet i annan kommun.

Verksamhetstid

Elever i kommunal vuxenutbildning.

Verksamhetstid

Personer med insatser enligt LSS, psykiatri, missbruk, ÄO med mera.

Verksamhetstid

Flykting/invandrare i kommunal verksamhet

Verksamhetstid

Barn i pedagogisk omsorg.

Verksamhetstid


Heltid = Försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.

Verksamhetstid = Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och PRAO.

Om försäkringen

Detta är text hämtad från försäkringsbeskedet och är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de villkor som finns i avtalet mellan Borås Stad och Länsförsäkringar Älvsborg.

Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i hela världen. Tänk dock på att detta inte är en reseförsäkring. Om du ska resa utanför Norden behöver du alltid en separat reseförsäkring, som även gäller för kostnader för sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall.

Olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.

Läke-, tand- och resekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar Älvsborg på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan.

Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte. Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling. Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt transportmedel under tiden för läkarbehandlingen, för att utföra ditt yrkes- eller skolarbete kan ersättning lämnas för merkostnader för resor mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats eller skola.

Kläder, glasögon med mer

Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, hjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olyckstillfället burna handikapphjälpmedel. Om skadat föremål går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden.

Ärrersättning

Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling.

Sveda och värk

Ersättning lämnas i det fall den akuta sjuktiden överstiger 14 dagar.

Hjälpmedelsersättning

Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat håll, för hjälpmedel som läkare föreskrivit som kan lindra ett invaliditetstillstånd. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna kostnaderna.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av läkare som syftar till återgång i arbete eller studier.

Invaliditet till följd av olycksfallsskada

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av kroppsfunktion. Med ekonomisk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning med minst 50% av den skadades arbetsförmåga.

Dödsfallsersättning

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom 3 år från olyckstillfället. Rätt till dödsfallsersättning oavsett orsak föreligger för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år, gäller från 1 månads ålder.

Krisförsäkring

Ingår om du drabbas av akut psykisk kris i samband med

  • Allvarlig olycksfallsskada
  • Överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs)

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till tio behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal utbildad person. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av länsförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller inte för psykisk ohälsa på grund av mobbning.

Smitta

Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och hepatit B och C som är en direkt följd av olycksfallsskada.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Dubbelförsäkring

Om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar, lämnas endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

  • Sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
  • Anmält skadan till Länsförsäkringar Älvsborg

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring av barn och unga 2022 Pdf, 102.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre skador

Olyckstillfälle/skadehändelse som inträffat tidigare än 2022-01-01 ska anmälas till det bolag kommunen hade avtal med då olyckan hände

Lista över tidigare försäkringsbolag.

Period

Försäkringsbolag

Webbplats

2018-01-01 - 2021-12-31

Protector

www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-01-01 - 2017-12-31

Protector

www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014-01-01 - 2016-12-31

Folksam

www.folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2008-07-01 - 2013-12-31

AIG Europé/Chartis

www.chartisinsurance.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1999-07-01-2008-06-30

Folksam

www.folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1996-07-01 - 1999-06-30

Folksam

www.folksam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård som exempelvis elevhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

  • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
  • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning

Verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringsnummer: Länsförsäkringar 2129907

Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Protector försäkring.

  • Försäkringsnummer: 509098-5.1
  • Avtalstid: 2021-01-01 - 2021-12-31

Kontaktinformation till Protector Försäkring:

Om olyckan är framme

Skulle ett barn eller elev skada sig under skoldagen ska du:

Då gäller försäkringen

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från förskolan eller skolan. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och
praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), samt fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid fram till 1 september

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig till och med den 1 september det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring och ska på förhand godkännas av Protector.

Behov av taxi till och från skolan på grund av skada ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan til att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadellfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan
uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Försäkringsbesked från Protector försäkringar Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster. (dokumentet kan ha tillgänglighetsproblem)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäkring av barn och elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender