Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Försäkring av barn och elever

Barn och elever är försäkrade när de befinner sig i eller på väg till skolan eller förskolan. Det genom en kollektiv olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Protector försäkring.

Försäkringen är till för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Borås Stad.

Mer information om vad som gäller hittar du i:
FörsäkringsbeskedetPDF

Om olyckan är framme

Skulle ett barn eller elev skada sig under skoldagen ska du:

 • uppsöka läkare eller tandläkare.
 • spara alla kvitton i original.
 • anmäla skadan till Protector,

Äldre skador
Vid anmälan av olycksfall som inträffat före 1 januari 2017 anmäler du olycksfallet till kommunens tidigare försäkringsbolagPDF.

Ersättning

Genom försäkringen kan du ha rätt till ersättning på grund av en olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du kan få ersättning för bland annat läkekostnader, resekostnader, tandskador, skadade kläder och glasögon samt sveda och värk.

Då gäller försäkringen

Det finns två delar på försäkringen som täcker in olika delar av barnen eller elevens dag. En del som täcker in den ordinarie skoldagen och en som gäller dygnet runt.

Ordinarie verksamhetstid

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från denna. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan eller verksamheten. Som exempelvis skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller:

 • Barn och ungdomar som har kontakt- och stödfamilj.
 • Personer i arbetsmarknadsåtgärder, arbetsträning, praktik, ungdomstjänst med mera.
 • Övriga personer/deltagare i av kommunen anordnad verksamhet. Omfattar även Borås Stads verksamhet i annan kommun.
 • Antal barn i pedagogisk omsorg.
 • Elever i kommunal vuxenutbildning.
 • Personer med isatser enligt LLS, psykiatri, missbruk, ÄO med mera.
 • Antal flyktning/invandrare i kommunal verksamhet.

Dygnet runt

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig till och med den 1 september det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller:

 • Barn i förskoleverksamhet samt barn i och från annan kommun
 • Elever i grundskola inklusive förskoleklass, särskola, fritidshem samt elever i och från annan kommun
 • Elever i gymnasieskola inklusive särskola samt elever i och från annan kommun
 • Barn och ungdomar placerade i familje- och behandlingshem
 • Personer i omsorgsverksamhet, psyk, missbruk
 • Antal personer i HVB hem

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård som exempelvis elevhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

 • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
 • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning

Verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringsnummer Länsförsäkringar 2129907

Senast ändrad: 2020-09-15 16.05

Ändrad av:

Dela sidan: Försäkring av barn och elever

g q n C