Biståndshandläggare

Arbetet som biståndshandläggare innebär att du informerar och vägleder människor till rätt stöd och hjälp. Du har en central roll för att de som ansöker ska få de insatser inom vård, omsorg och service som de har rätt till utifrån lagar och regler. Du gör bedömningar och utreder om och i så fall vilket stöd en person behöver. Rättssäkra beslut ska fattas som ligger till grund för en jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg.

Du gör kvalificerade utredningar, dokumenterar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen SoL. Du genomför också uppföljningar och omprövningar av beslut. I det dagliga arbetet ingår enskilda möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, anhöriga samt externa myndigheter.

Som biståndshandläggare har du ett viktigt och meningsfullt arbete. Meningsfullt för dig. Meningsfullt för boråsarna.

Dina kolleger berättar

Porträttbild på biståndshandläggare Fatemeh Bokharaei.

Fatemeh Bokharaei, biståndshandläggare

"Jag säger inte att det är ett lätt arbete. Ibland får man ta krafttag mentalt, men man lär sig så mycket och man får så mycket tillbaka!”

Porträttbild på biståndshandläggare Amanda Viterlind.

Amanda Viterlind, biståndshandläggare

"Det känns meningsfullt när personer känner att de kan vända sig till mig och be om hjälp och har tilliten till att jag tar mig tid och att vi löser problem tillsammans.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver ha en universitets-/högskolexamen från socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns en arbetsrättslig anställningstrygghet men det är även viktigt att medarbetare upplever en trygg och säker arbetsmiljö där du trivs och mår bra. Som ny biståndshandläggare ska du känna dig välkommen och få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i arbetet. Därför lägger vi stor vikt vid introduktion och arbetsmiljö. Introduktionen är upplagd i olika block och sker i nära samarbete med dig och anpassas både efter individen och verksamheten. Introduktionen handlar om både arbetsplatsintroduktion och introduktion in i yrkesrollen och uppdraget som biståndshandläggare. Genom introduktionen och i det fortsatta lärandet får du stöd och hjälp av enhetschef, metodhandledare och kollegor.

Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Alla medarbetares behov av kompetensutveckling sammanställs årligen i en kompetensplan för var och en. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt till exempel genom att lära av varandra (vi brukar kalla det för kollegialt lärande), deltagande i olika nätverk, genom litteratur, föreläsningar eller utbildningar både internt och externt.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Exempel på möjligheter är:

  • Fördjupning inom arbetet
  • Olika sidouppdrag
  • Specialistkompetens (till exempel metodhandledare)
  • Arbete med förbättringsarbete och utvecklingsfrågor
  • Chefsprogrammet ”Framtidens chef”

Som biståndshandläggare inom Vård- och äldreförvaltningen arbetar du självständigt men tillhör också ett av våra team som är geografiskt uppdelade. Komplexiteten i våra ärenden kräver en bra samverkan. Samarbetet med kollegor och andra parter både inom och utom organisationen är avgörande för att kunna utföra uppdraget effektivt och kvalitetssäkert. Även om det är ett självständigt arbete där du har eget ansvar för dina ärenden har du alltid kollegornas stöd nära till hands. Inom teamen har man regelbundna möten och dagliga kortare möten. Det finns också möjlighet till exempelvis grupphandledning.

Du som medarbetare är vår största tillgång och vi har ett tillitsbaserat arbetssätt. Det betyder att du får stor frihet i utförandet av ditt uppdrag. Vi arbetar med något vi kallar för självorganiserande team för alla biståndshandläggare. På så sätt blir du ännu mer delaktig och får mer inflytande över ditt arbete. Dessutom pågår en ständig dialog mellan medarbetare och chefer och vi har också formella medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar vilket ger ytterligare möjligheter för dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma verksamheten.

Som medarbetare i Borås Stad följer vi våra ledstjärnor – vi är professionella, engagerade och lärande. Du är en viktig ambassadör för både din profession och för verksamheten.

Vi arbetar mål- och resultatinriktat för dem vi är till för och vi bidrar aktivt med den kompetens vi har. När du anställs som biståndshandläggare är det grundläggande utbildningskravet socionomexamen. Du har sedan ett ansvar för att utveckla din kompetens.

Tillsammans tar vi ansvar, löser problem, samarbetar, hanterar att vi har delade meningar och möter andra på ett positivt och respektfullt sätt. Då skapas förutsättningar för ett gott klimat och ett väl utfört uppdrag.

Din arbetsplats

Som biståndshandläggare arbetar du främst på Vård- och äldreförvaltningen. Inom Vård- och äldreförvaltningen handlar arbetet till exempel om insatser som hemtjänst, trygghetslarm eller vård- och omsorgsboende.

Vård- och äldreförvaltningen

Om du har en socionomexamen kan du även arbeta på fler förvaltningar inom Borås Stad. Här kan du läsa om vad varje förvaltning ansvarar för:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Biståndshandläggare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol