Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Historik för Röda Kvarn

Borås Bio Röda Kvarn, numera en av ett 30-tal kommunala biografer i Sverige, är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade. Den ritades av Boråsarkitekten Lars Kjellman och invigdes 21 oktober 1914.

Byggnaden

Det var konditor J.A Ohlsson som fick tillstånd att bygga biografteatern intill Viskan vid Sven Eriksonsplatsen och Knalletorget. Vid denna tid var det på modet att bygga stora, påkostade och lyxiga salonger som konkurrens till teatern. Röda Kvarn var inget undantag.

Arkitekt för byggnaden var Lars Kjellman som ansågs både intresserad och kunnig i de olika byggnadsstilarna. En blandning som lär vara typisk för 1910-talet. Den indragna entréns tak bärs upp av två kraftiga, räfflade doriska kolonner. En medeltidsinspirerad trappstegsgavel avslutar fasaden upptill vid entrén.

På 1910-talet arbetade Reinhold Pettersson (1874-1953) som biografvaktmästare på Röda Kvarn, om vilken det finns en film gjord av Maria Norrman som finns att se på youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den röda kvarnen

På bions långfasad, som är belägen in mot Borås Gågata (stadens paradgata i centrum) och utmed Viskan, finns en meterhög väderkvarn á la Moulin Rouge (logotypen) i kopparplåt och rött glas. På kvällarna när det visas film på Röda Kvarn tänds lamporna inne i kvarnen. Under fasadrenoveringen 2012 byttes vingarna ut mot nya.

Meningen har alltid varit att vingarna skall snurra runt men under många år, oklart hur många, har dessa stått stilla. I dokument som hittats har det enbart stått att "detta varit en teknisk finess som aldrig åtgärdades". Under 2021, i samband med Borås 400-årsfirande, initierades arbetet med att återskapa vingarnas rörelse. I december 2021 driftsattes de och söndagen den 19 december klockan 15, i samband med de första visningarna av den sista filmen för säsongen innan juluppehållet, startades vingarna igen och kommer snurra varje dag mellan vissa förprogrammerade klockslag, vilka justeras beroende på årstid och ljusförhållanden.

Salongen

Vid uppförandet hade Röda Kvarn 500 sittplatser och var då den tredje "bildteatern" i Borås. Sedan dess har salongen byggts om och förändrats ett flertal gånger och antalet platser har undan för undan minskat, inte minst till följd av att salongen även användes som teaterscen.

Röda Kvarn byggnadsminnesförklarades 1998, vilket i korthet innebär att byggnaden ska bevaras. Interiört var Röda Kvarn mycket nedsliten. Värme och fläktsystem fungerade dåligt och biografstolarna var mycket slitna. 1997 inköptes 147 nya fåtöljer i gammal stil. Under 2004 inleddes ett omfattande renoverings och restaureringsarbete i två etapper för att återställa salongen till renodlad biograf och uppdatera tekniken till modern standard. I februari 2005 återinvigdes så Röda Kvarn och salongen har nästan återgått till sitt ursprungliga utseende från 1914.

Idag inrymmer Röda Kvarn 252 platser (samt fyra platser för rullstolar) och är Borås största biosalong.

Den 25 oktober 2014 firade Röda Kvarn 100 år med gratis filmvisningar på klassikertema, inbjudna gäster och filmquiz.

" allowfullscreen>

Här kan du ta en virtuell rundtur på Röda Kvarn

Filmverksamheten

Kulturnämnden inledde sin film- och biografverksamhet med Borås Bio 1976. Avsikten var att öka mångfalden i filmutbudet och erbjuda en utfyllnad till övriga biografers program med så kallade kvalitetsfilmvisningar.

De första åren som Kulturförvaltningen visade film ägde detta rum på Lilla Scenen i Kulturhuset under benämningen "Borås Bio på söndagar" under 10 tillfällen per år, men flyttades sedan till Röda Kvarn. Kommunens bostadsbolag köpte fastigheten 1988 och Kulturnämnden hyr lokalerna. Efter förhandlingar med fastighetsägare och extra insatser av Kulturnämnden kunde Borås Bio i oktober 1991 flytta från Lilla Scenen i Kulturhuset till den då före detta biografen Röda Kvarn. 1993 inleddes visningar för skolelever, det vill säga Skolbio.

I början var även Barnens Bio Kontrast och Filmstudioverksamheten verksamma i den kommunala biografen. När dessa, efter några få år, upphörde utökade Borås Bio sina filmvisningar. Nämnden lyckades på så sätt både rädda denna kulturhistoriskt viktiga biograf som invigdes 1914 och förbättra möjligheterna att ytterligare utveckla filmverksamheten.

Biografen drevs ursprungligen av biografkedjan Röda Kvarn och från 1922 av Svensk Filmindustri. 1949 inköpte Borås kommun fastigheten. En större ombyggnad företogs 1956 då orkesterdiket togs bort, cinemascope installerades och nya stolar sattes in i salongen. Entréhallen byggdes också om. Svensk Filmindustri drev därefter biografen fram till november 1982. När filmverksamheten lades ner i maj 1983 utrymdes lokalerna vilket innebar att alla lösa värdeföremål togs bort, bortsett från de tre kristallkronorna i taket.

Under åren 1983-1985 ställdes lokalen iordning för teaterverksamhet. Nästan halva salongen avskildes med en nybyggd vägg tvärs över salongen samt en stor scen. Salongen gav därefter utrymme för 150 sittplatser och Röda Kvarns funktion som teater och revyscen var under en följd av år prioriterad, tills Kulturförvaltningen flyttade sin filmverksamhet till lokalen 1991.

Ansvarig för biografverksamheten är Mats T Olsson, enhetschef. I juni 2012 tog han över efter kultursekreterare Ami Lööf som då gick i pension efter att ha byggt upp verksamheten under många år. Mats har varit delaktig i programsättningen sedan hösten 2005, då han tillsammans med Ami och Christian Haglund ingick i den då nybildade filmgrupp som satte programmet. Christian slutade på Kulturförvaltningen årsskiftet 2011-2012 och således var våren 2012 det sista programmet som han och Ami var delaktiga i.

Nuvarande förstemaskinist är Henrik Holmgren, som tog över ansvaret efter Lars-Inge Glimsell som sedan gick vidare till att driva biograf Capitol i Varberg i privat regi. Som andremaskinist jobbar Rolf Hallman sedan många år. Vi vill även passa på att tacka Susanna Kyllönnen och Sara Said för deras långa och trogna tjänst som kassapersonal.

Foto: Patrik Johäll, Superstudio

Filmprogrammet

Filmprogrammet curateras av Mats T Olsson på Kulturförvaltningen, Publika möten. Biografens huvuduppgift är att visa värdefull film genom ett brett utbud av internationell och nationell kvalitetsfilm för att bidra med cineastisk mångfald till Borås. När programmet läggs tas hänsyn till en mängd olika faktorer för att ge ett så varierat och intressant utbud som möjligt som kvalitet, aktualitet, genre, genus, ursprungsland, språk med mera. Vi följer gärna upp intressanta regissörskap och filmer som uppmärksammats på festivaler. Vi är naturligtvis även bundna av att visa filmer som har svensk distribution och fungerar med biografens teknik. Dessutom tar vi gärna emot tips från våra besökare som vägs in i urvalet.

Programmet presenteras i ett antal program under vår- och höst och består av ordinarie filmer, barnmatineer samt skolbio. Extraarrangemang tillkommer regelbundet, som Finsk film x 3, Throwback Thursday, Live på bio och samarbeten med bland annat Göteborg Filmfestival.

Filmanimation

Mellan 2002-2007 kompletterades Skolbioverksamheten med eget skapande för kommunens elever i form av filmanimation med Mats T Olsson, då i tjänst som filmpedagog på Kulturkontoret. 2002 arrangerades en Animationsfilmfestival på Röda Kvarn, med de samlade filmer som gjorts under året.

Foto: Patrik Johäll, Superstudio

Restaureringen

Den 6 april 1998 förklarades Röda Kvarn för byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet vilket skyddar biografens kulturhistoriska värde enligt 3 kapitlet i kulturmiljölagen. Det innebar att fastigheten/biografen inte får rivas, byggas om eller förändras utan Länsstyrelsens medgivande. Tillsammans med Centralstationen är den en av två statligt skyddade fastigheter i Borås. 1999 tillsatte Kulturnämnden och dåvarande Kulturchefen Tommy Olsson en politiskt tillsatt utredningsgrupp som tillsammans med Kultursekreteraren som ansvarig tjänsteman skulle lägga ett förslag om Kulturnämndens filmverksamhet. Utredningsgruppen ansåg att satsningen på en filmverksamhet i egen regi, öppen både för allmänheten och riktad mot skolan, var värdefull och att biografen och själva byggnaden var unik. Gruppen föreslog därför att biografverksamheten skulle återställas i ursprungligt skick så långt det var möjligt.

Kulturnämnden och kommunen i övrigt insåg att en omfattande restaurering av Röda Kvarn krävdes om målsättningen att värna om den kulturhistoriskt värdefulla biografmiljön skulle uppfyllas. Företaget K-konservator besiktigade lokalerna under mars 1999. I maj 2000 avlämnades en rapport i form av ett projekteringsunderlag med förslag till åtgärder. Länsstyrelsen i Västra Götaland var den myndighet på regional nivå, där bidrag kunde sökas för restaurering av byggnadsminnesförklarad byggnad. Byggnadsantikvarien Fredrik Hjelm gav råd på det lokala planet och yttrade sig för Länsstyrelsens räkning.

Bertil Jonsson, projektchef på Stadsbyggnadskontoret, var projektledare för restaureringsarbetet av Röda Kvarn. Han beskriver arbetets förutsättningar utifrån en byggnadsteknisk synvinkel: "Röda Kvarn var med sitt läge intill Viskan utsatt för sättningar. Grundförstärkning och exteriör restaurering gjordes 1985. Interiören var mycket nedsliten och salongen, som vid uppförandet rymde 500 sittplatser, hade kraftigt reducerats genom en scen som upptog nästan halva ytan".

I detta skick byggnadsminnesförklarades Röda Kvarn 1998. I Kulturkontorets Filmutredning underströks vikten av att restaurera biografen. En förprojektering gjordes 2001 och medel för restaurering anslogs 2004. Målet var att bevara kulturvärdena genom att varsamt renovera Röda Kvarn för att återställa byggnadens interiör till ursprungligt skick som biograf.

Att återskapa salongens urprungliga volym innebar rivning av befintlig scen och återskapande av tittskåp. Den frigjorda golvytan gav utrymme för cirka 100 nya sittplatser. Den dekorativa målningen av väggar och tak rengjordes samt återskapades där den var skadad av sättningssprickor. Nya pardörrar enligt ursprungsritningar sattes in mellan foajé och salong. I princip all el byttes ut. Automatiskt brandlarm installerades. Ventilation och värme kompletterades. I foajén revs vindfånget och biljettkiosken återskapades. Foajéns paneler ådringsmålades.

Restaureringen genomfördes i två etapper under 2004 och 2005 med bidrag från Länsstyrelsen. Den 18 februari 2005 återinvigdes Röda Kvarn. Byggnaden har då nästan återgått till hur den såg ut 1914."

I övrigt har filmduken ersatts av en större, projektorerna byggts om och ny ljudanläggning för digitalt ljud installerades 2006."

2008 nominerades byggnaden till Stadsbyggnadspriset.

Foto: Kaneos Media

Renovering av fasaden

Under sommaren 2012 påbörjades en renovering av fasaden av Röda Kvarn och hela fastigheten som biografen ligger i, vilken färdigställdes i oktober. I samband med detta sattes nya skyltskåp upp och vingarna på kvarnen byttes ut till nya.

Torgplats

Under 2013 påbörjades också en förvandling av platsen utanför Röda Kvarn från väg till torg, vilket färdigställdes under början av 2014.

Digitaliseringen

Digitaliseringen är det mest väsentliga teknikskifte filmmediet genomgått sedan det uppfanns i slutet av 1800-talet.

Under 2010 påbörjades förarbetet inför en kommande digitalisering av Röda Kvarn. Efter upphandling gick uppdraget till företaget Videvox som är landets största leverantör/installatör av digital bio. Under våren 2011 påbörjades sedan förberedande arbeten för att färdigställa lokalen för installation av den nya tekniken till höstsäsongens början. Bland annat har detta inneburit:

  • Flytt av spolbänk
  • Upptagning av ett extra projektionsfönster på den bakre väggen
  • Flytt av förstärkeri
  • Utökad ventilation
  • El och internetanslutning
  • Nya larm
  • Målning för att passa i den k-märkta lokalen

Digitaliseringen innebär en framtidssäkring av biografen genom att förse den med möjlighet att visa film och andra bild-/ljudkällor via digital teknik. Utrustningen är beräknad utifrån Röda Kvarns förutsättningar och mått/projektionsavstånd. Den digitala utrustningen följer den 2K-standard som krävs för att visa amerikansk/Hollywood-film och har även möjlighet att köra 3D-film. Den nya tekniken öppnar också upp för mängder av andra eventuella möjligheter, som till exempel att direktsända arrangemang via satellit och tv-spelsturneringar. Dessutom är det en ren nödvändighet att utöka biografens utrustning med digital teknik. Detta eftersom distributionen av analoga 35 millimeters-filmer blir mer och mer begränsad och snart kommer att försvinna helt. Det gör en digitalisering nödvändig för att över huvud taget kunna köra film. Redan under våren 2012 levererades de allra flesta titlar digitalt.

Första digitala visningarna

Den första digitala visningen på Röda Kvarn skedde söndagen den 21 augusti 2011 i och med 2k-versionen av King's Speech. Den första digitala visningen med ett alternativt/sekundärt format skedde söndagen 4 september i och med filmvisningen av Exit Through the Gift Shop. Den första 3D-visningen var matinéfilmen Bilar 2 lördagen 19 november. Den första ordinariefilmen i 3D var Pina som öppnade vårsäsongen 2012 den 15 januari.

Digital distribution

Under våren 2016 inleddes arbetet med att göra Röda Kvarn redo för digital distribution genom två olika system, Movie Transit och Filmdist. Dessa system framtidssäkrar leverans av filmer, när hårddisar ersätts av nedtankning direkt till biografens digitalbioserver.

Livesända/förinspelade arrangemang och opera

Fredagen 8 mars 2013 genomförde Röda Kvarn, i samarbete med Folkets Hus och Parker (FHP), den första livesända operan i Borås med Kungliga Operans uppsättning av Turandot. Under 2014 utökades livesändningarna genom ett samarbetsavtal med Dalsjöforsparken och FHP, till att innefatta opera, balett, teater och musikal. I nuläget visas 3-4 kulturarrangemang inom Live på bio-konceptet varje säsong. Läs mer» Öppnas i nytt fönster.

Nytt kassasystem (Veezi + www.bio.se)

Från mars 2018 togs ett nytt digitalt kassasystem i drift (Veezi via Biografcentralen) efter att Röda Kvarn sålt biljetter manuellt sedan starten 1914. Detta innebär att det numera även går att förköpa biljetter online till alla våra föreställningar och verksamheten är integrerad med den nya samlande biosajten www.bio.se (läs mer om bio.se).

Europa Cinemas

Röda Kvarn är sedan 1 januari 2012 en av drygt 1200 medlemsbiografer i Europa Cinemas, ett EU-finansierat nätverk för biografer i Europa med syfte att främja spridningen av europeisk film på bio, gynna biografägares initiativ för en ung publik och utveckla ett biografnätverk som främjar gemensamma initiativ på nationell och europeisk nivå.

Europa Cinemas mål är:

  • att öka antalet europeiska filmer på biografer
  • att gynna biografägarnas initiativ för en ung publik
  • att utveckla ett biografnätverk som gynnar gemensamma initiativ på nationell och europeisk nivå

Röda Kvarn ingår tillsammans med de kommunala biograferna Biograf Odéon i Skövde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Biograf Arenan i Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i ett nätverk infört av Biografcentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer info, besök Europa Cinemas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Historik för Röda Kvarn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender