Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inspirationen till parken

Flertalet andra städer runt om i världen har använt sig av liknande koncept som den linjära parken för att anlägga nya stadsdelar, aktivera slumrande kvarter och skapa tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen

Ett gammalt och uttjänt rangerområde har omvandlats till ett diversifierat parkstråk som representerar befolkningen i närområdet genom en samling objekt från olika länder med koppling till befolkningens ursprung. Därtill bidrar stråket till goda möjligheter för transporter med cykel eller till fots och fysisk aktivitet enskilt eller i grupp. Den linjära parken korsar några större trafikleder där cykel och gångtrafik har prioriterats för att skapa ett tryggt sammanhängande stråk genom brokonstruktioner. Det finns få plankorsningar längs sträckan, vilket skapar ett i mångt och mycket sömlöst stråk.

Superkilen i Köpenhamn.


Malmö, Scaniaparken

I samband med att bomässan Bo01 i Malmö öppnade 2001 färdigställdes Scaniaparken i Västra Hamnen. Parken anlades längst ut i Västra Hamnen för att säkra tillgången till strandremsan i samband med att exploateringen tog fart i Västra Hamnen. Parken är idag en mycket välbesökt plats av såväl boende i stadsdelen som i övriga Malmö. Värdet av att bibehålla tillgänglighet till kustremsan för allmänheten har gett värden så som att stråken befolkas av en större mängd människor, bottenvåningar i stadsdelen Västra Hamnen fortsätter vara aktiverade och mindre verksamheter blir framgångsrika.

Scaniaparken i Malmö.


Odense, från förort till fjord

Den danska staden har likt Borås ett vattendrag som leder genom staden. Odense jobbar med att aktivera vattendraget och koppla samman parker i ett långt linjärt stråk. Projektet kallas för "från förort till fjord" och följer Odense Å från förorten i sydväst, genom centrum till fjorden i nordöst.

Längs med stråket finns ett sammanlänkat nät av parker och i parkerna finns tretton stycken lek- och aktivitetsplatser, alla med olika teman och inriktningar mot barn och unga i skiftande ålder.

Det finns flera platser där olika inriktningar möts och finner gemensamma nämnare för att utveckla och gestalta livsrummet i Odense. Ett exempel är där kultur och idrott/rörelse möts genom en konstinstallation på en husfasad i form av en klättervägg med fallskydd under.

Väggkonst som tåls att klättras på.


New York, High Line Park

På Manhattans västra sida i Meatpacking District omvandlades 2009 en nedlagd upphöjd järnväg till en allmän park på 1,6 kilometer genom stadsdelen från norr till söder. Parken har lyft stadsdelens status i New York vilket lett till högre välstånd, trygghet och rörelse i stadsdelen. Angränsande fastigheters ökade värde har hjälpt till att bekosta parken genom ökade skatteintäkter för staden. I förlängningen har det lett till att parken bekostade sig själv dubbelt så snabbt mot vad som var budgeterat för projektet.

High Line Park i New York.
High Line Park i New York.


Paris, Coulée verte René-Dumont

Coulée verte René-Dumont (CRD) är en linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilometer genom stadens södra delar. Projektet startade omkring 1980 på delar av den nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes och Paris. CRD är den första byggda (och till viss del upphöjda) linjära parken i sitt slag som byggts genom en tät stadsstruktur där befintliga byggnadselement har integrerats. Många städer har sedan följt efter och kopierat den lyckade strategin.

Under parken inryms lokaler för butiker och service. Tidigare passerade järnvägen på viadukten och i butikslokalerna låg stationen. Järnvägen har nu ersatts med tunnelbana.

Även sektioner av gator har omvandlats och blivit bilfria vilket lett till att långa parkpromenader kopplar samman delar av CRD när den inte löper på järnvägsspåret.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har tillgängliga ramper byggts in i kvarterstrukturen så att parken utan avbrott kan korsa tätt trafikerade gator och områden med kollektivtrafik.

Parken angör flera platser längs vägen. För att cykeltrafiken ska kunna passera gräsmattan friktionsfritt har cykelbana lagts på en bro över parken.

Linjär park i Paris.
Den linjära parken går över en viadukt i Paris.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inspirationen till parken

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender