Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom bo, bygga och trafik

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

 • Energi- och klimatstrategi

  Energi- och klimatstrategin visar riktningen för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Energi- och klimatstrategin Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Träbyggnadsstrategi

  Dokumentet ska leda fram till att andelen träbyggnationer ökar och att det i sin tur ska ge effekter på miljö och klimat. Vi vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Träbyggnadsstrategi Pdf, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för parkering

  För att Borås ska kunna bygga en tätare stad och använda marken mer effektivt, behöver parkering hanteras smartare. Vi använder parkering som ett verktyg för att styra hur folk väljer att resa, förbättra stadens utseende och göra den mer attraktiv. Programmet för parkering i Borås vill göra det lättare för människor att besöka och bo i stadens centrum genom att bättre planera var och hur parkering erbjuds. Det innebär att man delar in staden i olika zoner med särskilda regler för parkering, för att minska miljöpåverkan och främja användningen av cykel och kollektivtrafik. Målet är en levande, tillgänglig stad där parkering inte tar onödigt stor plats och stödjer en hållbar utveckling. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för parkering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Trafikprogram

  Trafikprogrammet ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar. Dokumentet ska analysera vad vägsystemet klara av och hur vi kan skapa nya väganslutningar för att göra en hållbar stadsutveckling möjlig med utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Trafikprogram Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Avfallsplan 2021-2030 − mot en cirkulär och hållbar framtid

  Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Mot en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam Avfallsplan 2021–2030 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelplan

  Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i Trafikprogrammet ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Cykelplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Grönområdesplan

  Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Grönområdesplanen ska vägleda så att bebyggelse och de gröna värdena kan samverka. Planen ska trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)

  VA-planens syfte är att planera för nutiden och framtidens vatten- och avloppsförsörjning. Rent vatten är en viktig för att minska hälso- och miljörisker och är en del i att bygga ett hållbart samhälle. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för skogsförvaltning

  Vår skogsförvaltning ska bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, ekologiskt- och social hållbarthet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala värden ska följa en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för trädvårdsarbetet

  Vi bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Parkeringsregler

  Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur vis ser på parkering i detaljplaner och bygglov. Dokumentet är beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller till och med .

  Borås Stads parkeringsregler Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom bo, bygga och trafik

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender