Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vänga mosse naturreservat

Vänga mosse naturreservat, grundat år 2010, sträcker sig över 238 hektar av opåverkad mosse. Detta kommunala naturreservat bjuder in till en upplevelse av naturens lugn och skönhet. Här finns generösa möjligheter till picknickar och enkla promenader längs våra spångar. Missa inte heller att besöka våra fågeltorn, som erbjuder en fantastisk utsikt över området och dess bevingade invånare.

Under ditt besök kan du märka att det pågår arbeten i reservatet. Ett av våra viktiga uppdrag är att återskapa en mer öppen våtmark, vilket gynnar de typiska våtmarksfåglarna och ökar den biologiska mångfalden.

En spång som går över Vänga mosse. En rastplats mitt i spången.

Sevärdheter och historia

Från att ha varit en issjö har Vänga mosse gradvis vuxit till en högmosse. Torvlagret, som har en genomsnittlig tjocklek på fyra meter, vilar på en botten av sand och grus. De fastlandsöar som finns i mossen är sammansatta av isälvssediment.

Vänga mosse har varit en del av landskapet sedan åtminstone 1646. Under lång tid har människor använt "maderna" längs Säveåns båda sidor för att skörda hö till sina djur. Mindre delar av mossen nära Vänga by har även brukats som åker och äng.

Torv har traditionellt brutits för hushållsändamål, och en kvarn har funnits i Vänga i över 300 år. Vattenståndet vid kvarnen och Vänga damm kan i viss mån påverka förhållandena i Vänga mosse. Grustäkt har också förekommit på en av fastlandsöarna. Mossens landskap har genomgått betydande förändringar de senaste hundra åren, från att vara delvis öppen till att delvis växa igen. Gruset transporterades över mossen på vintern. Fastmarksöarna har namn som tyder på att de har slagits. Nu är alla beskogade. Vänga mosse har förändrats mycket de senaste 100 åren. Från att ha varit en mer eller mindre öppen mosse har den delvis växt igen.

Artrikedom

Vid mossen växlar vegetationen mellan tuvor och höljor, där höljorna är vattenfyllda. Starrarter dominerar kanten av mossen, medan blåbär och lingon tar vid på de torrare områdena. Andra vanliga växter inkluderar pors, tuvsäv, sileshår, hjortron och klockljung. Sumpskogar sträcker sig runt mossen och längs Säveån. Här finns stora områden med bland annat växten flaskstarr. Trädskiktet består till största delen av tall, vårtbjörk och klibbal. Häger, trana och gräsand trivs vid ån. I Lomsjö häckar smålom, gräsand och knipa. På Vänga mosse fanns förr flera klassiska myrfågelarter som ljungpipare, enkelbeckasin, storspov, grönbena och tofsvipa. De senaste 30 åren har flera av dessa arter försvunnit. Enstaka exemplar av ljungpipare observeras fortfarande och enkelbeckasinen är fortfarande relativt vanlig. Istället har skogsfågel som orre blivit vanlig. Bland rovfåglar har aktuella iakttagelser gjorts av bivråk och ormvråk.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta på fastmarksholmar
 • framföra motordrivet fordon
 • sätt upp skylt, affisch eller liknande
 • anordna arrangemang utan tillstånd

Vandringsleder och promenadstigar

 • Spången som går över Vänga mosse Vänga mosse (fågel), 1,8 km lätt
  Spåret går mellan naturreservatet Vänga mosses båda entréer. En bred spång tar dig över den östra halvan av mossen och resten går på grusväg. Längs spåret hittar du även två fågeltorn.
  Startplats: Informationstavla väg 1773
 • Grusbelagd vandringsled över Vänga mosse Vänga mosse (fågel), 2,3 km lätt
  Spåret utgår från västra parkeringsplatsen vid Vänga mosse. Leden går på grusad yta eller spång över mossen och ett fågeltorn finns längs spåret.
  Startplats: Rastplats Vänga mosse

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Vänga mosse ligger cirka 18 kilometer norr om Borås centrum. Du tar dig lättast dit genom att köra Riksväg 42 mot Fristad. Därefter fortsätter du Vängavägen/Riksväg 42 mot Vårgårda. Följ därefter skyltar mot Vänga Mosse.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Solgärdet om du skall till huvudentrén och fågeltornet, därifrån cirka 600 meter. Vänga kyrka om du skall till den västra entrén och det markerade spåret, därifrån cirka 600 meter.

Parkeringsskylt

Parkering

Ja, i naturreservatet.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Delvis. Delar av fågeltorn vid p-platsen och ett tillgänglighetsanpassat spår som är 1,8 kilometer.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök vår samligssida för platsen:

Norr

Fristad

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-04] Vänga mosse naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol