Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt i olika faser

Idéstadie, under planering eller klart? Här hittar du våra olika projekt indelade efter vilken fas de befinner sig i:

Punkr
Punkr
Punkr
Punkr

Idé och uppstart

Idé eller uppstart av projekt är den tidiga och första fasen i ett projekt. Här har vi sett ett behov eller har en idé som på något sätt innebär att den fysiska miljön behöver förändras. Idéer och behov analyseras och utreds för att, om de går vidare, fastställas med politiska beslut.

 • Visionsbild av viska holm. Vy från gatan.

  Ny detaljplan, Viskaholm

  Vi håller på och ta fram en detaljplan för Viskaholm. Platsen är centralt belägen och kommer bli en viktig del i Viskans park. Projektet väver ihop det gamla Borås med det nya. Detaljplanen föreslår att Viskaholms Wäfveri bevaras och används som...
 • Vision över hur Pulsenområdet kan bli. 

  Ny detaljplan, Pulsenområdet

  Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer tillgänglig och Viskans park kommer gå genom området.
 • Viskans park, illustration av Richard Mattson

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.

Planering

Efter det politiska beslutet genomförs en noggrann planering tillsammans med olika berörda aktörer, såväl interna och externa. Det är här som vi inhämtar synpunkter genom bland annat samråd. Fasen går sedan över till projektering där vi förbereder för att byggnationen ska kunna starta.

 • Ett äpple på en bok

  Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan

  Tummarpskolan består idag av tre äldre byggnader som är i behov av renovering. Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern skolmiljö och saknar bland annat bibliotek och lokaler för specialpedagogik. Vi bygger nu ut och om skolan för att rymm...
 • Enkel illustration cykel

  Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Tullen

 • Enkel illustration cykel

  Ny gång- och cykelbana på Torstensonsgatan

 • Enkel illustration cykel

  Ombyggnation av busshållplats på Åsbogatan

 • Enkel illustration cykel

  Breddning av gång- och cykelbana på Göta

 • Enkel illustration av person som går

  Upprustning av Sandwalls plats

 • Ombyggnad av Gässlösaskogen

  Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram till Gässlösa och Götas södra delar. Syftet är att koppla...
 • Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde

  Ombyggnad av Götavallen

  Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder samman olika områden i Borås. Arbetet kom...
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana i Brämhult

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana på Hybergsvägen, mellan Svinåsagatan och början av skogsvägen till kypeskogen.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana, nedre Norrmalm

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Stenbocksgatan och Olovholmsgatan. Den kommer gå ifrån korsningen vid Döbelnsgatan, längs med Stenbocksgatan, via Vennerbergsplatsen över till Olovholmsgatan och fram till korsningen vid Vegagatan.
 • Idrottsplan

  Ombyggnad av Boråshallen på Göta

  Vi bygger om och moderniserar Boråshallen, främst omklädningsrummen vid A-hallen. Vi har fokus på tillgänglighet för användarna och förutom omklädningsrummen så ska tillgängligheten ses över i hallen och i entrén. Även logistiken ska förbättras.
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende på Åsahagsvägen i Viskafors

  På Åsahagsvägen i Viskafors planerar vi att bygga en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fem lägenheter.
 • Sven Eriksonsgymnasiet

  Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.
 • Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet.

  Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan oc...
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende, Björkbo, i Fristad

  I området Skalle i Fristad bygger vi en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex lägenheter.
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende på Rydsvägen i Gånghester

  På Rydsvägen i Gånghester bygger vi en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fem lägenheter.
 • Visionsskiss över hur skolan kommer se ut utifrån. Träpanel och stora fönster. Tak täckt av växter.

  Ny förskola, Äventyret, i Sparsör

  En ny förskola, Äventyrets förskola, ska byggas på Vinkelvägen i Sparsör. Förskolan kommer ha nio hemvister med plats för totalt 120 barn uppdelat för yngre och äldre barn.
 • Träd och parkbänk

  Ny park i Fristad

  Vi bygger en ny park i Fristad med aktiviteter för alla åldrar. Parken kommer att byggas i två etapper.
 • Bro över vatten

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron repareras på grund av många skador som finns underifrån. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om. Mer information om tillfälliga trafikförändringar kommer.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Hulta

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen vid Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med sträckan kommer dessutom befintliga övergångsställen/pas...
 • Bro över vatten

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs om för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer bron vara helt avstängd. Bron kommer rätas ut och dessutom få en gång- och cykelbana. När byggnationen är färdig kommer kollektivtrafik köra på bron.
 • Klossar med bokstäver

  Ny förskola, Badstrandsvägen, i Sjömarken

  En ny förskola, Badstrandsvägens förskola, ska byggas i Sjömarken. Förskolan kommer att ha nio hemvister, uppdelade för yngre och äldre barn, och med plats för totalt 120 barn.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen

  LugnetVi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.Bergdalen...

Utförande, byggnation

Denna fasen innebär att byggnationen är igång.

 • Hus med ett hjärta

  Ombyggnad av Skogslids LSS- och SoL-boende i Fristad

  Vi bygger om delar av Skogslid i Fristad till fem lägenheter för äldreboende inom LSS-boende och till sex lägenheter för korttidsboende enligt SoL.
 • Glasbron i Knalleland

  Rivning av glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor ska rivas. Rivningen görs för att göra tillgängligheten till busshållplatserna bättre, även för de som har en funktionsnedsättning.Bron har under lång tid utsatts för...
 • Kategoribild Park

  Ombyggnad av Viskaslänten

  Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark.Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I skogsdelen av Viskaslänten bygger vi en gång-...
 • Vägkurva

  Nya busshållplatser Göteborgsvägen/Vintergatan

  I samband med den nya bytespunkten för kollektivtrafik vid Tullen/Västeråsen bygger vi också om busshållplatserna och korsningen vid Göteborgsvägen/Vintergatan.
 • Vägkurva

  Ombyggnad av Nabbamotet

  Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Arbetet kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans med Trafikverket breddar vi på- och avfartsramperna och bygger rondeller på vardera sidan av riksväg 40.
 • Sjöbohuset visionsskiss

  Nytt aktivitetshus på Sjöbo

  Vi bygger ett nytt aktivitetshus på Sjöbo och samlar flera verksamheter under samma tak.
 • Vägkurva

  Ny bytespunkt för bussar på Tullen/Västeråsen

  Vi bygger en ny bytespunkt för bussar för att skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik.
 • Norrbyhuset Kronängsparken

  Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

  Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar.
 • En visionsbild över hur Hallbergsbron och delar av Stadsparken kommer se ut. 

  Ombyggnad av Stadsparken i Centrum

  Vi bygger om delar av Stadsparken kring Hallbergsbron och parkdelen mot Sven Eriksongatan. Arbetet kommer göras i olika etapper.
 • Hus med ett hjärta

  Nytt SoL-boende, Johannelundsgatan, på Sjöbo

  På Johannelundsgatan på Sjöbo bygger vi en ny gruppbostad med särskild service SoL (boende åt socialpsykiatrin).
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Skolan byggs om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor.
 • Visionsskiss av vård- och omsorgsboendet Kristinegränd

  Nytt vård- och omsorgsboende, Kristinegränd, på Kristineberg

  Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre på Kristineberg. Kristinegränd vård- och omsorgsboende består av 73 lägenheter fördelade på fyra våningsplan och boendet har preliminär inflyttning i januari 2025.
 • Visionsskiss av Borås nya ishall. 

  Ny ishall i Knalleland

  En ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området i Knalleland där Leos lekland tidigare låg. Den nya ishallen kommer att ha två fullstora isytor.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan.

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  För första gången på 28 år så bygger vi en helt ny grundskola i Borås. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås.

Klart

Här hittar du några av våra större projekt som färdigställts de senaste sex månaderna.

Det finns just nu inga klara projekt.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt i olika faser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender