Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tömning av vatten från pool

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter av klor som inte får komma ut i miljön. Det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada vattenlevande djur. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör.

Skötsel av bassäng

Som ägare av en bassäng ska du du känna till hur den ska skötas. Du ska bland annat

 • veta vilka kemikalier som används och även känna till hur de ska hanteras,
 • känna till rutiner för hygien,
 • känna till vilken miljöpåverkan som bassänger kan ha,
 • känna till att det är olämpligt att släppa ut vatten med klorerade eller bromerade föroreningar direkt i miljön,
 • sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus. Diskutera med en leverantör.

Råd och tips

 • Släpp inte vattnet från bassängen direkt i sjöar, dammar eller vattendrag.
 • Om klor har använts, låt vattnet stå ute i solen några dagar för att allt fritt klor ska förbrukas. Mät med mätsticka så att klorhalten är 0,4 milligram per liter eller mindre.
 • Mindre flyttbara bassänger (plaskbassänger upp till cirka fem kubikmeter), som inte står ute vintertid, kan tömmas på lämplig yta på egen tomt. Med lämplig yta menas gräsmatta eller annan genomsläpplig mark.
 • Större flyttbara bassänger (mer än cirka fem kubikmeter), som inte står ute vintertid, kan tömmas till ledning för dagvatten. Ett sätt att få bort fritt klor är att använda någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör. Om det finns möjlighet kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta, efter att vattnet avklorerats.
 • Vatten från större fasta bassänger, inomhus respektive utomhus, bör efter avklorering tömmas till ledning för dagvatten. Om möjlighet finns kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta.
 • Vid tömning på genomsläpplig yta är det viktigt att se till att grannar inte påverkas och att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Vattnet ska alltid avkloreras.
 • För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning.
 • I samband med påfyllning av bassängen, tänk på risken för återströmning. Utrustning för påfyllning ska vara försedd med lämpligt återströmningsskydd, till exempel fritt luftgap (brutet vatten) eller backventil.

Rening med andra ämnen än klor

Om din pool innehåller andra ämnen än klor, kontakta Miljöförvaltningen för information om hur du ska göra när du tömmer bassängen. Tänk på att silver inte är lämpligt att använda som bakteriedödande ämne eftersom det är giftigt och miljöfarligt. Silver dödar inte heller virus.

Eventuella byggnationer runt om en pool kan behöva bygg- eller marklov

Om du söker svar på frågor och ansökningshandlingar rörande bygg- eller marklov med koppling till pooler så hittar du information på sidan pool och bassäng.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tömning av vatten från pool

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender