Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny eller ändrad utfart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din fastighet till en allmän väg som Borås Stad är väghållare för, ska du ansöka om tillstånd för detta hos Tekniska förvaltningen. Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns eller om det finns möjlighet att ordna parkering på den egna tomten innan du ansöker om att göra en ny utfart eller bredda befintlig utfart.

Varje ansökan prövas individuellt och beslutet baseras bland annat på hur trafiksäkerheten och driften påverkas. Du måste bifoga en enkel skiss eller bild med måttangivelser som visar var du vill ha utfarten. Eventuella anpassningar som behöver göras på gatumark ska utföras av Borås Stad.

Varför måste jag ansöka om ny eller ändrad utfart?

Du behöver lämna in en tillståndsansökan för att vi ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området. Ett bra underlag underlättar för planering och drift av våra kommunala vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i Borås Stad.

Utöver detta, krävs det även enligt Väglag (1971:948) 39§ tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en utfart till allmän väg. Om det inte finns någon utfart från din fastighet eller om du vill ändra en redan befintlig väganslutning, som till exempel behöver breddas eller flyttas, så måste du ansöka om tillstånd för det. Utöver Borås Stad är Trafikverket en väghållningsmyndighet som ofta ansvarar för de allmänna vägarna på landsbygden och för större genomfartsleder i tätorterna.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka eller få beslut om ny eller ändrad utfart, men om det krävs förändringar på Borås Stads gator, vägar och/eller gångbanor kommer du att bli tvungen att bekosta detta. Sökande får också bekosta eventuell flytt av till exempel belysningsstolpar.

Inför beslutet

Kommunen kan komma att begära in mera detaljerade uppgifter på placering av utfarten och hur den ska byggas. En individuell bedömning görs alltid från fall till fall. Vissa kriterier behöver du dock uppfylla:

 • Åtgärden får inte bidra till försämrad trafiksäkerhet eller framkomlighet.
 • Bredden på utfarten får vara max 5 meter. (Observera att detta är ett maxmått, det finns ingen garanti för att du blir beviljad 5 meter.)
 • Kravet på fri sikt vid utfart ska uppfyllas, sikttriangel 2,5 x 2,5 meter.
 • Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.

Beslutet är giltigt ett år

Ett beviljat beslut är giltigt i ett år från beslutsdatum. Detta innebär att anslutningen till det kommunala vägnätet måste vara färdigställt inom denna tidsram. Om så inte är fallet så måste en ny ansökan lämnas in. Detta för att vi ska kunna göra en ny bedömning om det har skett några förändringar på gatan som påverkar förutsättningarna för den tilltänkta utfarten.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansök om ny eller ändrad utfart

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny eller ändrad utfart

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender