Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiskt planeringsarbete

Översiktsplanering är en ständigt pågående planeringsprocess där vi utvecklar nya områden allt eftersom kommunen utvecklas.

Utvecklingsområden där arbete pågår:

Här beskriver vi strategiska utredningar som är på gång just nu.

Trafikprogram

Ett ökat invånarantal förväntas ge mer resor och trafik. Ett förslag till nytt trafikprogram skickades ut på remiss under våren 2022 och var under hösten 2022 under politisk beredning. Kommunfullmäktiges handlingar 28 september 2023 inkluderar ärendet Antagande av Trafikprogram. Trafikprogrammets inriktningar indelas i fem olika arbetsområden: Väg/gatuinfrastruktur, Urbana stråk, Laddinfrastruktur, Mobility management samt Klimatsäkring av infrastruktur. Trafikprogrammet antogs i Kommunfullmäktige 28 september 2023.

Trafikprogram

Ny järnväg

Regeringen gav 22 december 2022 Trafikverket i uppdrag att pausa projektet Göteborg-Borås, del i nya stambanor. Under denna paus ska Trafikverket, enligt regeringsuppdraget, "utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor."

Ny järnväg

Vindkraftsplanering

Just nu pågår ett arbete med att hantera vindkraftsprojektörers förfrågningar om lämpliga placeringar. Kommunfullmäktige har förklarat uppdraget att göra ett särskilt tillägg om vindkraft till Översiktsplanen som avslutat, med motiveringen att det som redan finns i Översiktsplanen räcker som vägledning.

Åtgärdsprogram mot buller från trafik

Hösten 2023 pågår ett arbete med att ta fram åtgärdsprogram mot buller från trafik som ingår i så kallat omgivningsbuller. Programmet ska därefter på intern remiss.

Sanering av Viskan

Viskans botten söder om Borås ska renas från föroreningar, rester efter historiska industriutsläpp. Projektet är fortfarande i en förberedelsefas, som bland annat innebär fler undersökningar och mätningar på Viskans botten söder om Borås. Det kommer att ta många år till innan de riktiga saneringsinsatserna i ån kan komma igång.

Sanering av Viskan

Utveckling av serviceorterna

Under ett par år har ett utvecklingsarbete utförts tillsammans med de som bor i serviceorterna. Detta utvecklingsarbete har lett fram till några olika förslag. Kommunfullmäktige antog den 28 september 2023 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.  

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared är ett styrdokument som beskriver en önskvärd strategisk utveckling av kommunens fyra serviceorter med närområde. Dokumentet ska ligga till grund för framtida prioriteringar och utvecklingsarbete i serviceorterna och dess närområde. Dokumentet är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen och ska ligga till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. Dokumentet är dock inte ett formellt tillägg till översiktsplanen utan ska ses som ett komplement.

Utvecklingen av serviceorterna

Kollektivtrafikprogram för Borås

Vi tar fram ett kollektivtrafikprogram tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Grönområdesplan

Vi reviderar grönområdesplanen, som senast antogs 2017. Grönområdesplanen innebär kartläggning och klassificering av värdefulla grönområden. Den ger underlag för planering och byggande med syftet att trygga viktiga natur- och rekreationsvärden. Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av våra grönområden. Målet är att styrdokumentet skickas på remiss under våren 2024 för antagande i kommunfullmäktige i slutet av 2024.

Viskans park

Vi arbetar med att förverkliga alla olika delar Viskans park.

Viskans park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument för hållbart byggande

Det pågår ett arbete med att ta fram ett styrdokument för hållbart byggande som även innefattar träbyggande.

 

Övriga underlag:

Här beskriver vi övriga strategiska utredningar och underlag.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiskt planeringsarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

 • Demensdagen


  Tid: kl.
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal...

 • Löv i fokus med svart scen i bakgrund

  Fristaddagarna


  Tid: kl.
  Plats: Fristad torg med omnejd

 • Bild tagen inifrån Hultahuset med en folkmassa utanför

  Hej Hulta!


  Tid: kl.
  Plats: Hultahuset och Hulta torg