Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Befolkningsprognos

Här presenterar vi årligen en uppdaterad befolkningsprognos kring folkmängd i kommunen. Varje år uppdateras befolkningsprognosen med nya ingångsvärden baserat på fakta från närmaste årsskifte. Ingångsvärdena består av antal personer i ettårsklasser för män och kvinnor, födelsetal, dödstal och flyttrörelser.

Prognos 2023-2027 med underlag från 2022

Folkmängd

Befolkningsprognos Borås (version 10 maj 2023, bygger på faktisk befolkning 2022-12-31)

Ålder

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0-4

6 304

6 159

6 052

6 046

5 980

6 093

5-9

6 975

6 916

6 804

6 667

6 596

6 422

10-14

7 122

7 162

7 247

7 194

7 189

7 087

15-19

6 726

6 854

6 966

7 158

7 262

7 374

20-24

7 252

7 329

7 326

7 390

7 526

7 601

25-29

7 686

7 399

7 227

7 125

7 148

7 304

30-34

8 482

8 438

8 471

8 277

7 870

7 433

35-39

7 554

7 862

8 002

8 219

8 426

8 613

40-44

6 964

7 099

7 298

7 385

7 589

7 741

45-49

6 952

6 928

6 817

6 892

6 985

7 061

50-54

7 020

6 871

6 982

6 920

6 885

6 900

55-59

7 268

7 335

7 232

7 096

6 902

6 775

60-64

5 975

6 138

6 267

6 501

6 771

6 970

65-69

5 459

5 427

5 442

5 564

5 513

5 554

70-74

5 258

5 150

5 127

4 982

5 019

5 048

75-79

5 037

5 057

4 929

4 874

4 817

4 686

80-84

3 283

3 497

3 683

3 902

4 021

4 108

85-89

1 961

1 935

2 029

2 047

2 100

2 195

90-94

895

914

889

889

891

891

95-99

235

226

217

214

215

219

100-w

37

30

30

31

29

26

Summa

114 445

114 727

115 036

115 373

115 736

116 103

Folkmängdsutveckling från startåret, tioårsklasser

För startåret redovisas totala antalet

Befolkningsprognos Borås (version 10 maj 2023, bygger på faktisk befolkning 2022-12-31)

Ålder

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0-4

6 304

-145

-252

-258

-324

-211

5-9

6 975

-59

-171

-308

-379

-553

10-14

7 122

40

125

72

67

-35

15-19

6 726

128

240

432

536

648

20-24

7 252

77

74

138

274

349

25-29

7 686

-287

-459

-561

-538

-382

30-34

8 482

-44

-11

-205

-612

-1 049

35-39

7 554

308

448

665

872

1 059

40-44

6 964

135

334

421

625

777

45-49

6 952

-24

-135

-60

33

109

50-54

7 020

-149

-38

-100

-135

-120

55-59

7 268

67

-36

-172

-366

-493

60-64

5 975

163

292

526

796

995

65-69

5 459

-32

-17

105

54

95

70-74

5 258

-108

-131

-276

-239

-210

75-79

5 037

20

-108

-163

-220

-351

80-84

3 283

214

400

619

738

825

85-89

1 961

-26

68

86

139

234

90-94

895

19

-6

-6

-4

-4

95-99

235

-9

-18

-21

-20

-16

100-w

37

-7

-7

-6

-8

-11

Summa

114 445

282

591

928

1 291

1 658


Delområdesprognos. Folkmängd 2022, prognos 2023-2027 i delområden Borås tio kommundelar

 

 

 

 

0-w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Brämhult

12 744

12 687

12 684

12 608

12 527

12 461

Centrum

15 950

16 091

16 192

16 716

17 393

17 332

Göta

12 578

12 986

13 194

13 306

13 663

13 942

Norrby

13 432

13 420

13 436

13 475

13 268

13 514

Sjöbo

9 634

9 670

9 911

10 269

10 608

11 083

Trandared

12 077

12 015

11 888

11 679

11 579

11 629

Dalsjöfors

11 291

11 235

11 253

11 137

10 996

10 838

Fristad

10 432

10 361

10 365

10 323

10 156

9 979

Sandhult

9 561

9 538

9 479

9 357

9 143

9 019

Viskafors

6 538

6 516

6 426

6 295

6 194

6 099

restförda

208

208

208

208

208

208

Summa

114 445

114 727

115 036

115 373

115 736

116 104

 

Prognosen har även legat till grund för en längre tidsperiod framåt, men har då en ökande osäkerhet för varje tillkommande år.

Befolkningsprognos för Borås indelad i tio kommundelar, förändring till 2033 baserat på 2022 års fakta


Område

2022

2033

Brämhult

12 744

77

Centrum

15 950

2 816

Göta

12 578

2 405

Norrby

13 432

586

Sjöbo

9 634

2 304

Trandared

12 077

-524

Dalsjöfors

11 291

-971

Fristad

10 432

-1 092

Sandhult

9 561

-1 133

Viskafors

6 538

-831

restförda

208

0

Summa

114 445

3 637

 

Befolkningsprognos tre åldersgrupper Borås 2022 fakta och förändring till 2033

Ålder

2022

2033

0-17

24 478

-1 218

18-64

67 802

2 540

65-w

22 165

2 316

Summa

114 445

3 637

 

Befolkningsprognos Borås i tioårsklasser och kön, fakta år 2022 och förändring till år 2033

Ålder

2022

 

 

2033

 

 

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

0-9

6 960

6 319

13 279

-515

-176

-691

10-19

7 205

6 643

13 848

-50

-138

-188

20-29

7 692

7 246

14 938

617

451

1 068

30-39

8 311

7 725

16 036

-654

-1 040

-1 694

40-49

7 104

6 812

13 916

1 697

1 268

2 965

50-59

7 162

7 126

14 288

-212

-304

-516

60-69

5 727

5 707

11 434

691

823

1 513

70-79

4 831

5 464

10 295

-49

-396

-445

80-89

2 162

3 082

5 244

723

701

1 424

90-99

315

815

1 130

145

67

212

100-w

3

34

37

1

-12

-11

Summa

57 472

56 973

114 445

2 393

1 244

3 637

 

Tidigare prognoser att jämföra med

Baserat på kända faktorer 2021-12-31 har en prognos beräknats för 2022-2026, samt förlängts till 2030.

För åldersgruppen 0-5 år (som 2021-12-31 var 7 899 personer) beräknas antalet minska med 518 personer, för åldersgruppen 6-18 år (som 2021-12-31 var 18 008 personer) beräknas antalet öka med 419 personer, för åldersgruppen 19-64 år (som 2021-12-31 var 66 150 personer) beräknas antalet öka med 3 210 personer och för åldersgruppen 65 och äldre (som 2021-12-31 var 22 034 personer) beräknas antalet personer öka med 1 481personer.

Kommuntotalen (som 2021-12-31 var 114 091 personer) beräknas vara 4 592 personer fler år 2030.

Befolkningsprognos för kommunen indelad i tio kommundelar, jämförelse med föregående prognos med fakta från 2021 och prognos för 2030.

Befolkningsprognos för kommunen indelad i tio kommundelar, fakta 2021 och prognos för 2030.

Område

2021

2030

Brämhult

12 916

12 995

Centrum

16 118

18 981

Göta

12 257

14 113

Norrby

13 527

14 055

Sjöbo

9 656

11 833

Trandared

11 855

12 265

Dalsjöfors

11 291

10 276

Fristad

10 289

9 573

Sandhult

9 522

8 660

Viskafors

6 506

5 777

restförda

153

153

Summa

114 090

118 682


Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022

Prognos till 2030, baserat på 2021 års fakta, förändring per åldersgrupp i 10-årsklasser

Prognos till 2030, baserat på 2021 års fakta, förändring per åldersgrupp i 10-årsklasser.

Ålder

2021

2030

0-9

13 607

-886

10-19

13 637

985

20-29

15 206

830

30-39

15 730

-102

40-49

13 790

2 136

50-59

14 179

-673

60-69

11 364

1 384

70-79

10 334

-657

80-89

5 071

1 579

90-99

1 146

-1

100-w

27

-3

Summa

114 091

4 592

Källa: Stadsledningskansliet prognos 2022

Prognos i tre åldersgrupper fakta 2021 prognos förändring till 2030

Prognos för tre åldersgrupper fakta 2021 prognos 2030

Ålder

2021

2030

0-17

24 597

-336

18-64

67 460

3 446

65-w

22 034

1 481

Summa

114 091

4 592

Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...