Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sanering av Viskan

Viskans botten söder om Borås behöver saneras. Där finns föroreningar kvar i bottensediment, som rester av historiska industriutsläpp. Saneringsprojektet är nu inne i en åtgärdsförberedande fas, vilket innebär att kompletterande undersökningar och mätningar har skett i Viskan under 2023. Det beräknas ta ytterligare några år innan själva saneringen av Viskan kan starta.

Nytt från projektet 2024

Nytt från projektet 2023

Arkiv Nytt från projektet

Varför behöver Viskans botten åtgärdas?

Starkt förorenade sediment finns nedströms Borås, i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. I sedimenten finns ansenliga föroreningsmängder av bland annat PAH, dioxiner, dieldrin, DDT, tungmetaller och olja. Undersökningar visar att sedimenten läcker föroreningar till Viskan och med hänsyn till ämnenas giftighet och svårnedbrytbarhet bedöms föroreningssituationen vara allvarlig.

Majoriteten av föroreningarna tillfördes Viskan för mer än 30 år sedan. Området bedöms vara ett akut objekt, sammanfattar Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Förorenade områden, Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föroreningarna är främst en risk för vattenlevande organismer, såsom fisk och deras predatorer. Men det kan även finnas risker för människor som äter mycket egenfångad fisk och som badar i områden med förorenade sediment. Att bada i områden med strömmande vatten eller på platser som saknar sediment är inte farligt. På grund av den pågående klimatförändringen så ökar risken för extrema flöden i Viskan. Det kan i sin tur innebära risk för ökad erosion och risk för att föroreningar transporteras till nya nedströms liggande delar av Viskan.

Förberedelser pågår för framtida åtgärder

I början av 2020 blev det klart att staten går in och finansierar merparten av kostnaden för den åtgärdsförberedande fasen. Borås Stad är huvudman och ansvarig för att driva projektet samt bidrar dessutom med 5 miljoner kronor till de utredningar och förberedelser som pågår. Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor, och ett antal andra intressenter - verkstads- och textilindustrier vars verksamhet sträcker sig lång bakåt i tiden - bidrar med 1,5 miljoner kronor.

Genomförda studier och undersökningar

Tidsplan

Hela projektet väntas pågå in på 2030-talet.

Tidsplan

Projektorganisation

Projektorganisationen arbetar för fullt med att färdigställa de sista undersökningarna för att få tillräckligt med underlag inför utarbetandet av en ansökan om saneringsåtgärder till Mark- och Miljödomstolen.

Organisation och intressenter

Projektlägesrapporter

Projektledaren tar varje kvartal ta fram en kort sammanfattning över vad som skett i projektet de senaste tre månaderna. Utöver detta ska även nyheter av stort intresse rapporteras vid behov.

Projektlägesrapporter

Historisk bakgrund

Under stor del av 1900-talet förorenades den stora åns vatten av den textilindustri och den verkstadsindustri som samtidigt bidrog med arbetstillfällen och välfärd åt Borås. I dag vet vi att zink, koppar, bly, krom och dioxiner och andra farliga gifter spreds i stora mängder i Viskan, och nu återfinns i dess bottensediment.

Viskan i Borås historia

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sanering av Viskan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter