Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1046 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus längs med Fristadsvägen. Planens utformning syftar även till att värna om befintliga höga naturväden. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden.

Området ligger utmed Fristadsvägens östra sida på norra Sjöbo. Planområdets storlek är knappa 6 hektar. Marken i området ägs av kommunen. Detaljplanen innebär att allmän plats tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse. Gällande stadsplan, P217 från 1953 anger Park som användning på det aktuella området.

Samrådstiden pågår från den 13 juli – 1 september 2023.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på hemsidan och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vart: Via Teams (Klicka på denna länk för att komma till mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
När: 23 augusti, kl. 18:00-19:30.

På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och tänker om sin stad, därför är barn alltid välkomna att följa med.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 1 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2017-1046), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Berörda grannar, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Prenumerera

Längre ner på hemsidan kan du prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, tel: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol