Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbar plats mellan husen

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar vår kommun, både ur ett klimatvänligt och ett socialt hållbart perspektiv.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Klimat och energi.

 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för parkering

  För att Borås ska kunna bygga en tätare stad och använda marken mer effektivt, behöver parkering hanteras smartare. Vi använder parkering som ett verktyg för att styra hur folk väljer att resa, förbättra stadens utseende och göra den mer attraktiv. Programmet för parkering i Borås vill göra det lättare för människor att besöka och bo i stadens centrum genom att bättre planera var och hur parkering erbjuds. Det innebär att man delar in staden i olika zoner med särskilda regler för parkering, för att minska miljöpåverkan och främja användningen av cykel och kollektivtrafik. Målet är en levande, tillgänglig stad där parkering inte tar onödigt stor plats och stödjer en hållbar utveckling. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för parkering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Trafikprogram

  Trafikprogrammet ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar. Dokumentet ska analysera vad vägsystemet klara av och hur vi kan skapa nya väganslutningar för att göra en hållbar stadsutveckling möjlig med utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Trafikprogram Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Grönområdesplan

  Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Grönområdesplanen ska vägleda så att bebyggelse och de gröna värdena kan samverka. Planen ska trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för kulturmiljövården

  Riktlinjerna handlar om att skydda gamla byggnader och platser som är viktiga för kulturen. Det är viktigt att inte förstöra dessa platser när nya hus byggs eller områden utvecklas. Målet är att göra så att alla förstår hur viktigt det är att ta hand om dessa kulturplatser och att använda dem på bästa sätt. Det handlar om att bevara historia och kultur för framtiden. I en bilaga hittar du beskrivningar av kulturmiljöer i Borås. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för kulturmiljövården Pdf, 295.1 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga: Beskrivningar över kulturmiljöer i Borås Stad Pdf, 54.5 MB.
 • Riktlinjer för offentlig konst

  Offentlig konst avser den konst som är placerad i våra gemensamma rum, vilket gör den tillgänglig för allmänheten. Den offentliga konsten är producerad på beställning och tillkommer på initiativ av det offentliga – kommun, region eller stat som bekostar konsten. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för offentlig konst Pdf, 493.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar plats mellan husen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter