Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionsområdet: Ett tryggt och snyggt Borås

Så här säger visionen om området Ett trygg och snyggt Borås:

Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i vardagen.

Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet.

Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur där människor bor och verkar.

Här följer sådant som vi gör i visionens anda.

Information, ikon

Det här gör vi nu

 • Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

  Vår avhopparverksamhet hjälper personer som vill lämna ett kriminellt liv eller en kriminell miljö. Vi tittar på flera saker för att kunna göra den livsstilsförändring som krävs, till exempel sysselsättning, studier, hälsa, drogfritt liv och socialt nätverk. Verksamheten syftar till att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället. För avhopparen och för den personens närstående leder det också till att minska det mänskliga lidandet.

  Stöd för dig som vill lämna ett kriminellt liv
 • Skräpplockardagarna

  Varje vår deltar vi i manifestationen Skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent anordnar. Syftet med manifestationen är att uppmärksamma en av vår tids mest onödiga miljöutmaningar, nedskräpningen av vår gemensamma miljö. Att minska nedskräpningen är viktigt både för att minska otrygghet, men inte minst för miljön. Under varje år har antal deltagare ökat som hjälps åt att under någon timme gå ut och plocka skräp i sitt närområde.

  Skräpplockardagarna
 • Utlåning av flytvästar

  På våra simhallar kan du låna flytvästar till barn och vuxna. Vi lånar ut flytvästarna för att fler ska kunna uppleva båtturer och härliga upplevelser på sjön på ett säkert och tryggt sätt. Detta är en del av vårt arbete med En vattensäker kommun och vi vill med det öka folkhälsan och minska konsumtionen då vi kan dela på flytvästar istället för att köpa nya.

  Våra simhallar
 • Trygghetsvandringar

  Borås ska vara en trygg plats att leva och verka på. Därför är det viktigt att vi utformar vår offentliga miljö tillsammans med invånarna. Varje år genomför vi så kallade trygghetsvandringar. På en trygghetsvandring går invånare tillsammans med tjänstepersoner från Borås Stad, bostadsbolag och polisen i ett område. På vandringen för de en dialog om förbättringar av den fysiska miljön. Resultatet av vandringen återkopplas till deltagarna.

  Trygghetsvandringar
 • Mobile Info Center informerar på andra språk

  Mobile Info Center består av personer som kan de vanligast förekommande invandrarspråken. Med hjälp av en husbil förflyttar de sig mellan stadsdelarna för att informera framförallt om avfallshantering och brandsäkerhet. Ibland informerar de även om andra samhällsfrågor, som till exempel i samband med valen om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. De befinner sig oftast i de invandrartäta bostadsområdena Norrby och Hässleholmen, där det bor många som inte är vana vid det svenska sättet att ta hand om avfall.

  Mobile Info Center
 • Stadsdelsvärdar en del i en säker och trygg kommun

  Stadsdelsvärdarna arbetar för att skapa trygga miljöer och relationer till barn och vuxna i de områden som de arbetar. De bidrar också med informations- och relationsskapande insatser på olika språk, för att öka integrationen i samhället. Stadsdelsvärdar i centrum bidrar genom sin närvaro till ett tryggare centrum då de även arbetar kvällar och helger.

  Stadsdelsvärdar
 • Samordning av transporter för minskad klimatpåverkan

  Transporter medför förutom miljöfarliga utsläpp, ökad utsläpp av koldioxid även en säkerhetsrisk och buller. Genom att införa en distributionscentral där den sista biten av transporten samlas ihop har vi minskat antalet leveranser för livsmedel och andra varor upp till 60%. Detta bidrar till en minskning av olika miljöstörningar och säkerhetsrisker på till exempel skolgårdar. Distributionscentralen drivs av en extern operatör som bidrar med logistik kompetens och samverkan.

 • Äldreombud

  Äldreombudet ska vara en röst för äldre personer i Borås och en länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. Äldreombudets uppdrag är att på en strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att äldre personers intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. Äldreombudet ska även bidra till att öka kunskapen om målgruppens situation och behov.

  Äldreombud
 • Myndighetssamverkan för att förebygga brott

  Vi vill att Borås ska vara en trygg stad och kommun att leva och verka i. Myndighetssamverkan Borås har ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete som bidrar till att kommunen försvårar för osund konkurrens, fusk och organiserad brottslighet. Vår tillsyn och kontroll minskar tillgången till osäkra varor och tjänster på marknaden samt minskar föroreningar, stoppar dumpning och minimerar utsläpp av farliga kemikalier och material.

  Myndighetssamverkan
 • Låna isdubbar för säkrare naturupplevelse på is

  För de som är över 18 år erbjuder vi nu möjligheten att låna isdubbar i våra simhallar. Att använda isdubbar är en viktig säkerhetsåtgärd vid aktiviteter på isen. Detta initiativ är en del i vårt arbete med att skapa en vattensäker kommun och att göra naturupplevelser säkra och tillgängliga för alla. Isdubbarna finns tillgängliga för utlåning under hela året, för att uppmuntra och stödja säkerhet vid isrelaterade aktiviteter.

  Våra simhallar
 • Klimatsmart översiktsplan

  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som belslutas av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nuvarande ÖP har tagits fram i samarbete mellan samhällsplanerare och miljö- och energistrateger. På så sätt skapades en gemensam grund för stadens rumsliga utveckling och energi- och klimatarbete.

  Översiktsplanen
 • Medel för lokal utveckling

  Medel för lokal utveckling är en möjlighet för invånare att göra lokala idéer till verklighet. Stödet kan användas till projekt för att göra ett kvarter eller ort bättre. Medlen är en möjlighet för alla tänkbara parter att samarbeta kring sin närmiljö, till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Syftet är fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden och bidra till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar.

  Pengar för att utveckla platser i Borås
 • Stadsbyggnadspris

  För att uppmärksamma och hylla vackra byggnader och platser i Borås delar vi ut Stadsbyggnadspriset. Bidragen som tävlar om priset adderar något till staden och gör Borås ännu mer attraktiv. Kategorierna av priset beslutas inför varje prisutdelning, men återbruk och renovering är en återkommande tävlingskategori som uppmärksammar hållbart byggande.

  Stadsbyggnadspriset
 • Socialt hållbart Borås

  För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden. Att motverka dessa skillnader har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar. Nu jobbar vi på flera olika sätt, bland annat i det vi kallar Socialt hållbart Borås, ett långsiktigt arbete över förvaltningsgränserna, för att skapa mer jämlika livsvillkor.

  Social hållbart Borås
 • Konsulenter för tillgänglighetsfrågor

  Vi har två konsulenter som har till uppgift att driva stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv. De ger information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan. Deras arbete leder till att undanröja de brister och hinder som idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Exempel är lokaler som är tillgängliga för alla och information som alla kan ta till sig.

  Tillgänglighetsarbete
 • Priset: Borås Stads rättighetskämpe

  I samband med Borås Stad rättighetsmånad Din rätt att... avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter så delas Borås Stads rättighetspris ut. Priset delas delas ut till den eller dem de anser har spelat stor roll för arbetet med mänskliga rättigheter i staden under året.

  Borås Stads rättighetspris
Information, ikon

Det här utvecklar vi

 • Ny handlingsplan mot hemlöshet

  Hemlöshet skapar stor utsatthet och ofta är orsakerna till hemlöshet flera. För att förebygga och motverka hemlöshet behövs därför många olika insatser. Vi tar nu fram en handlingsplan mot hemlöshet. Handlingsplanen ska beskriva vad vi, både Borås Stad och andra aktörer i kommunen, ska arbeta med för att ingen i Borås ska stå utan bostad. Kommunfullmäktiges program för hemlöshet ligger till grund för den handlingsplan som tas fram.

  Tar fram en handlingsplan mot hemlöshet
 • Team hjälper unga som riskerar hamna snett

  Med ett team gör vi en särskild satsning på tidiga och förebyggande insatser för ungdomar mellan 13 och 16 år och deras föräldrar. Prioriterade områden är Norrby och Hässleholmen. Teamet samverkar med bland annat skola och öppen ungdomsverksamhet för att tidigt upptäcka unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller normbrytande beteende. Detta kan stävjas genom tidiga och förebyggande insatser. Detta är en aktivitet i arbetet Socialt hållbart Borås.

  Team ska hjälpa unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk
 • Öka tryggheten på mötesplatserna

  Utifrån ett trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte har vi gjort en satsning för att se till att mötesplatserna på Hässleholmen, Norrby, Hulta och Sjöbo får kameraövervakning. Detta gör vi för att öka tryggheten för våra besökare. Sommaren 2024 ska alla kameror vara på plats.

 • Samverkan för att unga i riskzon ska hamna rätt

  Vi inför ett arbetssätt som kallas SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidssektor) som innebär att de fyra aktörerna samverkar för att identifiera ungdomar som riskerar att hamna kriminalitet och/eller missbruk. Arbetet sker på både grupp- och individnivå. En del i SSPF-arbetet är att dela information mellan aktörerna, vilket möjliggörs genom samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen. Åtgärderna ska leda till att ungdomen hamnar rätt.

  Inför arbetssättet SSPF för att stödja barn och unga
 • Nätverk för mänskliga rättigheter

  Vårt MR-nätverket ska samla, utveckla och stärka kommunens arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket stödjer våra förvaltningars arbete med mänskliga rättigheter och är pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidrar med analyser till nämnder och styrelsers verksamhet och arbete. Syftet är att Borås ska vara en kommun där allas mänskliga rättigheter tas till vara.

 • Förbättra den fysiska miljön på Norrby

  Vi ska jobba för att den yttre miljön på Norrby ska vara trivsam och trygg för boende och besökare. Syftet med den här aktiviteten är att utgå från platsen och invånarnas tankar när vi tillsammans skapar en bättre utemiljö på Norrby. En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället.

  Förbättra den fysiska miljön på Norrby (Socialt hållbart Borås)
 • Ny metod för att förebygga och motverka våld

  Vi utvecklar ett arbetssätt för att vuxna kring barn ska ha en gemensam syn på hur vi ska arbetar våldspreventivt. Detta sker på Sjöbo på de arenor där barn och ungas vistas. Vi vill bland annat öka kunskapen om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld samt mellan destruktiva könsnormer och våld. Barn och unga ska mötas av trygga vuxna som alla arbetar mot samma mål och med samma arbetssätt för att förebygga och motverka våld.

  Utvecklar en modell för att våldspreventivt arbete för barn på Sjöbo
 • Skolan om som arena på Sjöbo

  Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor som påverkas av om de har en meningsfull fritid och om det finns stödjande vuxna i barns närhet. Nu driver vi arbetssättet att använda skolan som en arena. Sjöbo är först ut. Arbetssättet innebär att olika aktörer samverkar kring barnen och utgår från skolans lokaler efter skoltid. Skolan blir på så sätt ett nav i området. Aktiviteten genomförs inom arbetet Socialt hållbart Borås

  Driver arbetssättet att använda skolan som en arena på Sjöbo
 • Fler områden med skola som arena

  Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor som påverkas av om de har en meningsfull fritid och om det finns stödjande vuxna i barns närhet. Nu driver vi arbetssättet att använda skolan som en arena. Skolan som arena är ett framgångsrikt arbetssätt på Sjöboskolan. Med stöd på tio miljoner kronor från Europeiska socialfonden kommer skolan som arena nu utökas till två nya geografiska områden. De två nya områdena riktar sig till barnen på Hässleholmen och Norrby.

  Startar skolan som arena på Norrby och Hässleholmen
 • Starta ett kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer

  Alla har rätt att känna sig trygga i sitt eget hem och därför gör vi olika insatser mot våld i nära relationer. Vi stöttar Borås kvinno- och tjejjour som har en viktig roll att hjälpa kvinnor och tjejer som är utsatta för våld i en nära relation. Tillsammans med jouren undersöker vi möjligheten att starta ett föreningsdrivet kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer.

  Eventuell länk till mer information
 • Utreda skärpta klimatkrav på byggande via markanvisningar

  En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör som ger exploatören rätt att utveckla ett projekt (oftast flerbostadshus) på kommunens mark. I ett markanvisningsavtal regleras bland annat de villkor och krav som kommunen ställer på exploatören och projektet. Nu ska vi utreda både hur klimatkrav på byggande kan skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden kan stimuleras, via markanvisningar.

 • Utreda förlängning av Viskans park

  Viskans park kommer bli en fem kilometer lång grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig tillgång till vatten- och grönområden av god kvalité och är den självklara ryggraden i en växande stad. Under hösten 2023 vill vi utreda om parken kan växa ut till serviceorterna: Sandared, Dalsjöfors, Fristad och Viskafors.

  Viskans park
 • Ta fram styrdokument för hållbart byggande

  Borås ska ha fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Därför samlar vi alla stadens riktlinjer för hållbart byggande till ett gemensamt styrdokument. I dokumentet kommer till exempel träbyggnadsstrategin att ingå.

 • Drömmen om Norrby, en plan för att utveckla området

  Det pågår ett arbete på Norrby där norrbyborna, föreningarna, Borås Stad och bostadsbolagen tillsammans formulerar en plan för hur arbetet med att utveckla området ska gå till. Vi kallar planen för Drömmen om Norrby och vi har nu startat arbetsgrupper som ska ta fram handlingsplaner kring hur drömmarna kan förverkligas. Planen ska visa vad vi gemensamt vill att utvecklingsarbetet ska leda till.

  Drömmen om Norrby
 • Good Goods

  Good Goods är en satsning på miljösmarta el-fordon, som både levererar paket och hämtar avfall och på så sätt optimerar transporterna. Syftet är att öka trivseln i stadskärnan genom att skapa nya innovativa hållbara transportlösningar, som minskar antalet tyngre transporter. Det ger ett tystare, renare och säkrare centrum.

  Good Goods Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Viskans park

  Viskan ska få en tvilling, en grönskande superpark från Rya åsar i norr till Gässlösa i söder. Den fem kilometer långa sträckan blir sammanhängande och möjliggör en promenad genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Parken byggs i etapper och i slutändan har vi ett sammanväxt pärlband av parker genom hela staden. Mer grönska i stadsmiljön bidrar även till att sänka temperaturen vid riktigt varma dagar, hålla vatten vid regniga dagar och öka den biologiska mångfalden.

  Viskans park
Information, ikon

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

 • Samverkansöverenskommelsen med polisen

  För att öka tryggheten och minska brottsligheten har Borås Stad ingått en samverkansöverenskommelse med Polisen. Borås Stad och polisen samverkar för förhindra en negativ utveckling hos ungdomar, skapa trygga fysiska miljöer och gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst. Arbetet drivs bland annat genom nätverk som involverar Borås Stad, polisen men också andra aktörer som bostadsbolag.

  Samverkansöverenskommelsen
 • Borås rent och snyggt

  Borås rent och snyggt heter vårt långsiktiga arbete för att skapa ett renare och snyggare Borås. Med hjälp av kommunikationsinsatser vill vi förändra invånarnas attityder och beteende när det gäller nedskräpning. Skräp som rapporteras in plockas upp av ett arbetslag på Återbruk. För att följa upp arbetet genomförs även en skräpmätning varje år. Ett av målen är att nedskräpningen ska minska med 50 procent till år 2030.

  Borås rent och snyggt
En illustration med människor, djur och natur som symboliserar visionen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visionsområdet: Ett tryggt och snyggt Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...