Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionsområdet: Människor möts i Borås

Så här säger visionen om området Människor möts i Borås:

I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till vardags och till fest, spontant eller planerat.

De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och digitalt. Här finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att idrotta och att träffa andra människor.

Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan som en mötes- och evenemangsstad.

I Borås är möten ett sätt att leva.

Här följer sådant som vi gör i visionens anda.

Information, ikon

Det här gör vi nu

 • Stöd till föreningar

  Föreningar är viktiga aktörer för att utveckla och upprätthålla en jämlik folkhälsa och de är medskapare till ett gott liv för invånarna. Genom aktiva föreningar kan fler invånare vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Därför stödjer vi föreningslivet på olika sätt. Genom de olika stöden kan föreningar till exempel genomföra aktiviteter för barn och unga, hyra lokaler till sin verksamhet eller genomföra större evenemang. Ansökningstiderna för de olika bidragen varierar under året.

  Pengar för föreningar
 • Idrottsskolan

  Oavsett livssituation ska invånarna i Borås kunna få stöd för att leva ett rikt liv. Genom Idrottsskolan får barn möjlighet att testa olika idrotter och ta del av föreningslivets olika aktiviteter. Idrottsskolan drivs i samverkan med RF-SISU och många föreningar deltar i verksamheten, vilket ger barn möjlighet att upptäcka hur roligt det ät att röra på sig. Idrottsskolan är ett treårigt program som börjar i årskurs 1.

  Idrottsskolan
 • Frivilligcentralen

  Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Frivilligcentralen är en del i arbetet med att bryta den. På Frivilligcentralen får invånare hjälp att hitta uppdrag, aktiviteter, evenemang eller egna idéer som de kan engagera sig i tillsammans med andra. Här får invånare stöd för att kunna leva ett rikt liv och de blir delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Frivilligcentralen vänder sig till personer över 18 år.

  Frivilligcentralen
 • Självklara deltagare under och sponsorer av Pride

  Vi har i flera år deltagit på flera sätt i Borås Pride där syftet är att manifestera och visa människors olikheter och samtidigt understryka allas lika värde. Vi har tagit beslut om flaggning av Prideflaggan och är också stolt sponsor av Borås Pride. Utgångspunkten för vårt deltagande är att Borås ska vara en inkluderande och välkomnande stad – för alla.

 • Klimatsmart översiktsplan

  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som belslutas av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nuvarande ÖP har tagits fram i samarbete mellan samhällsplanerare och miljö- och energistrateger. På så sätt skapades en gemensam grund för stadens rumsliga utveckling och energi- och klimatarbete.

  Översiktsplanen
 • Medel för lokal utveckling

  Medel för lokal utveckling är en möjlighet för invånare att göra lokala idéer till verklighet. Stödet kan användas till projekt för att göra ett kvarter eller ort bättre. Medlen är en möjlighet för alla tänkbara parter att samarbeta kring sin närmiljö, till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Syftet är fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden och bidra till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar.

  Pengar för att utveckla platser i Borås
 • Urban Talks

  Urban Talks är ett forum för dialog kring urbana frågor med människa, miljö och framtiden i fokus. Forumet arbetar med olika samhällsbyggnadsfrågor och testar nya metoder och arbetssätt för att nå målgrupper som inte vanligtvis deltar i samhällsbyggnadsfrågor.

  Urban talks
 • Brukare och assistenter i samverkan (BRASS)

  Brukare och assistenter i samverkan har som syfte att skapa gemenskap mellan dig som har en funktionsnedsättning eller är kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent. Genom att göra gemensamma aktiviteter tillsammans skapar ni sociala kontakter och upplevelser. Det bryter den ibland ensamma situation som många brukare och kontaktpersoner, ledsagare eller personliga assistenter befinner sig i.

  BRASS
 • Bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa

  Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa. Vi arbetar för att bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan. Det kan vara allt från att träna till att skapa något, eller bara träffas över en fika. Vi erbjuder både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.

  Aktivera Borås
 • Socialt hållbart Borås

  För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden. Att motverka dessa skillnader har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar. Nu jobbar vi på flera olika sätt, bland annat i det vi kallar Socialt hållbart Borås, ett långsiktigt arbete över förvaltningsgränserna, för att skapa mer jämlika livsvillkor.

  Social hållbart Borås
 • Klimatprat

  Klimatförändringarnas effekter och den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver stora insatser och att hela samhället samarbetar. Klimatprat är ett kontinuerligt samtal mellan boråsare, förtroendevalda och tjänstepersoner i Borås Stad som funnits sedan 2021. Det sker i olika former med regelbundna aktiviteter, för att vi tillsammans och med gemensamma krafter ska kunna driva på klimatomställningen i Borås.

 • Konsulenter för tillgänglighetsfrågor

  Vi har två konsulenter som har till uppgift att driva stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv. De ger information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan. Deras arbete leder till att undanröja de brister och hinder som idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Exempel är lokaler som är tillgängliga för alla och information som alla kan ta till sig.

  Tillgänglighetsarbete
Information, ikon

Det här utvecklar vi

 • Centrum för ungas entreprenörskap

  Vi vill hjälpa ungdomar att ta eget ansvar och agera för sin egen framtid. Därför har vi startat Centrum för ungas entreprenörskap. Där får ungdomar möjlighet att pröva sina idéer, stärka sitt självförtroende och skapa kontakter med näringslivet och offentlig sektor för att komma in på arbetsmarknaden.

 • Utveckla medskapande arbetssätt på Norrby

  Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen och för att långsiktigt bryta segregationen och förbättra livsvillkoren involveras många aktörer i ett områdesutvecklingen på Norrby. Tillsammans med det organiserade civilsamhället, boende och Bostäder i Borås har en struktur skapats för medskapande, en områdesutvecklingsmodell.

  Områdesutveckling på Norrby
 • Utreda avgiftsfri kulturskola

  Kulturskolan är bland annat till för att uppfylla alla barns och ungas rätt till kultur enligt barnkonventionen. Kulturskolan vill även att barn och unga ska ges möjlighet till kulturupplevelser och till att få utveckla sina skapande förmågor. För att ännu fler barn ska kunna gå i kulturskolan utreder vi nu förutsättningar för att göra Kulturskolan avgiftsfri.

  Borås Kulturskola
 • Viskans park

  Viskan ska få en tvilling, en grönskande superpark från Rya åsar i norr till Gässlösa i söder. Den fem kilometer långa sträckan blir sammanhängande och möjliggör en promenad genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Parken byggs i etapper och i slutändan har vi ett sammanväxt pärlband av parker genom hela staden. Mer grönska i stadsmiljön bidrar även till att sänka temperaturen vid riktigt varma dagar, hålla vatten vid regniga dagar och öka den biologiska mångfalden.

  Viskans park
Information, ikon

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

 • Överenskommelsen

  I dagens samhälle står vi inför utmaningar som ingen aktör kan lösa på egen hand. Överenskommelsen är en samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad. Genom Överenskommelsen skapar vi forum, nätverk och möten mellan tjänstepersoner i Borås Stad och idéburna organisationer, som tillsammans arbetar för att nå visionen om ett hållbart Borås med lika rättigheter och möjligheter för alla.

  Överenskommelsen
 • Vi bidrar till arbetet med Smarta Kartan Sjuhärad

  På Smarta Kartan Sjuhärad listas ställen där du kan hyra, byta, låna, ge och få till exempel cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar. Smarta Kartan synliggör nuvarande verksamheter och nätverk som finns i Sjuhärad. Syftet med kartan är att föra samman människor och underlätta för en hållbar livsstil genom att öka deltagandet i den nära delningsekonomin.

  Smarta kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ortsråd och områdesnätverk, lokalt inflytande

  För att möjliggöra inflytande och delaktighet för våra invånare finns samverkansstrukturerna Områdesnätverk och Ortsråd. Dessa forum är gemensamma för olika aktörer inom kommunen och civilsamhället i ett bestämt geografiskt område. De träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor, lösa problem och göra aktiviteter tillsammans.

  Lokal samverkan, nätverk och ortsråd
En illustration med människor, djur och natur som symboliserar visionen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visionsområdet: Människor möts i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...