Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pollinerande insekter

Det är inte lätt att vara pollinerande insekt idag. Till följd av att mer och mer mark exploateras försvinner naturliga boplatser och mat för pollinerande insekter, vilket gör att de håller på att dö ut. Så många som en tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna, och vi måste agera snabbt för att det inte ska ske. Pollinerande insekter är nämligen livsviktiga för oss människor eftersom de är en förutsättning för att många växter ska kunna fortplanta sig och finnas kvar. Växter är viktiga för både djur och människors överlevnad. Insekternas jobb är därför livsviktiga för hela ekosystemet.

De globala hållbarhetsmålen

Genom att hjälpa våra insektsvänner bidrar vi samtidigt till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Insektshotell

För att insekterna ska överleva måste de ha någonstans att bo. Solitärbin, humlor och fjärilar vill inte bo ihop så som tambin gör. Vissa bygger bon i sandbankar och andra i håligheter i döda träd eller kvistar. Tyvärr har mänsklig påverkan på landskapet lett till att många naturliga boplatser försvunnit. Därför har vi byggt insektshotell till våra värdefulla vänner så att de kan hitta någonstans att bo.

Insektshotell finns på följande platser:

Du får gärna besöka våra insektshotell. Men var varsam både för din egen och djurens skull.

Pollineringsprojekt

En annan satsning vi gör för de pollinerande insekternas skull är ett projekt där vi sår om gräsytor till ängsmark. Arbetet påbörjades i oktober 2022 och görs för att förbättra förutsättningarna för hotade arter och gynna artrikedomen i stort. Förutom att göra om gräsytor till ängsytor rensar vi också naturmark och planterar träd som hjälper våra pollinatörer.

Arbetet kommer ske i olika etapper och beräknas vara klart 2024.

Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald. En blommande ängsmark är dessutom otroligt vacker och har mindre miljöpåverkan eftersom den inte är lika skötselintensiv.

Illustration av biet Fred

Följ biet Freds resa

På varje plats där vi sår kommer vi sätta upp informationsskyltar. De yngre kan hålla utkik efter biet Fred som precis flyttat till Borås och söker ett nytt hem.

En del av Viskans park

Pollineringsprojektet ska hjälpa till visualisera Viskans park, ett grönt parkstråk som ska gå hela vägen från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr. Planen är att anlägga 24 000 kvadratmeter ängsytor längs med Viskans park och den första ängsmarken börjas sås på Göta. Andra platser där vi kommer så ängsmark är Knalleland, Centrum och Norrby.

Vi kommer också sätta ut planteringskärl som är flyttbara eftersom vi ska så i områden i förändring. Ett mål är att avståndet mellan anlagda ytor för pollinerare inte ska vara större än 100 m från byggnader.

Slåtterängar

Förutom insektshotellen och pollineringsprojektet satsar vi också på fler slåtterängar i centrala Borås. En slåtteräng är en mark där man en gång per år skördar allt som spontant växer, utan någon tillförsel av gödsel. Slåtteräng kan se lite stökig ut till en början, men när det väl börjar växa blir den snart en vacker äng fylld med blommor och bin.

 

Ett insektshotell i ramnaparken

Ett insektshotell i ramnaparken

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pollinerande insekter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter