Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionsområdet: Möjlighet och mod att utvecklas

Så här säger visionen om området Möjlighet och mod att utvecklas:

I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer och drömmar.

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut.

Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person.

Här följer sådant som vi gör i visionens anda.

Information, ikon

Det här gör vi nu

 • Kreativt återvinningscenter för förskolor

  På ÅterSkapa återanvänds spillmaterial från företag på innovativa sätt inom förskolor, där pedagoger får tillgång till mångsidiga, okodade material för kreativt lärande med barnen. Detta återvinningscenter stöder inte bara återanvändning och kreativitet utan erbjuder även värdefulla arbetsmöjligheter för individer i arbetsträning eller rehabiliterande insatser, vilket hjälper dem att komma närmare arbetsmarknaden. Genom ÅterSkapa främjar vi både hållbar utveckling och personlig tillväxt.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Budget- och skuldrådgivningen ger tips och stöd till rådsökande för en stabilare privat ekonomi. Alla, individer såväl som familjer, kan under en period av livet hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningens syfte är att genom rådgivning hjälpa personer med höga och svårhanterliga skulder att komma tillbaka till en normal skuldfri vardag. Vinsten för samhället är stort för varje person som kommer bort från överskuldsättning och med allt vad det innebär.

  Budget- och skuldrådgivning
 • Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

  Vår avhopparverksamhet hjälper personer som vill lämna ett kriminellt liv eller en kriminell miljö. Vi tittar på flera saker för att kunna göra den livsstilsförändring som krävs, till exempel sysselsättning, studier, hälsa, drogfritt liv och socialt nätverk. Verksamheten syftar till att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället. För avhopparen och för den personens närstående leder det också till att minska det mänskliga lidandet.

  Stöd för dig som vill lämna ett kriminellt liv
 • Uppsökande verksamhet på Norrby

  Vi erbjuder och motiverar enskilda personer på Norrby till en individanpassad utbildning. En arbetsmarknadshandläggare, en coach och en studie- och yrkesvägledare arbetar uppsökande och motiverande mot invånarna i åldern 20-60 år i stadsdelen. Det långsiktiga målet är att alla i Borås har en gymnasieutbildning.

  Utvecklar uppsökande verksamhet på Norrby
 • Utökad verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret

  Vi har ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar. Det kommunala aktivitetsansvaret i Borås har stärkts med en KAA-enhet. Med ett utökat team och nya rutiner har kännedomen om målgruppen ökat från cirka 60 procent till närmare 100 procent. KAA-enhetens arbete bidrar till målet att alla invånare i arbetsför ålder ska ha utbildning på gymnasienivå

  För dig 16-20 år som inte går i skolan
 • Förbättra närvaron i skolan

  Att förbättra elevernas närvaro i skolan har genomförts som en aktivitet inom arbetet Socialt hållbart Borås. Ett särskilt team har arbetat främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete. Arbetet är nu permanentat. Stor frånvaro är en vanlig orsak till att elever inte blir behöriga till gymnasiet. Att gå klart skolan är därför viktigt för att förebygga psykisk ohälsa och sociala svårigheter senare i livet

  Förbättrar närvaron i skolan
 • Familjecentrerat arbetsätt

  Familjecentralerna arbetar familjecentrerat. Det är ett förhållnings- och arbetssätt som bygger på samverkan mellan olika professioner som tillsammans utgår från familjens levnadsvillkor och frågor. Syftet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn genom att stärka familjen. När vi kommer in tidigt i barnets liv och stärker de vuxna kring ett barn ökar möjligheterna att ge våra barn och unga en god start i livet.

  Utvecklar familjecentrerat arbetsätt
 • Förskolebibliotek

  Barn som tidigt i livet får lyssna på högläsning får en bättre språkutveckling. Genom högläsning utvecklas också bland annat barnets fantasi, talspråk och förmåga att förstå sin omvärld. För att inspirera och underlätta för föräldrar att läsa mer tillsammans med sina barn har många av Borås Stads förskolor i samarbete med Kulturförvaltningen startat bibliotek, där föräldrar enkelt kan låna med sig en bok hem när de hämtar sitt barn.

 • Arbetssätt för områdesutveckling

  Områdesutveckling innebär att vi tar ett helhetsgrepp på ett område där vi jobbar parallellt med flera aktiviteter från våra tre målområden; En god start i livet, Förutsättningar för arbete och Boende och närmiljö. Insatserna ger mervärde till varandra och är långsiktiga. I arbetet utgår vi från områdets behov och de boendes delaktighet. Målet med områdesutvecklingen är att förbättra och kompensera för de konsekvenser som ojämlika livsvillkor innebär. Aktiviteterna sker inom arbetet ett Socialt hållbart Borås.

  Områdesutveckling, Socialt hållbart Borås
 • Fritidsbanken

  Vi är medlem i den nationella och ideella föreningen Fritidsbanken och driver Fritidsbanken Borås tillsammans med Borås Energi och Miljö. Genom Fritidsbanken samlar vi in och lånar kostnadsfritt ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Tanken är att fler ska få möjlighet att utöva olika sport- och fritidsaktiviteter. Samtidigt bidrar det till att vi gemensamt tar ett större ansvar för miljön genom att återanvända och återbruka.

  Fritidsbanken
 • Mer samhällsorientering för de som varit i Sverige ett tag

  Vi gör en extra insats för de som varit i Sverige ett tag för att kunna fylla på sina kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om det praktiska vardagslivet. Samhällsorientering för alla medverkar till ett Socialt hållbart Borås och bidrar till mer jämlika livsvillkor.

  Kurser i svenska samhället Öppnas i nytt fönster.
 • Återbruk stöttar personer till egen försörjning

  Återbruk arbetar för att människor genom arbetsträning på sikt ska uppnå egen försörjning. Verksamheten innefattar arbetsträning och rehabiliterande insatser som kan ske i form av praktik eller en arbetsmarknadsanställning. Flera av verksamheterna har ett fokus på miljö och återvinning i arbetsträningssyfte.

  Återbruk
 • Feriearbete för unga

  Feriearbeten finns inom kommunen, på kommunala bolag, föreningar eller som ferieentreprenör. Ungdomarna får en inblick i arbetslivet, erfarenheter, referenser, meningsfull sysselsättning och en chans att tjäna pengar. Feriearbete för alla medverkar till ett socialt hållbart Borås och bidrar till mer jämlika livsvillkor. Det lägger grunden och underlättar ungdomars inträde på den framtida arbetsmarknaden. För många ungdomar är det deras första meriterande arbetslivserfarenhet.

  Feriearbete för unga
 • Skap möjlighet till arbetsträning och praktik hos våra leverantörer

  I våra upphandlingar ställer vi ibland krav på att leverantören möjliggör arbetsträning, praktik eller likande hos leverantören. Genom att göra detta möjliggör vi att fler Boråsare närmar sig arbetsmarknaden, får möjlighet att utvecklas samt får en meningsfull sysselsättning.

 • Hjälpa fler ut på arbetsmarknaden

  Vi har en arbetslivshandläggare med särskilt ansvar att etablera företagskontakter och nätverk och vara bryggan mellan näringslivet och kommunen för att få fler i arbete som står längre ifrån arbetsmarknaden. Målgrupperna vi har fokus på är personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda och personer med kort utbildning.

  Samordnar kommunikationen av arbetsmarknadsfrågor till näringslivet, Socialt hållbart Borås
 • Elevombud

  Elevombudet är en stöttande funktion som kan vara en länk mellan hemmet och kommunen eller skolan. Elevombudet kan stötta genom att hjälpa till att kontakta skolan eller andra myndigheter, delta på möten, ge råd i olika skolfrågor och informera om alternativa insatser. Syftet är att stötta dem som behöver lite extra hjälp i en svår situation.

  Elevombud
 • Boråsförslaget

  Boråsförslaget är ett enkelt sätt att lämna in idéer och förslag till politikerna. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkommen att lämna förslag. Om förslaget får 100 röster eller fler, hanteras frågan av politikerna i den nämnd som ansvarar för frågan. Syftet med Boråsförslaget är att ge möjlighet för att så många som möjligt på ett enkelt sätt ska kunna komma med förslag som förbättrar och utvecklar Borås.

  Boråsförslaget
 • Självklara deltagare under och sponsorer av Pride

  Vi har i flera år deltagit på flera sätt i Borås Pride där syftet är att manifestera och visa människors olikheter och samtidigt understryka allas lika värde. Vi har tagit beslut om flaggning av Prideflaggan och är också stolt sponsor av Borås Pride. Utgångspunkten för vårt deltagande är att Borås ska vara en inkluderande och välkomnande stad – för alla.

 • Anbudsskola för starkare lokalt näringsliv

  Under 2024 erbjuder vi anbudsskolor för att stödja lokala företag. Genom dessa lär sig leverantörer hur de ger bra och konkurrenskraftiga anbud vid upphandlingar. Detta leder till bättre konkurrens, möjligheter för innovation och fördelaktiga affärer. När vi pratar med företag före en upphandling, kan vi också skapa hållbara avtal. Dessa avtal erbjuder nya lösningar som gynnar både invånarna idag och i framtiden.

 • Klimatsmart översiktsplan

  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som belslutas av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nuvarande ÖP har tagits fram i samarbete mellan samhällsplanerare och miljö- och energistrateger. På så sätt skapades en gemensam grund för stadens rumsliga utveckling och energi- och klimatarbete.

  Översiktsplanen
 • Skolskogar

  En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för lek och utomhusvistelse men även pedagogisk verksamhet. Kunskap är det första steget i arbetet för en hållbar framtid. Genom att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter på kreativa och naturnära sätt vill vi hjälpa till att skapa en god relation mellan framtida generationer och deras omgivande natur.

  Skolskog
 • Öka hälsa och välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa

  Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa för att främja god hälsa och välbefinnande. Genom aktiviteten visar vi omsorg och ger deltagarna möjligheter och mod att utvecklas. Det är en frizon dit du kan komma precis som du är. Vi erbjuder gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. Personer kan komma till oss för att få coachning och stöd för att komma igång med aktiviteter.

  Aktivera Borås
 • Medel för lokal utveckling

  Medel för lokal utveckling är en möjlighet för invånare att göra lokala idéer till verklighet. Stödet kan användas till projekt för att göra ett kvarter eller ort bättre. Medlen är en möjlighet för alla tänkbara parter att samarbeta kring sin närmiljö, till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Syftet är fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden och bidra till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar.

  Pengar för att utveckla platser i Borås
 • Urban Talks

  Urban Talks är ett forum för dialog kring urbana frågor med människa, miljö och framtiden i fokus. Forumet arbetar med olika samhällsbyggnadsfrågor och testar nya metoder och arbetssätt för att nå målgrupper som inte vanligtvis deltar i samhällsbyggnadsfrågor.

  Urban talks
 • Brukare och assistenter i samverkan (BRASS)

  Brukare och assistenter i samverkan har som syfte att skapa gemenskap mellan dig som har en funktionsnedsättning eller är kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent. Genom att göra gemensamma aktiviteter tillsammans skapar ni sociala kontakter och upplevelser. Det bryter den ibland ensamma situation som många brukare och kontaktpersoner, ledsagare eller personliga assistenter befinner sig i.

  BRASS
 • Självstärkande kurs för personer med funktionsnedsättning

  VIP står för Viktig Intressant Person och är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till den med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Den är för dem som vill träna på att uttrycka sig och bli medveten om sina känslor.

  VIP
 • Bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa

  Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa. Vi arbetar för att bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan. Det kan vara allt från att träna till att skapa något, eller bara träffas över en fika. Vi erbjuder både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.

  Aktivera Borås
 • Socialt hållbart Borås

  För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden. Att motverka dessa skillnader har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar. Nu jobbar vi på flera olika sätt, bland annat i det vi kallar Socialt hållbart Borås, ett långsiktigt arbete över förvaltningsgränserna, för att skapa mer jämlika livsvillkor.

  Social hållbart Borås
 • På egna ben

  På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4-6. Utmaningen ska få eleverna att i större utsträckning röra på sig och välja ett annat alternativ än att åka kortare bilsträckor till skolan. Eleverna samlar poäng genom att cykla eller gå till och från skolan och genom övningar i till exempel miljö-, hälso- och trafiksäkerhetsfrågor.

  På egna ben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Priset: Borås Stads rättighetskämpe

  I samband med Borås Stad rättighetsmånad Din rätt att... avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter så delas Borås Stads rättighetspris ut. Priset delas delas ut till den eller dem de anser har spelat stor roll för arbetet med mänskliga rättigheter i staden under året.

  Borås Stads rättighetspris
 • Stora hållbarhetspriset

  Stora Hållbarhetspriset har inrättats av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt. Priset delas ut till företag som arbetar på ett utmärkande sätt med de tre dimensionerna miljö, människor och ekonomi inom hållbar utveckling och har gjort hållbarhetsarbetet till en naturlig och integrerad del av sin verksamhet.

  Stora hållbarhetspriset, Borås Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information, ikon

Det här utvecklar vi

 • Cirkulär textil, minska textilindustrins miljö- och klimatpåverkan

  Det är nödvändigt att jobba med textilens hela livscykel, från produktion till återvinning. Satsningen Textile Movement tar cirkulär textil som utgångspunkt i en strategi för hur vi kan arbeta hållbart med textilt avfall. Vi deltar i projekt för att ta vara på potentialen i en större gemensam satsning på textil- och modebranschen. Företagen ska få möjlighet till tidig omställning och därmed ökad konkurrenskraft.

  Textile Movement, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Socialrådgivare på Norrbyhuset och Hässlehuset

  Vi vill tidigt erbjuda stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen och Norrby genom att ha två socialrådgivare placerade på Norrbyhuset och Hässlehuset. Socialrådgivarna arbetar hälsofrämjande med att stärka relationen mellan föräldrar och socialtjänst. Att barn och unga växer upp med stödjande vuxna stärker barnens hälsa och livsvillkor. Aktiviteten sker inom arbetet Socialt hållbart Borås.

  Anställer två socialrådgivare till Norrbyhuset och Hässlehuset
 • Team hjälper unga som riskerar hamna snett

  Med ett team gör vi en särskild satsning på tidiga och förebyggande insatser för ungdomar mellan 13 och 16 år och deras föräldrar. Prioriterade områden är Norrby och Hässleholmen. Teamet samverkar med bland annat skola och öppen ungdomsverksamhet för att tidigt upptäcka unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk eller normbrytande beteende. Detta kan stävjas genom tidiga och förebyggande insatser. Detta är en aktivitet i arbetet Socialt hållbart Borås.

  Team ska hjälpa unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk
 • Centrum för ungas entreprenörskap

  Vi vill hjälpa ungdomar att ta eget ansvar och agera för sin egen framtid. Därför har vi startat Centrum för ungas entreprenörskap. Där får ungdomar möjlighet att pröva sina idéer, stärka sitt självförtroende och skapa kontakter med näringslivet och offentlig sektor för att komma in på arbetsmarknaden.

 • GreenPopup4all

  Vi vill hitta bättre sätt att undervisa på utbildningar inom besöksnäringsverksamheten. Det gör vi genom att ge lärarna en kompetenshöjning inom framför allt hållbar kost och livsmedel men också genom att ge eleverna en högre kompetens inom besöksnäringen. Projektet GreenPopup4all utgår från hållbarhet och lokalt framtagna varor och tjänster.

  Projekt GreenPopup4all
 • Språkutvecklingsarbete på Norrby

  Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs därför vill vi stärka barns språkutveckling genom att involvera vårdnadshavare på nya sätt. Vi erbjuder därför stöd till vuxna för att öka medvetenheten kring språkets betydelse för barnets utveckling och möjligheten att på lång sikt få godkända betyg.

  Satsar på språkutvecklande insatser på Norrby
 • Förskola för alla barn för bättre språkutveckling

  Förskolan spelar en viktig roll för barns framtida skolgång. Sedan 2023 är varje kommun skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Målsättningen är att fler barn, särskilt från familjer som bott en kortare tid i Sverige, ska delta i förskoleverksamhet. Arbetet med den uppsökande verksamheten startas upp under första halvåret av 2023.

 • Öka digital kompetens i förskolan

  Idag växer barn upp i en digitaliserad värld. Den digitala kompetensen är viktigt för att man ska kunna delta och bidra till ett demokratiskt samhälle och hållbar utveckling. I Borås Stad deltar fyra förskolor tillsammans med förskolor från både Italien och Portugal i Erasmus+ projekt Digital CULTURE. Genom projektet får både barn och pedagoger möjlighet att utveckla en förståelse för digitaliseringen tillsammans på ett kreativt och lekfullt sätt.

 • Utveckling av bad- och aktivitetsplatser

  Våra bad- och aktivitetsplatser är öppna för alla och till för att främja och tillgängliggöra en aktiv livsstil och uppmuntra till rörelse i vardagen. Framöver planerar vi att utveckla våra bad- och aktivitetsplatser för att öka folkhälsan, vilket i sin tur bidrar till en jämlik fritid och möjliggör fysisk aktivitet för fler i samhället.

 • Öka kännedom om vårt föräldrastöd

  Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs. Vi erbjuder därför stöd till viktiga vuxna. Nu samlar vi informationen om det stöd som finns på ett ställe. Samtidigt strukturerar vi samarbetet bättre mellan de professioner som möter föräldrar. Syftet är att nå fler. När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar barns möjlighet till god hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Aktiviteten har genomförts inom arbetet Socialt hållbart Borås.

  Gör stödet till föräldrar mer tillgängligt
 • Testar servicegrupper

  Vi startar servicegrupper, ett arbetslag med en ansvarig handledare. Syftet är att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning samt utbildning under ett års tid. Anställningen sker där Borås Stad har behov av personal, först testas två vård- och omsorgsboenden. Tanken är att deltagarna får erfarenhet för att sedan kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Aktiviteten genomförs inom arbetet Socialt hållbart Borås.

  Testar servicegrupper, ett arbetslag med en handledare
 • Utbilda och anställa ungdomar till ungdomsledare

  Sex ungdomar från Norrby, Hässleholmen och Sjöbo utbildas till ungdomsledare och får därefter en tidsbegränsad anställning. Ungdomarna handleder sedan Borås Stads ferieungdomar. Aktiviteten ger ungdomar utanför arbetsmarknaden erfarenheter, motivation och kontakter. Det stärker möjligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet. Aktiviteten sker arbetet Socialt hållbart Borås och är ett samarbete med föreningarna.

  Utbildar och anställer ungdomar till ungdomsledare
 • Män i hälsa

  Män i hälsa är ett samarbetsprojekt med syftet att få fler män att utbilda sig till ett yrke inom vård och omsorg. Vård och omsorgssektorn behöver under kommande år ökat antal utbildad, motiverad och engagerad personal där både män och kvinnor självklart bidrar. Konceptet bygger på laganda, gnista och visar upp vård- och omsorgssektorn som en attraktiv arbetsmarknad som går att kombinera med traditionell syn på manlighet.

  Män i hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Samverkan för att unga i riskzon ska hamna rätt

  Vi inför ett arbetssätt som kallas SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidssektor) som innebär att de fyra aktörerna samverkar för att identifiera ungdomar som riskerar att hamna kriminalitet och/eller missbruk. Arbetet sker på både grupp- och individnivå. En del i SSPF-arbetet är att dela information mellan aktörerna, vilket möjliggörs genom samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen. Åtgärderna ska leda till att ungdomen hamnar rätt.

  Inför arbetssättet SSPF för att stödja barn och unga
 • Modellkommun för jämställdhet

  Vi är anmälda till att delta i Sveriges Kommuner och Regioners modellkoncept för jämställdhet. Syftet är att alla, oavsett kön och ålder, ska få lika bra service och resurser. Vi jobbar för att hitta och lösa jämställdhetsproblem i våra verksamheter. Deltagandet är en del av vårt arbete med mänskliga rättigheter och svarar på att jämställdheten minskar globalt, nationellt och lokalt i Borås. Målet är att göra våra metoder för att leda och styra mer jämställda och att dessa ska bli en fast del av hur vi jobbar.

  Modellkommun för jämställdhet, Sverige Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.
 • Kanotled i Bosjön

  Under 2024 kommer vi att påbörja ett friluftsprojekt där en kanotled binds ihop med nyskapade grillplatser och vindskydd. Flera av platserna kommer också att tillgänglighetsanpassas och få tillgång till toalett. Detta är ett så kallat LONA-projekt där vi söker bidrag från Naturvårdsverket för att göra lokala naturvårdssatsning på naturvård och friluftsliv.

  Projektinformation hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ny metod för att förebygga och motverka våld

  Vi utvecklar ett arbetssätt för att vuxna kring barn ska ha en gemensam syn på hur vi ska arbetar våldspreventivt. Detta sker på Sjöbo på de arenor där barn och ungas vistas. Vi vill bland annat öka kunskapen om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld samt mellan destruktiva könsnormer och våld. Barn och unga ska mötas av trygga vuxna som alla arbetar mot samma mål och med samma arbetssätt för att förebygga och motverka våld.

  Utvecklar en modell för att våldspreventivt arbete för barn på Sjöbo
 • Skolan om som arena på Sjöbo

  Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor som påverkas av om de har en meningsfull fritid och om det finns stödjande vuxna i barns närhet. Nu driver vi arbetssättet att använda skolan som en arena. Sjöbo är först ut. Arbetssättet innebär att olika aktörer samverkar kring barnen och utgår från skolans lokaler efter skoltid. Skolan blir på så sätt ett nav i området. Aktiviteten genomförs inom arbetet Socialt hållbart Borås

  Driver arbetssättet att använda skolan som en arena på Sjöbo
 • Fler områden med skola som arena

  Vi vill stärka barn och ungas uppväxtvillkor som påverkas av om de har en meningsfull fritid och om det finns stödjande vuxna i barns närhet. Nu driver vi arbetssättet att använda skolan som en arena. Skolan som arena är ett framgångsrikt arbetssätt på Sjöboskolan. Med stöd på tio miljoner kronor från Europeiska socialfonden kommer skolan som arena nu utökas till två nya geografiska områden. De två nya områdena riktar sig till barnen på Hässleholmen och Norrby.

  Startar skolan som arena på Norrby och Hässleholmen
 • Utreda avgiftsfri kulturskola

  Kulturskolan är bland annat till för att uppfylla alla barns och ungas rätt till kultur enligt barnkonventionen. Kulturskolan vill även att barn och unga ska ges möjlighet till kulturupplevelser och till att få utveckla sina skapande förmågor. För att ännu fler barn ska kunna gå i kulturskolan utreder vi nu förutsättningar för att göra Kulturskolan avgiftsfri.

  Borås Kulturskola
 • Involvera invånarna i strategiarbete för serviceorterna

  I arbetet med att ta fram strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared involverade vi invånarna i dessa orter. En enkät har skickats ut för att ta reda på hur invånare ser på dess nuläge och framtida utveckling. Tusentals personer svarade och delade med sig som vardagsexperter på sina närmiljöer. De svarande hade en bredare spridning över åldrar och mellan kön än de traditionella samrådsprocesserna. Med enkäten som underlag fortsätter vi vårt arbete.

  Utvecklingen av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors
 • Drömmen om Norrby, en plan för att utveckla området

  Det pågår ett arbete på Norrby där norrbyborna, föreningarna, Borås Stad och bostadsbolagen tillsammans formulerar en plan för hur arbetet med att utveckla området ska gå till. Vi kallar planen för Drömmen om Norrby och vi har nu startat arbetsgrupper som ska ta fram handlingsplaner kring hur drömmarna kan förverkligas. Planen ska visa vad vi gemensamt vill att utvecklingsarbetet ska leda till.

  Drömmen om Norrby
 • Autofreight

  Ellos, Fristads, Kerry Logistics och Volvo Bussar på Viared arbetar tillsammans med Borås Stad i detta High Capacity Transport-projekt (HCT) för att utveckla affärslogistiken och öka transporteffektiviteten. Det handlar om extra långa fordonskombinationer, som gör att kapaciteten blir betydligt högre, transporteffektiviteten ökar, transporternas miljöpåverkan minskar liksom antalet lastbilar på vägarna.

  Autofreight
 • Ny järnväg Göteborg - Borås

  Trafikverket utreder ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Vi arbetar för att den järnvägen ska bli verklighet. Vi vill ha ett centralt stationsläge, för enkelt och bekvämt resande - och som en viktig byggsten i den framtida stadsutvecklingen. En ny järnväg skulle öka det hållbara resandet och göra det enklare att pendla inom hela den västsvenska arbetsmarknadsregionen.

  Ny järnväg Göteborg - Borås
 • Viskans park

  Viskan ska få en tvilling, en grönskande superpark från Rya åsar i norr till Gässlösa i söder. Den fem kilometer långa sträckan blir sammanhängande och möjliggör en promenad genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Parken byggs i etapper och i slutändan har vi ett sammanväxt pärlband av parker genom hela staden. Mer grönska i stadsmiljön bidrar även till att sänka temperaturen vid riktigt varma dagar, hålla vatten vid regniga dagar och öka den biologiska mångfalden.

  Viskans park
Information, ikon

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

 • Cykelkurser för vuxna för bättre hälsa och miljö

  Vi och det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås stödjer Cykelfrämjandets cykelkurser (Frihet på cykel) för vuxna. Syftet är att öka tillgången till utbildning och främja lika möjligheter. Genom att lära vuxna att cykla, öppnar vi upp för alternativa transportsätt. Detta stärker individens hälsa och underlättar resor mellan hem och arbete. Sådana kurser bidrar till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle genom att utbilda och stärka individer. Ett kurstillfälle är genomfört och flera är planerade.

  Frihet på cykel, Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Svenska cykelstäder

  Svenska Cykelstäder är en förening där 36 kommuner, 6 regioner och 7 associerade medlemmar ingår. Föreningen arbetar för att öka andelen cykelresor, höja cyklingens status och förbättra förutsättningarna för att cykla. Detta görs genom kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

  Svenska cykelstäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Leader Sjuhärad

  Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla ditt närområde. Tanken är att utveckling av platsen du bor på bäst genomförs av dig som bor och verkar där. Vi är med i detta nätverk för att arbeta mot inkluderande och levande landsbygder och hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling.

  Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En illustration med människor, djur och natur som symboliserar visionen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visionsområdet: Möjlighet och mod att utvecklas

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...