Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visionsområdet: Omsorg om varandra och miljön

Så här säger visionen om området Omsorg om varandra och miljön:

I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och beslut.

Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog.

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart.

Här följer sådant som vi gör i visionens anda.

Information, ikon

Det här gör vi nu

 • Återbrukade möbler

  Vi har avtal för återbrukade möbler. Det underlättar både inköp och försäljning av begagnade möbler via upphandlade leverantörer. Genom att prioritera återanvändning av möbler framför köp av nya, bidrar vi till att minska klimatavtrycket och sparar värdefulla naturresurser.

 • Kreativt återvinningscenter för förskolor

  På ÅterSkapa återanvänds spillmaterial från företag på innovativa sätt inom förskolor, där pedagoger får tillgång till mångsidiga, okodade material för kreativt lärande med barnen. Detta återvinningscenter stöder inte bara återanvändning och kreativitet utan erbjuder även värdefulla arbetsmöjligheter för individer i arbetsträning eller rehabiliterande insatser, vilket hjälper dem att komma närmare arbetsmarknaden. Genom ÅterSkapa främjar vi både hållbar utveckling och personlig tillväxt.

 • Lån av surfplattor till seniorer

  För att öka den digitala delaktigheten bland seniorer får de som är 75 år eller äldre möjlighet att låna en surfplatta gratis. Alla som får låna en surfplatta får en individuell introduktion, anpassad efter kunskapsnivå och efter intresseområden. Seniorerna bjuds också in till utbildningsträffar, som hålls på mötesplatser för seniorer, där de i grupp får möjlighet att lära sig mer om digital teknik.

  Lån av surfplattor till seniorer
 • Minska risken för undernäring i äldreomsorgen

  Patienter i hemsjukvården bedöms om de har risk för undernäring. För den som riskerar att bli undernärd tas en individuell plan fram för att förhindra detta. Hur ska måltiderna fördelas över dagen? Behövs det extra mellanmål? Kan man minska nattfastan? Behöver patienten någon form av konsistenanpassad mat eller annan typ av specialkost? Hur ser måltidssituationen ut? Med rätt åtgärd till varje patient kan vi undvika att de blir undernärda.

 • En trevlig stund vid matbordet kan minska risken för undernäring

  Mat är viktigt i alla skeden av livet. För äldre är maten extra viktig då risken för sjukdom och undernäring ökar med åldern samtidigt som aptiten ofta är sämre. I äldreomsorgen finns måltidsombud som skapar trivsamma måltidsmiljöer så att måltiderna blir trevliga stunder på dagen. En trevlig stund vid matbordet kan göra att aptiten blir bättre. Måltidsombuden utvecklar mellanmål som gör att näringsintaget blir väl fördelat över dagen och att nattfastan inte blir för lång.

 • Öka kunskapen om privatekonomi hos feriearbetarna

  Allt fler unga hamnar i skuld och får betalningsanmärkningar. Vi satsar därför på utbildning i privatekonomi för de unga kommunanställda feriearbetarna, något som väckt intresse i övriga landet. Konsument Borås håller dessa utbildningar som en extra förberedelse för vuxenlivet för att på egen hand klara sin ekonomi och vara en klok konsument. Alla feriearbetare erbjuds att få utbildningen.

  Ekonomiskt och socialt stöd
 • Borås Stads naturvårdsfond

  Statusen i naturen har under lång tid blivit sämre, både viktiga naturmiljöer och många arter har minskat i yta och antal världen över. Borås Stads naturvårdsfond ska därför bidra till att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Privatpersoner, föreningar, företag och Borås Stads egen organisation kan söka medel från fonden till projekt, som bland annat ska gynna biologisk mångfald inom kommunen.

  Naturvårdsfonden
 • Earth Hour

  Världsnaturfonden, WWF, bjuder varje år alla kommuner, skolor, företag och organisationer att delta i Earth Hour. Earth Hour är en möjlighet att uppmärksamma världens ledare om att de ska våga ta tuffa beslut för framtida generationers skull. Borås deltar genom att under Earth Hour släcka belysningen på ett flertal byggnader i kommunen.

  Earth Hour, Världsnaturfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Budget- och skuldrådgivningen ger tips och stöd till rådsökande för en stabilare privat ekonomi. Alla, individer såväl som familjer, kan under en period av livet hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningens syfte är att genom rådgivning hjälpa personer med höga och svårhanterliga skulder att komma tillbaka till en normal skuldfri vardag. Vinsten för samhället är stort för varje person som kommer bort från överskuldsättning och med allt vad det innebär.

  Budget- och skuldrådgivning
 • Konsumentrådgivning för hållbara val och din ekonomi

  Konsumentrådgivningen ger råd inför vissa köp av varor och tjänster. Det kan till exempel gälla råd inför köp av hantverkstjänst, val av elhandlare, val av telefonoperatör eller köp av bil hos bilhandlare. Syftet med rådgivningen är att ge konsumenten vägledning, bland annat kring vilka rättigheter och skyldigheter de har utifrån de avtal som ska ingå eller har ingåtts med ett företag.

  Konsumentrådgivning
 • Energirådgivning för klimatet och din ekonomi

  Vi erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och företag. Pågående klimatförändringar gör att världen behöver genomföra en kraftfull energieffektivisering och gå över till förnyelsebara energislag. Även ökade energipriser gör att det finns starka skäl att se över både sin energiåtgång och vilken typ av energi som används.

  Energi- och klimatrådgivning
 • Uppsökande verksamhet på Norrby

  Vi erbjuder och motiverar enskilda personer på Norrby till en individanpassad utbildning. En arbetsmarknadshandläggare, en coach och en studie- och yrkesvägledare arbetar uppsökande och motiverande mot invånarna i åldern 20-60 år i stadsdelen. Det långsiktiga målet är att alla i Borås har en gymnasieutbildning.

  Utvecklar uppsökande verksamhet på Norrby
 • Grön flagg

  Hållbar utveckling är en del av skolans läroplan och något som alla skolor ska arbeta med. Grön Flagg är ett sätt för skolor och förskolor att arbeta med hållbar utveckling där barn och unga får möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på skolan och i samhället. Eleverna får lära sig om nedskräpning, klimatpåverkan och andra hållbarhetsfrågor genom att arbeta med olika projekt kopplade till de globala målen. Borås Stads gymnasieskolor och flera av grundskolorna arbetar med Grön Flagg.

 • Utökad verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret

  Vi har ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar. Det kommunala aktivitetsansvaret i Borås har stärkts med en KAA-enhet. Med ett utökat team och nya rutiner har kännedomen om målgruppen ökat från cirka 60 procent till närmare 100 procent. KAA-enhetens arbete bidrar till målet att alla invånare i arbetsför ålder ska ha utbildning på gymnasienivå

  För dig 16-20 år som inte går i skolan
 • Förskolebibliotek

  Barn som tidigt i livet får lyssna på högläsning får en bättre språkutveckling. Genom högläsning utvecklas också bland annat barnets fantasi, talspråk och förmåga att förstå sin omvärld. För att inspirera och underlätta för föräldrar att läsa mer tillsammans med sina barn har många av Borås Stads förskolor i samarbete med Kulturförvaltningen startat bibliotek, där föräldrar enkelt kan låna med sig en bok hem när de hämtar sitt barn.

 • Skräpplockardagarna

  Varje vår deltar vi i manifestationen Skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent anordnar. Syftet med manifestationen är att uppmärksamma en av vår tids mest onödiga miljöutmaningar, nedskräpningen av vår gemensamma miljö. Att minska nedskräpningen är viktigt både för att minska otrygghet, men inte minst för miljön. Under varje år har antal deltagare ökat som hjälps åt att under någon timme gå ut och plocka skräp i sitt närområde.

  Skräpplockardagarna
 • Utlåning av flytvästar

  På våra simhallar kan du låna flytvästar till barn och vuxna. Vi lånar ut flytvästarna för att fler ska kunna uppleva båtturer och härliga upplevelser på sjön på ett säkert och tryggt sätt. Detta är en del av vårt arbete med En vattensäker kommun och vi vill med det öka folkhälsan och minska konsumtionen då vi kan dela på flytvästar istället för att köpa nya.

  Våra simhallar
 • Arbetssätt för områdesutveckling

  Områdesutveckling innebär att vi tar ett helhetsgrepp på ett område där vi jobbar parallellt med flera aktiviteter från våra tre målområden; En god start i livet, Förutsättningar för arbete och Boende och närmiljö. Insatserna ger mervärde till varandra och är långsiktiga. I arbetet utgår vi från områdets behov och de boendes delaktighet. Målet med områdesutvecklingen är att förbättra och kompensera för de konsekvenser som ojämlika livsvillkor innebär. Aktiviteterna sker inom arbetet ett Socialt hållbart Borås.

  Områdesutveckling, Socialt hållbart Borås
 • Stöd till föreningar

  Föreningar är viktiga aktörer för att utveckla och upprätthålla en jämlik folkhälsa och de är medskapare till ett gott liv för invånarna. Genom aktiva föreningar kan fler invånare vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Därför stödjer vi föreningslivet på olika sätt. Genom de olika stöden kan föreningar till exempel genomföra aktiviteter för barn och unga, hyra lokaler till sin verksamhet eller genomföra större evenemang. Ansökningstiderna för de olika bidragen varierar under året.

  Pengar för föreningar
 • Idrottsskolan

  Oavsett livssituation ska invånarna i Borås kunna få stöd för att leva ett rikt liv. Genom Idrottsskolan får barn möjlighet att testa olika idrotter och ta del av föreningslivets olika aktiviteter. Idrottsskolan drivs i samverkan med RF-SISU och många föreningar deltar i verksamheten, vilket ger barn möjlighet att upptäcka hur roligt det ät att röra på sig. Idrottsskolan är ett treårigt program som börjar i årskurs 1.

  Idrottsskolan
 • Frivilligcentralen

  Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Frivilligcentralen är en del i arbetet med att bryta den. På Frivilligcentralen får invånare hjälp att hitta uppdrag, aktiviteter, evenemang eller egna idéer som de kan engagera sig i tillsammans med andra. Här får invånare stöd för att kunna leva ett rikt liv och de blir delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Frivilligcentralen vänder sig till personer över 18 år.

  Frivilligcentralen
 • Fritidsbanken

  Vi är medlem i den nationella och ideella föreningen Fritidsbanken och driver Fritidsbanken Borås tillsammans med Borås Energi och Miljö. Genom Fritidsbanken samlar vi in och lånar kostnadsfritt ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Tanken är att fler ska få möjlighet att utöva olika sport- och fritidsaktiviteter. Samtidigt bidrar det till att vi gemensamt tar ett större ansvar för miljön genom att återanvända och återbruka.

  Fritidsbanken
 • Välfärdbokslutet undersöker social hållbarhet

  I Borås pågår ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa och för social hållbarhet. Välfärdsbokslutet har gjorts sedan år 2000 och mäter den sociala hållbarheten i Borås. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter för att minska skillnader i livsvillkor.

  Välfärdsbokslut
 • Finskt förvaltningsområde

  Vi är ansluten till finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att vi erbjuder förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Den som vill har även rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

  Förvaltningsområde för finska
 • Mobile Info Center informerar på andra språk

  Mobile Info Center består av personer som kan de vanligast förekommande invandrarspråken. Med hjälp av en husbil förflyttar de sig mellan stadsdelarna för att informera framförallt om avfallshantering och brandsäkerhet. Ibland informerar de även om andra samhällsfrågor, som till exempel i samband med valen om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. De befinner sig oftast i de invandrartäta bostadsområdena Norrby och Hässleholmen, där det bor många som inte är vana vid det svenska sättet att ta hand om avfall.

  Mobile Info Center
 • Fixartjänst

  Vi erbjuder de som är 67 år eller äldre att få hjälp av Fixartjänst med vissa praktiska saker som de äldre inte kan göra själv inomhus och utomhus. Syftet med Fixartjänst är att minska antalet fallolyckor och öka tryggheten i hemmet.

  Fixartjänst
 • Krav på ekologisk hållbarhet när vi upphandlar

  Vi arbetar aktivt för att göra våra upphandlingar mer klimatsmarta. Vi väljer noggrant leverantörer och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär krav på mindre kemikalier, plastanvändning och prioritering av hållbara transporter och återvunna material. Vår målsättning är att varje krona vi spenderar inte bara ska tillgodose våra omedelbara behov, utan också bidra till att tackla de stora miljöutmaningarna vi står inför.

 • Hållbara livsmedelsinköp

  Vi upphandlar en stor mängd ekologiska livsmedel. Genom att välja ekologiskt bidrar vi till att minska mängden skadliga ämnen i både naturen och maten. Över 140 av våra avtalsvaror är ekologiska. När det finns en ekologisk produktion kan inte våra verksamheter beställa en icke ekologiskt alternativ. Detta förenklar för våra beställare att göra hållbara och miljövänliga val.

 • Uppförandekod för våra leverantörer

  Våra leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter och tillämpa goda arbetsvillkor samt värna om miljö och hälsa. De har genom avtal med oss även signerat vår obligatoriska uppförandekod. Där finns flera krav inom alla tre aspekter av hållbarhet; social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Det gäller oavsett var produkter tillverkas eller tjänster utförs.

 • Samordning av transporter för minskad klimatpåverkan

  Transporter medför förutom miljöfarliga utsläpp, ökad utsläpp av koldioxid även en säkerhetsrisk och buller. Genom att införa en distributionscentral där den sista biten av transporten samlas ihop har vi minskat antalet leveranser för livsmedel och andra varor upp till 60%. Detta bidrar till en minskning av olika miljöstörningar och säkerhetsrisker på till exempel skolgårdar. Distributionscentralen drivs av en extern operatör som bidrar med logistik kompetens och samverkan.

 • Hållbart lån av pengar med gröna obligationer

  Vi kan finansiera hållbara investeringar, genom att vända oss direkt till kapitalplacerare som vill göra skillnad för miljön. Ett grönt ramverk är ett sätt för både företag och kommuner att göra det möjligt att ställa ut obligationer, det vill säga låna pengar, till investeringar som är dokumenterat hållbara. Hos oss kan det till exempel vara lån till hållbart byggande eller till energieffektivisering.

  Gröna obligationer
 • Hjälpa fler ut på arbetsmarknaden

  Vi har en arbetslivshandläggare med särskilt ansvar att etablera företagskontakter och nätverk och vara bryggan mellan näringslivet och kommunen för att få fler i arbete som står längre ifrån arbetsmarknaden. Målgrupperna vi har fokus på är personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda och personer med kort utbildning.

  Samordnar kommunikationen av arbetsmarknadsfrågor till näringslivet, Socialt hållbart Borås
 • Gröna webbplatser

  Driften av några av vår mest besökta webbplatser är placerade i gröna och klimatsmarta datorhallar. Värmen som servrarna skapar återvinns och blir till fjärrvärme och varmvatten till bostäder. Hallarna drivs även med förnybar energi som solenergi, vindkraft, vattenkraft eller bioenergi. Exempel på dessa webbplatser är boras.se, Intranätet, webbplatser för Borås Stadsteater, Textilmuseet och Borås Konstmuseum.

 • Äldreombud

  Äldreombudet ska vara en röst för äldre personer i Borås och en länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. Äldreombudets uppdrag är att på en strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att äldre personers intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. Äldreombudet ska även bidra till att öka kunskapen om målgruppens situation och behov.

  Äldreombud
 • Årskort för kollektivtrafik till våra medarbetare

  Vi erbjuder anställda i Borås Stad att förmånligt köpa årskort till kollektivtrafiken. Vi köper in årskortet och drar summan månadsvis från den anställdes lön istället för att den anställde betalar en engångssumma på nästan 20 000 kronor. Syftet med förmånen är att få fler medarbetare att åka kollektivt och att vara en attraktiv arbetsgivare för personer som till pendlar till och från sitt arbete.

 • Rättighetsanalys inför beslut

  Rättighetsanalysen är ett verktyg som bör användas av handläggare i beredning av ärenden för att pröva besluts påverkan på invånarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. Analysen är ett rättighetsbaserat verktyg som bidrar till att skapa förutsättningar för att på ett systematiskt sätt fatta beslut som uppfyller de mänskliga rättigheterna. Syftet är att Borås ska vara en kommun där allas mänskliga rättigheter tas till vara.

 • Medborgarråd för och med äldre

  I pensionärsråden diskuteras frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice. Ledamöterna har möjlighet att tala om vad de tycker i olika frågor för politikerna som styr kommunen. Syftet är att skapa goda förutsättningar för äldre och förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.

  Pensionärsråden
 • Medborgarråd för och med funktionsnedsatta

  I funktionshinderråden diskuteras frågor om kommunens service till funktionsnedsatta. Ledamöterna har möjlighet att tala om vad de tycker i olika frågor för politikerna som styr kommunen. Syftet är att skapa goda förutsättningar för funktionsnedsatta och förstärka inflytandet i alla frågor som gäller dem.

  Funktionshinderråden
 • Elevombud

  Elevombudet är en stöttande funktion som kan vara en länk mellan hemmet och kommunen eller skolan. Elevombudet kan stötta genom att hjälpa till att kontakta skolan eller andra myndigheter, delta på möten, ge råd i olika skolfrågor och informera om alternativa insatser. Syftet är att stötta dem som behöver lite extra hjälp i en svår situation.

  Elevombud
 • Förmånscyklar till våra anställda

  Medarbetare i Borås Stad kan hyra en cykel till ett förmånligt pris. Kostnaden för hyrcykel dras från lönen genom ett bruttolöneavdrag och gäller i tre år. Därefter kan den anställde köpa ut cykeln eller lämna tillbaka den. Detta är ett initiativ för att underlätta miljövänliga transporter till och från arbetet samtidigt som det är en hälsofrämjande aktivitet att cykla.

 • Fairtrade City diplomering

  Vi arbetar för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället.

  Fairtrade City
 • Myndighetssamverkan för att förebygga brott

  Vi vill att Borås ska vara en trygg stad och kommun att leva och verka i. Myndighetssamverkan Borås har ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete som bidrar till att kommunen försvårar för osund konkurrens, fusk och organiserad brottslighet. Vår tillsyn och kontroll minskar tillgången till osäkra varor och tjänster på marknaden samt minskar föroreningar, stoppar dumpning och minimerar utsläpp av farliga kemikalier och material.

  Myndighetssamverkan
 • Låna isdubbar för säkrare naturupplevelse på is

  För de som är över 18 år erbjuder vi nu möjligheten att låna isdubbar i våra simhallar. Att använda isdubbar är en viktig säkerhetsåtgärd vid aktiviteter på isen. Detta initiativ är en del i vårt arbete med att skapa en vattensäker kommun och att göra naturupplevelser säkra och tillgängliga för alla. Isdubbarna finns tillgängliga för utlåning under hela året, för att uppmuntra och stödja säkerhet vid isrelaterade aktiviteter.

  Våra simhallar
 • Stöd till romska kvinnor

  Stöd till romska kvinnor riktar sig till romska kvinnor med särskilt behov av stöd i vardagen. Genom att besöka mötesplatser, familjecentraler och verksamheter i Borås Stad och sprida kunskap bidrar vi till en förbättrad situation för de romska kvinnorna.

 • Anbudsskola för starkare lokalt näringsliv

  Under 2024 erbjuder vi anbudsskolor för att stödja lokala företag. Genom dessa lär sig leverantörer hur de ger bra och konkurrenskraftiga anbud vid upphandlingar. Detta leder till bättre konkurrens, möjligheter för innovation och fördelaktiga affärer. När vi pratar med företag före en upphandling, kan vi också skapa hållbara avtal. Dessa avtal erbjuder nya lösningar som gynnar både invånarna idag och i framtiden.

 • Naturreservat

  I Borås har vi totalt 16 naturreservat, både kommunala och statliga. Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser. Syftet med ett naturreservat är bland annat att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter och säkerställa områden för friluftslivet.

  Naturreservat
 • Klimatsmart översiktsplan

  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som belslutas av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nuvarande ÖP har tagits fram i samarbete mellan samhällsplanerare och miljö- och energistrateger. På så sätt skapades en gemensam grund för stadens rumsliga utveckling och energi- och klimatarbete.

  Översiktsplanen
 • Skolskogar

  En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för lek och utomhusvistelse men även pedagogisk verksamhet. Kunskap är det första steget i arbetet för en hållbar framtid. Genom att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter på kreativa och naturnära sätt vill vi hjälpa till att skapa en god relation mellan framtida generationer och deras omgivande natur.

  Skolskog
 • Öka hälsa och välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa

  Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa för att främja god hälsa och välbefinnande. Genom aktiviteten visar vi omsorg och ger deltagarna möjligheter och mod att utvecklas. Det är en frizon dit du kan komma precis som du är. Vi erbjuder gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. Personer kan komma till oss för att få coachning och stöd för att komma igång med aktiviteter.

  Aktivera Borås
 • Vintercyklist

  Projektet Vintercyklist är ett samarbete med Västtrafik där omkring 40 deltagare åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan under vinterhalvåret. I utbyte får de dubbdäck och har möjlighet att ge feedback på hur vintercykling i Borås fungerar. Cykling är bra för hälsan, och minskar biltrafik och koldioxidutsläpp.

  Vintercyklist
 • Medel för lokal utveckling

  Medel för lokal utveckling är en möjlighet för invånare att göra lokala idéer till verklighet. Stödet kan användas till projekt för att göra ett kvarter eller ort bättre. Medlen är en möjlighet för alla tänkbara parter att samarbeta kring sin närmiljö, till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Syftet är fler invånare och mer ekonomisk aktivitet i såväl stadens olika områden som i landsbygden och bidra till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar.

  Pengar för att utveckla platser i Borås
 • Klimatråd och klimatkommittén

  Utsläpp av växthusgaser ska minska i Borås Stads organisation och i samhället, med klimatneutralitet senast 2030 som mål. Borås Stad arbetar också med anpassning till ett förändrat klimat. Klimatrådet, som består av förtroendevalda, ska hålla sig informerat om klimatfrågan och om stadens klimatarbete, samt föreslå prioriteringar och åtgärder. Klimatkommittén är tjänstepersoner med uppdrag att samordna, stötta och utvärdera stadens klimatarbete.

  Så arbetar vi med klimatfrågan
 • Vår lokala koldioxidbudget

  Den lokala koldioxidbudgeten beskriver mängden utsläpp som vi har råd med innan kritiska värden överskrids. Våra utsläpp - såväl invånares som kommunens - måste minska omgående och snabbt, med 16 procents utsläppsminskning per år. Omställningen som krävs i Borås för att åstadkomma dessa minskningar är en utmaning för hela samhället. Alla behöver hjälpas åt och bidra utifrån egna förutsättningar och möjligheter. Koldioxidbudgeten är ett verktyg för att visa var vi behöver göra flest åtgärder.

  Minska utsläpp av växthusgaser
 • Urban Talks

  Urban Talks är ett forum för dialog kring urbana frågor med människa, miljö och framtiden i fokus. Forumet arbetar med olika samhällsbyggnadsfrågor och testar nya metoder och arbetssätt för att nå målgrupper som inte vanligtvis deltar i samhällsbyggnadsfrågor.

  Urban talks
 • Kalkning av sjöar och våtmarker

  Försurningen av mark och vatten är ett av de största miljöproblemen. Försurningen leder bland annat till att olika typer av växter och djur minskar. Därför sjö- och våtmarkskalkar vi årligen eller vartannat år. Målet med kalkningen är att vattenkvaliteten ska vara så bra att det inte blir skador på växter och djur.

  Försurning och kalkning av sjöar och våtmarker
 • Berggården, öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa

  Berggården är en öppen mötesplats för dig med psykisk ohälsa. På Berggården arbetar stödassistenter med lång erfarenhet, och här finns möjligheter till social samvaro. Bergården finns för att bryta ensamhet och isolering samt ge möjlighet till bättre hälsa.

  Mötesplats Berggården
 • Bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa

  Aktivera Borås ordnar aktiviteter för vuxna med psykisk ohälsa. Vi arbetar för att bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan. Det kan vara allt från att träna till att skapa något, eller bara träffas över en fika. Vi erbjuder både gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.

  Aktivera Borås
 • Socialt hållbart Borås

  För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden. Att motverka dessa skillnader har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar. Nu jobbar vi på flera olika sätt, bland annat i det vi kallar Socialt hållbart Borås, ett långsiktigt arbete över förvaltningsgränserna, för att skapa mer jämlika livsvillkor.

  Social hållbart Borås
 • På egna ben

  På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4-6. Utmaningen ska få eleverna att i större utsträckning röra på sig och välja ett annat alternativ än att åka kortare bilsträckor till skolan. Eleverna samlar poäng genom att cykla eller gå till och från skolan och genom övningar i till exempel miljö-, hälso- och trafiksäkerhetsfrågor.

  På egna ben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Klimatprat

  Klimatförändringarnas effekter och den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver stora insatser och att hela samhället samarbetar. Klimatprat är ett kontinuerligt samtal mellan boråsare, förtroendevalda och tjänstepersoner i Borås Stad som funnits sedan 2021. Det sker i olika former med regelbundna aktiviteter, för att vi tillsammans och med gemensamma krafter ska kunna driva på klimatomställningen i Borås.

 • Konsulenter för tillgänglighetsfrågor

  Vi har två konsulenter som har till uppgift att driva stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, närings- och föreningsliv. De ger information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan. Deras arbete leder till att undanröja de brister och hinder som idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Exempel är lokaler som är tillgängliga för alla och information som alla kan ta till sig.

  Tillgänglighetsarbete
 • Återanvändning av material när vi bygger

  Vid ombyggnationer och rivning tas material och maskiner tillvara och lagras inför kommande byggen. Ett exempel på där material återanvänds är Fredriksborgskolan där vi väljer att använda återbrukad fasadtegel. Detta minskar byggets klimatpåverkan.

 • Priset: Borås Stads rättighetskämpe

  I samband med Borås Stad rättighetsmånad Din rätt att... avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter så delas Borås Stads rättighetspris ut. Priset delas delas ut till den eller dem de anser har spelat stor roll för arbetet med mänskliga rättigheter i staden under året.

  Borås Stads rättighetspris
 • Stora hållbarhetspriset

  Stora Hållbarhetspriset har inrättats av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt. Priset delas ut till företag som arbetar på ett utmärkande sätt med de tre dimensionerna miljö, människor och ekonomi inom hållbar utveckling och har gjort hållbarhetsarbetet till en naturlig och integrerad del av sin verksamhet.

  Stora hållbarhetspriset, Borås Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information, ikon

Det här utvecklar vi

 • Cirkulär textil, minska textilindustrins miljö- och klimatpåverkan

  Det är nödvändigt att jobba med textilens hela livscykel, från produktion till återvinning. Satsningen Textile Movement tar cirkulär textil som utgångspunkt i en strategi för hur vi kan arbeta hållbart med textilt avfall. Vi deltar i projekt för att ta vara på potentialen i en större gemensam satsning på textil- och modebranschen. Företagen ska få möjlighet till tidig omställning och därmed ökad konkurrenskraft.

  Textile Movement, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Minska ofrivillig ensamhet bland äldre

  Det är viktigt att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre för att de ska ha ett hälsosamt åldrande och behålla sin självständighet. Mötesplatser för seniorer ordnar många aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet. Det finns goda möjligheter till social samvaro på många ställen i Borås. Andra kommunala verksamheter och föreningslivet bidrar till sociala möten och social inkludering för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

  Mötesplatser för seniorer
 • No time 2 waste

  Äldreomsorgen använder mycket engångsmaterial av plast och det blir onödigt svinn i köken. No time 2 waste är ett projekt ihop med Högskolan i Borås. Under ett par års tid ska enheterna Dalsjövägen 25 och Gamla och Nya Kyrkvägen försöka minska användningen av engångsmaterial av plast och minska matsvinnet. Arbetet följs av forskare från högskolan. Målet är att hitta metoder och modeller som fungerar bra och sprida dessa vidare till övriga enheter.

  NT2W (No Time to Waste) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Socialrådgivare på Norrbyhuset och Hässlehuset

  Vi vill tidigt erbjuda stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen och Norrby genom att ha två socialrådgivare placerade på Norrbyhuset och Hässlehuset. Socialrådgivarna arbetar hälsofrämjande med att stärka relationen mellan föräldrar och socialtjänst. Att barn och unga växer upp med stödjande vuxna stärker barnens hälsa och livsvillkor. Aktiviteten sker inom arbetet Socialt hållbart Borås.

  Anställer två socialrådgivare till Norrbyhuset och Hässlehuset
 • Ny handlingsplan mot hemlöshet

  Hemlöshet skapar stor utsatthet och ofta är orsakerna till hemlöshet flera. För att förebygga och motverka hemlöshet behövs därför många olika insatser. Vi tar nu fram en handlingsplan mot hemlöshet. Handlingsplanen ska beskriva vad vi, både Borås Stad och andra aktörer i kommunen, ska arbeta med för att ingen i Borås ska stå utan bostad. Kommunfullmäktiges program för hemlöshet ligger till grund för den handlingsplan som tas fram.

  Tar fram en handlingsplan mot hemlöshet
 • GreenPopup4all

  Vi vill hitta bättre sätt att undervisa på utbildningar inom besöksnäringsverksamheten. Det gör vi genom att ge lärarna en kompetenshöjning inom framför allt hållbar kost och livsmedel men också genom att ge eleverna en högre kompetens inom besöksnäringen. Projektet GreenPopup4all utgår från hållbarhet och lokalt framtagna varor och tjänster.

  Projekt GreenPopup4all
 • Utveckling av bad- och aktivitetsplatser

  Våra bad- och aktivitetsplatser är öppna för alla och till för att främja och tillgängliggöra en aktiv livsstil och uppmuntra till rörelse i vardagen. Framöver planerar vi att utveckla våra bad- och aktivitetsplatser för att öka folkhälsan, vilket i sin tur bidrar till en jämlik fritid och möjliggör fysisk aktivitet för fler i samhället.

 • Utveckla medskapande arbetssätt på Norrby

  Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen och för att långsiktigt bryta segregationen och förbättra livsvillkoren involveras många aktörer i ett områdesutvecklingen på Norrby. Tillsammans med det organiserade civilsamhället, boende och Bostäder i Borås har en struktur skapats för medskapande, en områdesutvecklingsmodell.

  Områdesutveckling på Norrby
 • Testar servicegrupper

  Vi startar servicegrupper, ett arbetslag med en ansvarig handledare. Syftet är att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning samt utbildning under ett års tid. Anställningen sker där Borås Stad har behov av personal, först testas två vård- och omsorgsboenden. Tanken är att deltagarna får erfarenhet för att sedan kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Aktiviteten genomförs inom arbetet Socialt hållbart Borås.

  Testar servicegrupper, ett arbetslag med en handledare
 • Män i hälsa

  Män i hälsa är ett samarbetsprojekt med syftet att få fler män att utbilda sig till ett yrke inom vård och omsorg. Vård och omsorgssektorn behöver under kommande år ökat antal utbildad, motiverad och engagerad personal där både män och kvinnor självklart bidrar. Konceptet bygger på laganda, gnista och visar upp vård- och omsorgssektorn som en attraktiv arbetsmarknad som går att kombinera med traditionell syn på manlighet.

  Män i hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Öka valdeltagandet

  Inför EU-valet 2024 arbetar vi med ett projekt för att öka valdeltagandet. Satsningen gäller hela kommunen, men har ett särskilt fokus på förstagångsväljare, nya medborgare och områden med lågt valdeltagande. Bland annat deltar vi på evenemang som områdesdagar, genomför skolval och en informationskampanj, ger möjlighet till röstning i valbuss och skickar ut SMS.

  Projekt för främjat valdeltagande
 • Analys av våra utsläpp relaterat till spenderade kronor

  Vi använder ett ekonomiskt uppföljningssystem med en integrerad miljöspendanalys. Denna analys kartlägger utsläppen per spenderad krona. Systemet är för närvarande under utvärdering, och vi arbetar aktivt för att utveckla effektiva metoder för att systematiskt kartlägga våra utsläpp. Vårt mål är att noggrant följa upp och hantera vår konsumtion för en mer hållbar framtid.

 • Nätverk för mänskliga rättigheter

  Vårt MR-nätverket ska samla, utveckla och stärka kommunens arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket stödjer våra förvaltningars arbete med mänskliga rättigheter och är pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidrar med analyser till nämnder och styrelsers verksamhet och arbete. Syftet är att Borås ska vara en kommun där allas mänskliga rättigheter tas till vara.

 • Förbättra den fysiska miljön på Norrby

  Vi ska jobba för att den yttre miljön på Norrby ska vara trivsam och trygg för boende och besökare. Syftet med den här aktiviteten är att utgå från platsen och invånarnas tankar när vi tillsammans skapar en bättre utemiljö på Norrby. En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället.

  Förbättra den fysiska miljön på Norrby (Socialt hållbart Borås)
 • Slamlagunen på Gässlösa

  Stora mängder giftigt slam finns i en sänka i skogen ovanför stadsdelen Gässlösa, och bland annat zink följer med vatten från lagunen ut i Viskan. Detta ska åtgärdas. Området är inhägnat för att ingen av misstag ska gå ut i våtmarken och riskera att komma i kontakt med slammet. Pengar är avsatta för åtgärder, men vilken metod som ska användas för att minimera läckage till Viskan är inte beslutat.

  Slamlagunen på Gässlösa
 • Återvätning i Kråkered

  Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarkerna fyller också flera funktioner i landskapet, där de bland annat renar vatten och skyddar mot såväl torka som översvämningar och binder koldioxid i marken. Både djur och växter drar nytta från dessa platser som dessutom gör landskapet mer robust mot klimatförändringar.

  Återvätning i Kråkered
 • Flytande våtmarksöar och fågeltorn vid Ramnasjön

  I Ramnasjön planerar vi att anlägga fem stycken mindre våtmarksöar och en större, mer sammanhängande flytö som ska bidra till att vattenkvalitén i sjön blir bättre samt gynnar biologisk mångfald och fåglarnas häckningsmöjligheter. Utöver anläggningen av våtmarksöar planeras ett nytt fågeltorn på ena sidan av Ramnasjön. Detta ska ge bättre förutsättningar för fler att fågelskåda samt studera de vilda fåglarna som en del av ekosystemet i sjön


  Flytande våtmarksöar och fågeltorn vid Ramnasjön
 • Trygg och långsiktig dricksvattenförsörjning i en växande stad

  Folkmängden i vår kommun ökar, samtidigt som antalet verksamheter växer. De äldsta delarna av vattenverket på Sjöbo är från 1932, och verket kommer att behöva kompletteras inom ett antal för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning. Det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö arbetar utifrån att använda sjön Tolken som ny vattentäkt, och att bygga ett nytt vattenverk i Dalsjöfors med ledning vidare mot centrala Borås.

  Nytt vattenverk, Borås energi och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Modellkommun för jämställdhet

  Vi är anmälda till att delta i Sveriges Kommuner och Regioners modellkoncept för jämställdhet. Syftet är att alla, oavsett kön och ålder, ska få lika bra service och resurser. Vi jobbar för att hitta och lösa jämställdhetsproblem i våra verksamheter. Deltagandet är en del av vårt arbete med mänskliga rättigheter och svarar på att jämställdheten minskar globalt, nationellt och lokalt i Borås. Målet är att göra våra metoder för att leda och styra mer jämställda och att dessa ska bli en fast del av hur vi jobbar.

  Modellkommun för jämställdhet, Sverige Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.
 • Kanotled i Bosjön

  Under 2024 kommer vi att påbörja ett friluftsprojekt där en kanotled binds ihop med nyskapade grillplatser och vindskydd. Flera av platserna kommer också att tillgänglighetsanpassas och få tillgång till toalett. Detta är ett så kallat LONA-projekt där vi söker bidrag från Naturvårdsverket för att göra lokala naturvårdssatsning på naturvård och friluftsliv.

  Projektinformation hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Värna den biologiska mångfalden vid skötsel av grönytor

  Vi arbetar ständigt med att på olika sätt värna den biologiska mångfalden vid skötsel av grönytor och liknande i kommunen. Detta gör vi bland annat genom att vid nya vägmiljöer anlägga ängsmark. Vi arbetar även för att öka andelen träd i stadsmiljö.Ängsmark som gynnar pollinerarePollinerande insekter

 • Starta ett kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer

  Alla har rätt att känna sig trygga i sitt eget hem och därför gör vi olika insatser mot våld i nära relationer. Vi stöttar Borås kvinno- och tjejjour som har en viktig roll att hjälpa kvinnor och tjejer som är utsatta för våld i en nära relation. Tillsammans med jouren undersöker vi möjligheten att starta ett föreningsdrivet kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer.

  Eventuell länk till mer information
 • Green Renewable Industrial Transition Hotspots

  Vi deltar i ett EU-projekt med fokus på energisamverkan mellan företag i Viareds industriområde. Samverkan sker genom produktion, lagring och överföring av förnyelsebar energi med hjälp av solceller på de stora företagstak som finns i Viared. Vi utvärderar teknik, affärsmodeller och regelverk i energisamverkan för att i nästa steg göra det möjligt att skala upp och öka takten i omställningen. Vi vill säkra att fossilfri energi är prioriterat för dagens och framtidens utveckling.

 • Deltar i projektet Mobility Logistic Hubs (MoLo Hubs)

  Vi deltar i ett EU-projekt som heter Mobility Logistic Hubs (MoLo Hubs) som där vi arbetar med utveckling mot stadens förtätning, en fossilfri stad och smartare transporter. Vi vill minska stadstrafiken genom att skapa närliggande attraktiva så kallade mobilitets- och logistikhubar (samlad service) som erbjuder en rad servicetjänster som exempelvis paketutlämning, klädreturer med mer. De europeiska städer som deltar ska undersöka och testa och utvärdera vilka funktioner och tjänster som är mest framgångsrika, det vill säga vad ska hända i hubbarna.

  MoLo Hubs (engelskspråkig webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Utreda skärpta klimatkrav på byggande via markanvisningar

  En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör som ger exploatören rätt att utveckla ett projekt (oftast flerbostadshus) på kommunens mark. I ett markanvisningsavtal regleras bland annat de villkor och krav som kommunen ställer på exploatören och projektet. Nu ska vi utreda både hur klimatkrav på byggande kan skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden kan stimuleras, via markanvisningar.

 • Ta fram metoder för att bekämpa invasiva arter

  Vi har genomfört en översiktlig undersökning för att hitta var det finns invasiva växter. Nu arbetar vi med att ta fram metoder för att på bästa sätt bekämpa dessa. Bekämpning av invasiva växter kan vara nödvändigt då dessa arter har en stark förmåga att sprida sig, ta över och förstöra livsmiljöer för andra växter.

  Bekämpa invasiva arter
 • Klimatkontrakt 2030

  Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling där kommuner, myndigheter och Viable Cities tar på sig att konkret öka takten i den genomgripande klimatomställning, som behövs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta på nya sätt, åt samma håll och tillsammans, och omställningen måste gå fortare. Kontraktet som vi undertecknade i slutet av 2022 är ett verktyg för detta.

  Klimatkontrakt 2030 - Viable Cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Öka livsmedelsproduktion inom kommunen

  Sverige behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Vi ska utreda vad vi kan bidra med, så att livsmedelsproduktionen inom kommunens område kan öka. Vi kommer undersöka hur det är nu och tillsammans med andra aktörer vara med och utveckla en robust beredskap i Sverige för framtida utmaningar.

 • Öka variationen i skogslandskapet

  Vi ska utreda hur vi på bästa sätt kan vidareutveckla arbetet med att på sina egna marker uppnå ökad variation i skogslandskapet, pröva alternativa brukningsmetoder, återskapa våtmarker och öka den biologiska mångfalden. Vi ska också utreda hur skogen bäst kan fungera som kolsänka. Vi kommer ta fram en handlingsplan och en konsekvensbedömning som ska beskriva hur målen med uppdraget kan nås.

 • Klimatneutrala Borås 2030

  Genom Klimatneutrala Borås 2030 ökar vi takten i vårt arbete med den lokala klimatomställningen. Vi projektleder och samverkar med fyra projektpartners inom fyra olika fokusområden: Klokt klimatledarskap, Smart samskapande, Modig mobilitet och Bestående byggnation. Vi testar nya arbetssätt och lösningar, lär av varandra och arbetar för att skapa en stad som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för invånarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

  Klimatneutrala Borås 2030
 • Utreda förlängning av Viskans park

  Viskans park kommer bli en fem kilometer lång grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig tillgång till vatten- och grönområden av god kvalité och är den självklara ryggraden i en växande stad. Under hösten 2023 vill vi utreda om parken kan växa ut till serviceorterna: Sandared, Dalsjöfors, Fristad och Viskafors.

  Viskans park
 • Ta fram styrdokument för hållbart byggande

  Borås ska ha fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Därför samlar vi alla stadens riktlinjer för hållbart byggande till ett gemensamt styrdokument. I dokumentet kommer till exempel träbyggnadsstrategin att ingå.

 • Ängsmark som gynnar pollinerare

  Vi sår om gräsytor till ängsmark för att förbättra förutsättningarna för hotade arter och gynna artrikedomen i stort. Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald. En blommande ängsmark är dessutom otroligt vacker och har mindre miljöpåverkan eftersom den inte är lika skötselintensiv. Vi kommer också sätta ut planteringskärl som är flyttbara eftersom vi ska så i områden i förändring. Ett mål är att avståndet mellan anlagda ytor för pollinerare inte ska vara större än 100 m från byggnader.

  Nyhet: Vi sår gräsytor till ängsmark
 • Good Goods

  Good Goods är en satsning på miljösmarta el-fordon, som både levererar paket och hämtar avfall och på så sätt optimerar transporterna. Syftet är att öka trivseln i stadskärnan genom att skapa nya innovativa hållbara transportlösningar, som minskar antalet tyngre transporter. Det ger ett tystare, renare och säkrare centrum.

  Good Goods Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Autofreight

  Ellos, Fristads, Kerry Logistics och Volvo Bussar på Viared arbetar tillsammans med Borås Stad i detta High Capacity Transport-projekt (HCT) för att utveckla affärslogistiken och öka transporteffektiviteten. Det handlar om extra långa fordonskombinationer, som gör att kapaciteten blir betydligt högre, transporteffektiviteten ökar, transporternas miljöpåverkan minskar liksom antalet lastbilar på vägarna.

  Autofreight
 • Ny järnväg Göteborg - Borås

  Trafikverket utreder ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Vi arbetar för att den järnvägen ska bli verklighet. Vi vill ha ett centralt stationsläge, för enkelt och bekvämt resande - och som en viktig byggsten i den framtida stadsutvecklingen. En ny järnväg skulle öka det hållbara resandet och göra det enklare att pendla inom hela den västsvenska arbetsmarknadsregionen.

  Ny järnväg Göteborg - Borås
 • Energieffektivisering i våra fastigheter

  Vi ska inventera våra ägda och hyrda fastigheteroch sedan ta fram ett förslag på hur vi kan energieffektivisera och spara energi. Exempelvis gör vi en analys för att identifiera fastigheter med hög förbrukning. Analysen och hur gammal specifik teknisk utrustning är utgör underlag för vårt fortsatta arbete och vilka investeringar vi ska göra.

 • Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

  Vår gatubelysning består av 20 000 ljuspunkter och cirka 6 000 av dem är LED. 2011 bytte vi ut de första armaturerna till LED och sedan dess har vi fortsatt att byta armaturer varje år. De senaste åren har vi bytt ungefär 1 000 stycken per år men med en ökad budget byter vi cirka 4 000 under 2023. Genom detta räknar vi med att sänka förbrukningen på det vi byter från 900 MWh till 250 MWH.

 • Fler solcellsanläggningar på våra tak

  Vi ska invetera alla tak på våra byggnader för att avgöra vilka som är lämpliga för solceller. Därefter ska ett förslag tas fram för hur vi snabbare kan installera fler socellsanläggningar. Vi ska även undersöka om det går att anpassa fastigheter där vi tidigare bedömt att soceller inte går att installera.

 • Utbyggnad av Borås Stads laddinfrastruktur

  Arbetet innebär att vi undersöker verksamheterna i kommunens behov av uppladdning av elfordon. Därefter planerar installation av laddstolpar vi våra lokaler. Detta är dels kopplat till ny lag som bestämmer fastighetsägarnas ansvar i denna fråga och vår vilja att ge verksamheter bättre möjlighet till att använda elfordon i sina verksamheter. När vi använder elfordon minskar vi klimatpåverkan genom mindre koldioxidutsläpp.

 • Projekt rena Viskan

  Under stor del av 1900-talet bidrog textil- och verkstadsindustrier med arbetstillfällen och välfärd åt Borås, samtidigt som de förorenade Viskans vatten. I dag vet vi att zink, koppar, bly, krom och dioxiner och andra farliga gifter spreds i stora mängder i Viskan. De återfinns i Viskans bottensediment och i de små sjöarna och dammarna efter ån nedströms Borås, såsom Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Ett projekt pågår som ska förbereda för saneringsåtgärder i Viskan.

  Sanering av Viskan
 • Väl utbyggd kollektivtrafik

  Vi strävar efter att skapa attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik som ska underlätta för ett hållbart resande. Bostäder, gång- och cykelbanor ska planeras på ett sådant sätt att du lätt kan ta dig till den offentlig service du vill nyttja. Att åka buss och annan kollektivtrafik är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Det är billigt att åka buss som många kan nyttja tillsammans. Att åka kollektivt minskar även utsläpp och behovet av parkeringar.

  Översiktplanen
 • Fladdermusbelysning

  I början av 2022 satte vi upp röda lampor på Rya åsar. Lamporna är en del av en studie i det lokala naturvårdsprojektet: Belysning för minskad ljusförorening, som kommer pågå under en fyraårsperiod. I studien ingår bland annat en inventering för att se hur fladdermöss påverkas av den röda belysningen. Röda lampor är mer skonsamma för fladdermöss eftersom de minskar effekterna av ljusföroreningar.

  Nyhet: Vad tycker du om de röda lamporna?
 • Viskans park

  Viskan ska få en tvilling, en grönskande superpark från Rya åsar i norr till Gässlösa i söder. Den fem kilometer långa sträckan blir sammanhängande och möjliggör en promenad genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Parken byggs i etapper och i slutändan har vi ett sammanväxt pärlband av parker genom hela staden. Mer grönska i stadsmiljön bidrar även till att sänka temperaturen vid riktigt varma dagar, hålla vatten vid regniga dagar och öka den biologiska mångfalden.

  Viskans park
Information, ikon

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

 • Sveriges Ekokommuner

  Vi är en av Sveriges ekokommuner i och med att vi är medlem i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner är ett omfattande nätverk – fyllt med kunskap och erfarenhet för både politiker och tjänstepersoner – med en gemensam kraft, där man jobbar aktivt med hållbarhetsarbete, utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

  Sveriges Ekokommuner
 • Överenskommelsen

  I dagens samhälle står vi inför utmaningar som ingen aktör kan lösa på egen hand. Överenskommelsen är en samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad. Genom Överenskommelsen skapar vi forum, nätverk och möten mellan tjänstepersoner i Borås Stad och idéburna organisationer, som tillsammans arbetar för att nå visionen om ett hållbart Borås med lika rättigheter och möjligheter för alla.

  Överenskommelsen
 • Borås rent och snyggt

  Borås rent och snyggt heter vårt långsiktiga arbete för att skapa ett renare och snyggare Borås. Med hjälp av kommunikationsinsatser vill vi förändra invånarnas attityder och beteende när det gäller nedskräpning. Skräp som rapporteras in plockas upp av ett arbetslag på Återbruk. För att följa upp arbetet genomförs även en skräpmätning varje år. Ett av målen är att nedskräpningen ska minska med 50 procent till år 2030.

  Borås rent och snyggt
 • Vi bidrar till arbetet med Smarta Kartan Sjuhärad

  På Smarta Kartan Sjuhärad listas ställen där du kan hyra, byta, låna, ge och få till exempel cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar. Smarta Kartan synliggör nuvarande verksamheter och nätverk som finns i Sjuhärad. Syftet med kartan är att föra samman människor och underlätta för en hållbar livsstil genom att öka deltagandet i den nära delningsekonomin.

  Smarta kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Alliance for Urban Sustainability

  Alliance for Urban Sustainability är ett stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet och består av städer från Sverige och Frankrike. Nätverket stödjer och speglar både EU:s och de ingående ländernas energi- och klimatmål samt FN:s globala hållbarhetsmål. Utgångspunkten för samarbetet är att bemöta gemensamma problem och utmaningar genom utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter.

  Nätverket Alliance for Urban Sustainability, Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelkurser för vuxna för bättre hälsa och miljö

  Vi och det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås stödjer Cykelfrämjandets cykelkurser (Frihet på cykel) för vuxna. Syftet är att öka tillgången till utbildning och främja lika möjligheter. Genom att lära vuxna att cykla, öppnar vi upp för alternativa transportsätt. Detta stärker individens hälsa och underlättar resor mellan hem och arbete. Sådana kurser bidrar till ett hälsosammare och mer hållbart samhälle genom att utbilda och stärka individer. Ett kurstillfälle är genomfört och flera är planerade.

  Frihet på cykel, Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Arbetar för fler cykelvänliga arbetsplatser

  Cykelvänligast är en plattform som hjälper arbetsplatser att främja cykling. De kan anmäla sig gratis och sätta en målsättning på en till fem stjärnor. Projektet, som vi är partner i, drivs av Cykelfrämjandet med flera kommuner och regioner. Vi jobbar för att få fler arbetsplatser med. Varje år utses Sveriges bästa cykelvänliga arbetsplatser. Genom att uppmuntra cykling till jobbet, främjar projektet bättre hälsa och minskar miljöpåverkan, till exempel genom bättre luftkvalitet.

  Cykelvänligast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Svenska cykelstäder

  Svenska Cykelstäder är en förening där 36 kommuner, 6 regioner och 7 associerade medlemmar ingår. Föreningen arbetar för att öka andelen cykelresor, höja cyklingens status och förbättra förutsättningarna för att cykla. Detta görs genom kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

  Svenska cykelstäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Leader Sjuhärad

  Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla ditt närområde. Tanken är att utveckling av platsen du bor på bäst genomförs av dig som bor och verkar där. Vi är med i detta nätverk för att arbeta mot inkluderande och levande landsbygder och hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling.

  Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vattenråd

  Vi är medlem i flera vattenråd. Ett vattenråd är en sammanslutning av olika aktörer, däribland kommunerna längs till exempel en å. Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att uppnå och bevara god vattenstatus i ån och dess avrinningsområde, inklusive grundvatten.


 • Samarbete om demokrati och tillgänglighet med Vračar

  Vi har ett dem demokratisamarbete med staden Vračar i Serbien. Syftet är att vi ska lära oss av varandra om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och att öka medborgarinflytandet. Samarbetet startade 2020 och kommer pågår upp till fyra år.

 • Klimatkommunerna

  Vi är medlem i Klimatkommunerna, tillsammans med ytterligare ett 50-tal kommuner och en region. Föreningen skriver att grunduppdraget "är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Detta gör vi genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete."

  Klimatkommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunnätverk för hållbar utveckling, Energikontor Väst

  Kommunnätverket för hållbar utveckling syftar till att stärka och utveckla kommunernas arbete inom hållbarhetsområdet. Fokus ligger på strategiskt miljö- och naturvårdsarbete samt rättvis och etisk handel kopplat till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Klimat 2030 samt åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

  Kommunnätverk, Energikontor Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • CSR Västsverige

  CSR Västsverige är ett nätverk för hållbar verksamhetsutveckling med syfte att stärka förutsättningarna för medlemmarna att vara föregångare och föredömen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling lokalt och globalt.

  CSR Västsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En illustration med människor, djur och natur som symboliserar visionen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visionsområdet: Omsorg om varandra och miljön

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...