Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbar plats att leva på

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Borås ska vara en plats som är bra för människorna som bor här, för företagen och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Det här vill vi

Vi ska bygga en miljömässig och socialt hållbar kommun, där hela kommunen är lika viktig – landsbygden, tätorterna och centrala staden. Borås som stad och våra kringliggande tätorter och landsbygd ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Här kan du läsa mer om våra olika insatser och projekt för att det ska bli så.

Byggnader  och en hammare

Hållbara boenden och byggnader

Vi arbetar för att få fram bostäder och bygga byggnader som är bra för både människan och klimatet. Det behövs en mångfald av bostäder som riktar sig till olika grupper med olika behov och olika möjligheter. När vi själva bygger eller är med och påverkar byggandet ska det göras klimatsmart.

Hållbart boende och byggnader

Människor som rör sig mellan husen

Hållbar plats mellan husen

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt.

Hållbar plats mellan husen

En hand som håller en glob

Hållbar plats för alla

Borås ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Det ska vara en plats för alla, oavsett vem du är, var du kommer från, din ålder eller funktionsförmåga.

Hållbar plats för alla

Hus i olika storlekar med blad som växer ut dem.

Grön stadsmiljö

Vistelse i grönområden och natur har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Gröna miljöer bidrar också till att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat som är både varmare, blötare och torrare.  Läs mer om hur vi utvecklar och värnar stadens gröna miljöer.

Grön stadsmiljö

Ett hus som skyddar händer som håller ett hjärta.

Trygg och säker plats

Borås ska vara en trygg och säker plats. Vi gör olika insatser, tillsammans med de som verkar och bor i Borås, för att skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer.

Trygg och säker plats

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbar plats att leva på.

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB.

Cykelstrategi

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor. Vidare ska cykelstrategin bidra till att målen i kommunens koldioxidbudget uppfylls. Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Cykelstrategi Pdf, 298.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för friluftsliv

Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning.

Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Träbyggnadsstrategi

Dokumentet ska leda fram till att andelen träbyggnationer ökar och att det i sin tur ska ge effekter på miljö och klimat. Borås Stad vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Träbyggnadsstrategi Pdf, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera.

Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.

Biblioteksprogram, bibliotek för alla

Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik

Biblioteksprogram, bibliotek för alla Pdf, 67.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturprogram

Kulturen ska stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur, främja delaktighet och stimulera till eget skapande, utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt, erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur, arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande, verka för att bevara och utveckla kulturarvet samt bidra till att öka den sociala hållbarheten.

Kulturprogram – Kultur för alla 2020–2023 med framåtblick Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönområdesplan

Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Grönområdesplanen ska vägleda så att bebyggelse och de gröna värdena kan samverka. Planen ska trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande.

Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Riktlinje för bostadsförsörjning

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för trävårdsarbete

Dokumentet beskriver hur vi arbater för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras.

Riktlinje för trävårdsarbete Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar plats att leva på

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter