Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbar plats att leva på

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Borås ska vara en plats som är bra för människorna som bor här, för företagen och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Det här vill vi

Vi ska bygga en miljömässig och socialt hållbar kommun, där hela kommunen är lika viktig – landsbygden, tätorterna och centrala staden. Borås som stad och våra kringliggande tätorter och landsbygd ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Här kan du läsa mer om våra olika insatser och projekt för att det ska bli så.

Byggnader  och en hammare

Hållbara boenden och byggnader

Vi arbetar för att få fram bostäder och bygga byggnader som är bra för både människan och klimatet. Det behövs en mångfald av bostäder som riktar sig till olika grupper med olika behov och olika möjligheter. När vi själva bygger eller är med och påverkar byggandet ska det göras klimatsmart.

Hållbart boende och byggnader

Människor som rör sig mellan husen

Hållbar plats mellan husen

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt.

Hållbar plats mellan husen

En hand som håller en glob

Hållbar plats för alla

Borås ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Det ska vara en plats för alla, oavsett vem du är, var du kommer från, din ålder eller funktionsförmåga.

Hållbar plats för alla

Hus i olika storlekar med blad som växer ut dem.

Grön stadsmiljö

Vistelse i grönområden och natur har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Gröna miljöer bidrar också till att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat som är både varmare, blötare och torrare.  Läs mer om hur vi utvecklar och värnar stadens gröna miljöer.

Grön stadsmiljö

Ett hus som skyddar händer som håller ett hjärta.

Trygg och säker plats

Borås ska vara en trygg och säker plats. Vi gör olika insatser, tillsammans med de som verkar och bor i Borås, för att skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer.

Trygg och säker plats

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin Hållbar plats att leva på.

 • Träbyggnadsstrategi

  Dokumentet ska leda fram till att andelen träbyggnationer ökar och att det i sin tur ska ge effekter på miljö och klimat. Vi vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Träbyggnadsstrategi Pdf, 138.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

  Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och i våra verksamheter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Pdf, 663.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Trafikprogram

  Trafikprogrammet ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar. Dokumentet ska analysera vad vägsystemet klara av och hur vi kan skapa nya väganslutningar för att göra en hållbar stadsutveckling möjlig med utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Trafikprogram Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelplan

  Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i Trafikprogrammet ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Cykelplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Grönområdesplan

  Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Grönområdesplanen ska vägleda så att bebyggelse och de gröna värdena kan samverka. Planen ska trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 393.4 kB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för offentlig konst

  Offentlig konst avser den konst som är placerad i våra gemensamma rum, vilket gör den tillgänglig för allmänheten. Den offentliga konsten är producerad på beställning och tillkommer på initiativ av det offentliga – kommun, region eller stat som bekostar konsten. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för offentlig konst Pdf, 493.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för parkering

  Borås Stads riktlinjer för parkering tydliggör hur vi ser på parkering i detaljplaner och bygglov. Dokumentet är beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för parkering Pdf, 1.5 MB.
 • Riktlinjer för trädvårdsarbetet

  Vi bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar plats att leva på

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...