Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samma möjligheter

Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt strävar vi efter att boråsare ska ha likvärdiga förutsättningar och behandlas lika – alltså få samma möjligheter i livet. Så ser verkligheten inte ut. I Borås finns skillnader i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden.

Det här vill vi

Vi arbetar på olika fronter för att motverka ojämlikhet och orättvisor. I Borås ska alla invånare känna trygghet, ha tillgång till en likvärdig service och ha rätt till och möjlighet att gå i en skola som ger likvärdig utbildning. Alla invånare ska ha möjlighet till en bra bostad, en bra hälsa och en bra ekonomi.

Dessa grundläggande behov och rättigheter ska vara självklara för alla i Borås. Hur arbetar vi då för att se till att invånare får så likvärdiga möjligheter som möjligt i livet? Det kan du läsa mer om här:

En våg som väger två hjärtan mot varandra

Rätt till likabehandling

Invånare ska behandlas lika, det är en grundläggande rättighet. De mänskliga rättigheterna gäller alla, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Som kommun ska vi se till att ingen grupp blir missgynnad.

Rätt till likabehandling

Händer som håller ett hjärta med en sköld runt.

Möjlighet till samma trygghet

Att känna trygghet är ett grundbehov för människan och en förutsättning för att må bra. Det kan handla om att känna trygghet där du bor, i sitt eget hem och med dem du lever med. Du ska också känna trygghet i att du behandlas rättvist oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller tro.

Möjlighet till samma trygghet

Ett dokument, ett hjärta en person och en hand.

Möjlighet till samma service

Boråsare ska få likvärdig service, oberoende vem man är, var man kommer ifrån eller vilken status man har. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att säkerställa en jämlik och rättvis service till kommuninvånare.

Möjlighet till samma service

Ett äpple på en bok.

Möjlighet till samma utbildning

Att gå klart den grundläggande utbildningen är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning och elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

Möjlighet till samma utbildning

Ett litet hus, ett stort hus och ens stjärna.

Möjlighet till bra bostad

För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, ska alla ha möjlighet till en bra bostad och ett tryggt hem. Vi arbetar på olika sätt för att få fram bostäder som är bra för alla.

Möjlighet till bra bostad

Ett hjärta med en pulsrytm och en stjärna.

Möjlighet till bra hälsa

Hälsa handlar både om den fysiska, psykiska hälsan och sociala hälsan. I Borås arbetar vi på olika sätt för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar - från samhälls- till individnivå.

Möjlighet till bra hälsa

En spargris, en stapel med mynt och en stjärna.

Möjlighet till bra ekonomi

I Borås arbetar vi med förebyggande insatser för att hjälpa invånare till en bra ekonomi. Vi ansvarar också för det sociala stödet och omsorgen som innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den.

Möjlighet till bra ekonomi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin Samma möjligheter.

 • Bildningsstaden Borås

  I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Digital strategi

  Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Biblioteksprogram

  Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Biblioteksprogram Pdf, 484.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Handlingsprogram för säkerhet

  Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och i våra verksamheter. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ANDTS-förebyggande arbete

  Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för oss är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ANDTS-förebyggande arbete Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

  Programmet beskriver hur vi i grundskolan och gymnasieskolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. Dokumentet är beslutat av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gäller till och med .

  Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för en god individ- och familjeomsorg

  Programmet beskriver hur verksamheten ska utvecklas för en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen utgår från följande fem områden: Se hela människan, frigöra och utveckla styrkor och färdigheter, förutsättningar att göra ett bra jobb, medskapande,
  samverkan med andra aktörer.
  Dokumentet är beslutat av Individ- och familjeomsorgsnämnden och gäller till och med .

  Program för en god individ- och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för föräldrarskapsstöd

  Vårt föräldrarskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för föräldrarskapsstöd Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå

  Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Vi är skyldiga att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition i vårt arbete för en inkluderande stad. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för nationella minoriteter

  I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för öppen ungdomsverksamhet

  Den öppna ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för dig som är barn och unga i Borås. I programmet hittar du de inriktningar som styr den öppna ungdomsverksamheten. Dokumentet är beslutat av Fritids- och folkhälsonämnden och gäller till och med .

  Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program mot hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 466.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Skolbiblioteksprogram

  Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ungdomspolitiskt program

  Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger vår viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter

  Alla vi anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ett ansvar för att motverka oegentligheter. Det kan handla om att förebygga eller upptäcka oönskade beteenden eller handlingssätt som får konsekvenser för Borås Stads verksamheter och anseende. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Vårt förhållningssätt- hur vi motverkar oegentligheter Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samma möjligheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter