Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samma möjligheter

Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt strävar vi efter att boråsare ska ha likvärdiga förutsättningar och behandlas lika – alltså få samma möjligheter i livet. Så ser verkligheten inte ut. I Borås finns skillnader i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper och mellan olika områden.

Det här vill vi

Vi arbetar på olika fronter för att motverka ojämlikhet och orättvisor. I Borås ska alla invånare känna trygghet, ha tillgång till en likvärdig service och ha rätt till och möjlighet att gå i en skola som ger likvärdig utbildning. Alla invånare ska ha möjlighet till en bra bostad, en bra hälsa och en bra ekonomi.

Dessa grundläggande behov och rättigheter ska vara självklara för alla i Borås. Hur arbetar vi då för att se till att invånare får så likvärdiga möjligheter som möjligt i livet? Det kan du läsa mer om här:

En våg som väger två hjärtan mot varandra

Rätt till likabehandling

Invånare ska behandlas lika, det är en grundläggande rättighet. De mänskliga rättigheterna gäller alla, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Som kommun ska vi se till att ingen grupp blir missgynnad.

Rätt till likabehandling

Händer som håller ett hjärta med en sköld runt.

Möjlighet till samma trygghet

Att känna trygghet är ett grundbehov för människan och en förutsättning för att må bra. Det kan handla om att känna trygghet där du bor, i sitt eget hem och med dem du lever med. Du ska också känna trygghet i att du behandlas rättvist oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller tro.

Möjlighet till samma trygghet

Ett dokument, ett hjärta en person och en hand.

Möjlighet till samma service

Boråsare ska få likvärdig service, oberoende vem man är, var man kommer ifrån eller vilken status man har. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att säkerställa en jämlik och rättvis service till kommuninvånare.

Möjlighet till samma service

Ett äpple på en bok.

Möjlighet till samma utbildning

Att gå klart den grundläggande utbildningen är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning och elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

Möjlighet till samma utbildning

Ett litet hus, ett stort hus och ens stjärna.

Möjlighet till bra bostad

För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, ska alla ha möjlighet till en bra bostad och ett tryggt hem. Vi arbetar på olika sätt för att få fram bostäder som är bra för alla.

Möjlighet till bra bostad

Ett hjärta med en pulsrytm och en stjärna.

Möjlighet till bra hälsa

Hälsa handlar både om den fysiska, psykiska hälsan och sociala hälsan. I Borås arbetar vi på olika sätt för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar - från samhälls- till individnivå.

Möjlighet till bra hälsa

En spargris, en stapel med mynt och en stjärna.

Möjlighet till bra ekonomi

I Borås arbetar vi med förebyggande insatser för att hjälpa invånare till en bra ekonomi. Vi ansvarar också för det sociala stödet och omsorgen som innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den.

Möjlighet till bra ekonomi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Samma möjligheter. 

Bildningstaden Borås

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre.

Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Digital strategi

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun.

Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksprogram, bibliotek för alla

Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik

Biblioteksprogram, bibliotek för alla Pdf, 67.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för säkerhet

Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och våra verksamheter.

Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 296.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för ANDTS-förebyggande arbete

Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för Borås Stad är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. 

Program för ANDTS-förebyggande arbete 2022–2026 Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med föräldrar menar vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.

Program för föräldraskapsstöd Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för ett integrerat samhälle

Vi ska i vårt integrationarbete ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger verkligt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås Stads program för ett integrerat samhälle Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för nationella minoriteter

I det här programmet beskriver vi hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Vi beskriver också hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden.

Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska vi göra genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 175.1 kB.

Riktlinje för bostadsförsörjning

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samma möjligheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter