Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Demokrati och delaktighet

Människors engagemang och delaktighet är grundläggande för en stark och levande demokrati. Rätten till delaktighet är lagstadgad och gäller alla invånare – oavsett vem du är så har du rätt att vara delaktig. 

Det finns skillnader. I vissa områden i Borås är det till exempel många fler som röstar och engagerar sig än i andra områden. Att vissa grupper i samhället inte är delaktiga i demokratin kan leda till brist på tillit till samhällets institutioner, beslutsfattare och till varandra.

Det här vill vi

I Borås arbetar vi därför för att utveckla och stärka demokratin och för att öka delaktigheten. Alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

När invånare förstår och inkluderas i beslut blir de ofta bättre eftersom fler har kunnat uttrycka åsikter, idéer och erfarenheter. Genom att ge dig som boråsare möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling banar vi väg för ett hållbart samhälle.

Två personer och ett hjärta.

Möjlighet att förstå och delta

Här kan du läsa om vad vi gör för att fler grupper i samhället ska få insyn, förståelse och kunskap i hur samhället och demokratin fungerar.

Möjlighet att förstå och delta

En hand som pekar.

Möjlighet att påverka

Här kan du läsa om det vi gör för att ta vara på invånares synpunkter och hur vi arbetar för att ge fler möjlighet att påverka beslut som berör deras vardag.

Möjlighet att påverka

test

Bevara och skydda demokratin

Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner. Här kan du läsa om vad vi gör för att motverka antidemokratiska krafter och skydda demokratin.

Bevara och skydda demokratin

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Demokrati och delaktighet. 

Kulturprogram

Kulturen ska stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur, främja delaktighet och stimulera till eget skapande, utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt, erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur, arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande, verka för att bevara och utveckla kulturarvet samt bidra till att öka den sociala hållbarheten.

Kulturprogram – Kultur för alla 2020–2023 med framåtblick Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsprogram för säkerhet

Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och våra verksamheter.

Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 296.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för ett integrerat samhälle

Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås Stads program för ett integrerat samhälle Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för nationella minoriteter

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden.

Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungdomspolitiskt program

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger vår viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunikationspolicy

God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin.

Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårt förhållningssätt

Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Det kan handla om att förebygga eller upptäcka oönskade beteenden eller handlingssätt som får konsekvenser för Borås Stads verksamheter och anseende.

Vårt förhållningssätt Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Demokrati och delaktighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter