Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Demokrati och delaktighet

Människors engagemang och delaktighet är grundläggande för en stark och levande demokrati. Rätten till delaktighet är lagstadgad och gäller alla invånare – oavsett vem du är så har du rätt att vara delaktig. 

Det finns skillnader. I vissa områden i Borås är det till exempel många fler som röstar och engagerar sig än i andra områden. Att vissa grupper i samhället inte är delaktiga i demokratin kan leda till brist på tillit till samhällets institutioner, beslutsfattare och till varandra.

Det här vill vi

I Borås arbetar vi därför för att utveckla och stärka demokratin och för att öka delaktigheten. Alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

När invånare förstår och inkluderas i beslut blir de ofta bättre eftersom fler har kunnat uttrycka åsikter, idéer och erfarenheter. Genom att ge dig som boråsare möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling banar vi väg för ett hållbart samhälle.

Två personer och ett hjärta.

Möjlighet att förstå och delta

Här kan du läsa om vad vi gör för att fler grupper i samhället ska få insyn, förståelse och kunskap i hur samhället och demokratin fungerar.

Möjlighet att förstå och delta

En hand som pekar.

Möjlighet att påverka

Här kan du läsa om det vi gör för att ta vara på invånares synpunkter och hur vi arbetar för att ge fler möjlighet att påverka beslut som berör deras vardag.

Möjlighet att påverka

test

Bevara och skydda demokratin

Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner. Här kan du läsa om vad vi gör för att motverka antidemokratiska krafter och skydda demokratin.

Bevara och skydda demokratin

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin Demokrati och delaktighet.

 • Barn- och ungkulturprogram

  Alla barn och unga i Borås omfattas av barn- och ungkulturprogrammet, både i skolan och på fritiden. Barn- och ungkulturprogrammets långsiktiga mål är att stärka barn och ungas rätt till kultur som utövare, deltagare och publik. Genom ett varierat kulturutbud ges möjlighet till att utforska det kulturella landskapet under hela sin uppväxt. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Barn- och ungkulturprogram Pdf, 467.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Handlingsprogram för säkerhet

  Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och i våra verksamheter. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå

  Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Vi är skyldiga att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition i vårt arbete för en inkluderande stad. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för nationella minoriteter

  I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ungdomspolitiskt program

  Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger vår viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Internationell policy

  Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunikationspolicy

  God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter

  Alla vi anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ett ansvar för att motverka oegentligheter. Det kan handla om att förebygga eller upptäcka oönskade beteenden eller handlingssätt som får konsekvenser för Borås Stads verksamheter och anseende. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Vårt förhållningssätt- hur vi motverkar oegentligheter Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Demokrati och delaktighet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter