Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimat och energi

I Borås gör vi insatser för att möta pågående och kommande klimatförändringar inom en rad olika områden. Det handlar både om att minska vår egen organisations och boråsarnas klimatpåverkan. Vi behöver också anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Det här vill vi

Målet är att Borås ska bli fossilfritt – klimatneutralt – senast 2030. Därför satsar vi på klimatomställning som bland annat handlar om ökade investeringar i förnybar energi och energilagring, hållbara transporter, energi- och transporteffektivisering och olika klimatanpassningsåtgärder. Här kan du läsa mer om våra olika projekt och satsningar för en klimatsmart kommun.

En sköld med två termometrar där en är upp och ner. Skölden kröns även av två gröna blad.

Vårt klimatarbete

Vårt moderna samhälle är bland annat planerat och uppbyggt med tanke på vårt klimat. Med ett förändrat klimat behöver därför också samhället förändras. Här hittar du mer om hur vi organiserar vårt arbete för att minska utsläpp och anpassa oss till klimatförändringar.

Vårt klimatarbete

Ett moln med CO2 i och en pil som pekar neråt.

Minska koldioxidutsläppen

Vi arbetar med en mängd olika områden och projekt för att sänka vår egen organisations koldioxidutsläpp. Vi samverkar även med andra för att hela vårt samhälle ska minska koldioxidutsläppen.

Minska koldioxidutsläppen

En lastbil och en reväska.

Transporter och resande

Utstläpp från vägtrafik är vår största lokala utsläppskälla. Arbetet med att minska våra egna utsläpp har hög prioritet. Vi skapar också förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, verkar för effektivare godstransporter och gör det möjligt för fler att välja mer hållbara transportsätt.

Transporter och resande

Elledningar, en blixt och ett batteri.

El och energi

Vi ska spara energi, både för att spara miljö och pengar. Vi arbetar på olika sätt med att att minska vår egen elförbrukning både på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara energi i våra lokaler och att energieffektivisera gatubelysningen.

El och energi

En fabrik, ett handlag och en talrik med grönsaker

Konsumtion och produktion

Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella utsläpp och för vår egen organisations klimatpåverkan. För att minska dessa utsläpp fokuserar vi på fem områden, läs mer om dem här:

Konsumtion och produktion

Byggnad och en hammare.

Klimatsmart byggande

Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar stora utsläpp. När vi bygger ska vi bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv.

Klimatsmart byggande

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin Klimat och energi.

 • Energi- och klimatstrategi

  Energi- och klimatstrategin visar riktningen för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Energi- och klimatstrategin Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Miljöprogram

  Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Trafikprogram

  Trafikprogrammet ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar. Dokumentet ska analysera vad vägsystemet klara av och hur vi kan skapa nya väganslutningar för att göra en hållbar stadsutveckling möjlig med utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Trafikprogram Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Avfallsplan 2021-2030 − mot en cirkulär och hållbar framtid

  Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Mot en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam Avfallsplan 2021–2030 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelplan

  Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i Trafikprogrammet ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Cykelplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Kostpolicy

  Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för resor

  Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra tjänsteresor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för resor Pdf, 597.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för skogsförvaltning

  Vår skogsförvaltning ska bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, ekologiskt- och social hållbarthet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala värden ska följa en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Regler för inköp i kommunkoncernen

  Vi ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimat och energi

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter