Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimat och energi

I Borås gör vi insatser för att möta pågående och kommande klimatförändringar inom en rad olika områden. Det handlar både om att minska vår egen organisations och boråsarnas klimatpåverkan. Vi behöver också anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Det här vill vi

Målet är att Borås ska bli fossilfritt – klimatneutralt – senast 2030. Därför satsar vi på klimatomställning som bland annat handlar om ökade investeringar i förnybar energi och energilagring, hållbara transporter, energi- och transporteffektivisering och olika klimatanpassningsåtgärder. Här kan du läsa mer om våra olika projekt och satsningar för en klimatsmart kommun.

En sköld med två termometrar där en är upp och ner. Skölden kröns även av två gröna blad.

Vårt klimatarbete

Vårt moderna samhälle är bland annat planerat och uppbyggt med tanke på vårt klimat. Med ett förändrat klimat behöver därför också samhället förändras. Här hittar du mer om hur vi organiserar vårt arbete för att minska utsläpp och anpassa oss till klimatförändringar.

Vårt klimatarbete

Ett moln med CO2 i och en pil som pekar neråt.

Minska koldioxidutsläppen

Vi arbetar med en mängd olika områden och projekt för att sänka vår egen organisations koldioxidutsläpp. Vi samverkar även med andra för att hela vårt samhälle ska minska koldioxidutsläppen.

Minska koldioxidutsläppen

En lastbil och en reväska.

Transporter och resande

Utstläpp från vägtrafik är vår största lokala utsläppskälla. Arbetet med att minska våra egna utsläpp har hög prioritet. Vi skapar också förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, verkar för effektivare godstransporter och gör det möjligt för fler att välja mer hållbara transportsätt.

Transporter och resande

Elledningar, en blixt och ett batteri.

El och energi

Vi ska spara energi, både för att spara miljö och pengar. Vi arbetar på olika sätt med att att minska vår egen elförbrukning både på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara energi i våra lokaler och att energieffektivisera gatubelysningen.

El och energi

En fabrik, ett handlag och en talrik med grönsaker

Konsumtion och produktion

Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella utsläpp och för vår egen organisations klimatpåverkan. För att minska dessa utsläpp fokuserar vi på fem områden, läs mer om dem här:

Konsumtion och produktion

Byggnad och en hammare.

Klimatsmart byggande

Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar stora utsläpp. När vi bygger ska vi bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv.

Klimatsmart byggande

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Klimat och energi.

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB.

Cykelstrategi

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor. Vidare ska cykelstrategin bidra till att målen i kommunens koldioxidbudget uppfylls. Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Cykelstrategi Pdf, 298.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Cykelplan

Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i cykelstrategin ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden.

Cykelplan Pdf, 605.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan

Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Avfallsplanen beskriver hur kommunerna ska arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030, med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning 

Mot en cirkulär och hållbar framtid, gemensam avfallspaln 2021-2030 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kostpolicy

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna, men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Kostpolicy Pdf, 201.4 kB.

Riktlinjer för resor

Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra tjänsteresor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin.

Riktlinjer för resor Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för skogsförvaltning

Skogsförvaltningen ska bedrivas långsiktigt utifrån ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Vi ska skydda, restaurera och främja ett hållbart nyttjande av kommunens skogsinnehav över tid och motverka förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt ska ett aktivt skogsbruk bidra med jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimat och energi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter