Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårda och bevara vår miljö

Som kommun har vi ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet. Vi vårdar och bevarar värdefulla naturområden och vi kan bilda naturreservat. Genom att öka den biologiska mångfalden och sköta områdena på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett rikt natur- och kulturarv till kommande generationer.

Vi har också ett ansvar att se till att våra invånarehar tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt.

Det här vill vi

Vi vill stärka förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor.

En sol med dimma, ett moln och flygande fåglar.

Ren luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Ren luft

Vågor och en vattendroppe

Rent vatten

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och därför en otrolig viktig del av Borås kretslopp. Vi skyddar och förbättrar vår vattenkvalitet samt minskar föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Andra viktiga delar att förebygga vattenbrist och att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten.

Rent vatten

Två granar, ett odlingsfält och en sol.

Vårda och bevara skog och mark

I Borås är det nära till naturen, både till parker, sjöar och stora skogar. Vi ansvarar för att vårda och bevara den skog och mark som vi äger. Det är viktigt såväl för folkhälsan som för den ekologiska hållbarheten att vi skyddar, restaurerar och främjar en välmående natur.

Vårda och bevara skog och mark

En hand som håller en växt.

Skydda den biologiska mångfalden

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Som stora markägare har vi en särskilt viktig roll att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Vi arbetar på olika sätt med att skydda den biologiska mångfalden i vår kommun som du kan läsa mer om här.

Skydda den biologiska mångfalden

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Vårda och bevara vår miljö. 

Strategi för friluftsliv

Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning.

Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten- och avloppsförsörjningsplan

Vi har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter.

Vatten- och avloppsförsörjningsplan Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera.

Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.

Miljöpolicy

Vi ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och globalt och säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension.

Miljöpolicy Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för skogsförvaltning

Skogsförvaltningen ska bedrivas långsiktigt utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi ska skydda, restaurera och främja ett hållbart nyttjande av kommunens skogsinnehav över tid och motverka förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt ska ett aktivt skogsbruk bidra med jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårda och bevara vår miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter