Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårda och bevara vår miljö

Som kommun har vi ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet. Vi vårdar och bevarar värdefulla naturområden och vi kan bilda naturreservat. Genom att öka den biologiska mångfalden och sköta områdena på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett rikt natur- och kulturarv till kommande generationer.

Vi har också ett ansvar att se till att våra invånarehar tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt.

Det här vill vi

Vi vill stärka förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor.

En sol med dimma, ett moln och flygande fåglar.

Ren luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Ren luft

Vågor och en vattendroppe

Rent vatten

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och därför en otrolig viktig del av Borås kretslopp. Vi skyddar och förbättrar vår vattenkvalitet samt minskar föroreningar i våra sjöar och vattendrag. Andra viktiga delar att förebygga vattenbrist och att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten.

Rent vatten

Två granar, ett odlingsfält och en sol.

Vårda och bevara skog och mark

I Borås är det nära till naturen, både till parker, sjöar och stora skogar. Vi ansvarar för att vårda och bevara den skog och mark som vi äger. Det är viktigt såväl för folkhälsan som för den ekologiska hållbarheten att vi skyddar, restaurerar och främjar en välmående natur.

Vårda och bevara skog och mark

En hand som håller en växt.

Skydda den biologiska mångfalden

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Som stora markägare har vi en särskilt viktig roll att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Vi arbetar på olika sätt med att skydda den biologiska mångfalden i vår kommun som du kan läsa mer om här.

Skydda den biologiska mångfalden

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Vårda och bevara vår miljö.

 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Miljöprogram

  Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)

  VA-planens syfte är att planera för nutiden och framtidens vatten- och avloppsförsörjning. Rent vatten är en viktig för att minska hälso- och miljörisker och är en del i att bygga ett hållbart samhälle. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för skogsförvaltning

  Vår skogsförvaltning ska bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, ekologiskt- och social hållbarthet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala värden ska följa en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för trädvårdsarbetet

  Vi bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårda och bevara vår miljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter