Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

God utbildning och bra arbete

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Och alla ska ha lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället.

Det här vill vi

Alla ska få tillgång likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet, oavsett vem du är och var du bor i Borås. I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå. Vi vill också att alla, även utsatta grupper, ska finnas i arbete och vi jobbar för att arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda.

Ett äpple på en bok

Utbildning för alla

Att gå klart den grundläggande utbildningen är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning och elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet, oavsett vem du är och var du bor i Borås.

Utbildning för alla

Personer med olika yrken

Arbete för alla

Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället. Vi stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även för de som står långt från arbetsmarknaden. Vi ansvarar även för vuxenutbildning.

Arbete för alla

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin God utbildning och bra hälsa.

Bildningstaden Borås

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre.

Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalpolitiks program

Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör skillnad för kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer personaloch kompetensförsörjning.

Personalpolitiks program Pdf, 162.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan.

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolbiblioteksprogram

I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Skolbibliotek ska främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.

Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöpolicy

Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet som kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande. Borås stad ska ge chefer och medarbetare förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: God utbildning och bra arbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter