Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hälsa och välmående

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.

Det här vill vi

Boråsare ska ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsa består av fysisk, psykisk och social hälsa. Vi arbetar både främjande och förebyggande med alla tre delar.

En person som dansar till musik.

Möjlighet till rörelse

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Den kan också förebygga ohälsa i form av olika sjukdomar och även psykisk ohälsa. Vi arbetar på olika sätt med att bidra till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Möjlighet till rörelse

Möjlighet till goda matvanor

Möjlighet till bra matvanor

Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Maten vi serverar ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår miljö. Vi arbetar även med att främja goda matvanor och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Möjlighet till bra matvanor

Olika fritidsaktiviteter.

Möjlighet till meningsfull fritid

Fritidsaktiviteter är en viktig pusselbit för ett hållbart samhälle. En aktiv och meningsfull fritid bidrar till gemenskap, glädje, delaktighet och god hälsa. Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att se till att det finns kultur- coch fritidsaktiviteter för alla, oavsett vem du är eller vad du kan.

Möjlighet till en meningsfull fritid

Händer som skyddar en person

Möjlighet till likvärdig vård

Vård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. Den vård och omsorg som vi erbjuder ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet, oavsett vem man är, ens status eller var man kommer ifrån.

Möjlighet till likvärdig vård

En person med ett hjärta som kropp

Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Den fysiska och psykiska hälsan gör det möjligt för oss att må bra och uppnå vår potential. Vi arbetar med en rad olika akvititeter och insatser för olika målgrupper för att främja och förebygga den fysiska såväl som den psykiska hälsan.

Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin Hälsa och välmående.

 • Digital strategi

  Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Barn- och ungkulturprogram

  Alla barn och unga i Borås omfattas av barn- och ungkulturprogrammet, både i skolan och på fritiden. Barn- och ungkulturprogrammets långsiktiga mål är att stärka barn och ungas rätt till kultur som utövare, deltagare och publik. Genom ett varierat kulturutbud ges möjlighet till att utforska det kulturella landskapet under hela sin uppväxt. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Barn- och ungkulturprogram Pdf, 467.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ANDTS-förebyggande arbete

  Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för oss är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ANDTS-förebyggande arbete Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för en god individ- och familjeomsorg

  Programmet beskriver hur verksamheten ska utvecklas för en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen utgår från följande fem områden: Se hela människan, frigöra och utveckla styrkor och färdigheter, förutsättningar att göra ett bra jobb, medskapande,
  samverkan med andra aktörer.
  Dokumentet är beslutat av Individ- och familjeomsorgsnämnden och gäller till och med .

  Program för en god individ- och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för öppen ungdomsverksamhet

  Den öppna ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för dig som är barn och unga i Borås. I programmet hittar du de inriktningar som styr den öppna ungdomsverksamheten. Dokumentet är beslutat av Fritids- och folkhälsonämnden och gäller till och med .

  Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kostpolicy

  Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hälsa och välmående

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter