Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hälsa och välmående

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.

Det här vill vi

Boråsare ska ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsa består av fysisk, psykisk och social hälsa. Vi arbetar både främjande och förebyggande med alla tre delar.

En person som dansar till musik.

Möjlighet till rörelse

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Den kan också förebygga ohälsa i form av olika sjukdomar och även psykisk ohälsa. Vi arbetar på olika sätt med att bidra till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Möjlighet till rörelse

Möjlighet till goda matvanor

Möjlighet till bra matvanor

Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Maten vi serverar ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår miljö. Vi arbetar även med att främja goda matvanor och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Möjlighet till bra matvanor

Olika fritidsaktiviteter.

Möjlighet till meningsfull fritid

Fritidsaktiviteter är en viktig pusselbit för ett hållbart samhälle. En aktiv och meningsfull fritid bidrar till gemenskap, glädje, delaktighet och god hälsa. Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att se till att det finns kultur- coch fritidsaktiviteter för alla, oavsett vem du är eller vad du kan.

Möjlighet till en meningsfull fritid

Händer som skyddar en person

Möjlighet till likvärdig vård

Vård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. Den vård och omsorg som vi erbjuder ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet, oavsett vem man är, ens status eller var man kommer ifrån.

Möjlighet till likvärdig vård

En person med ett hjärta som kropp

Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Den fysiska och psykiska hälsan gör det möjligt för oss att må bra och uppnå vår potential. Vi arbetar med en rad olika akvititeter och insatser för olika målgrupper för att främja och förebygga den fysiska såväl som den psykiska hälsan.

Möjlighet till ett skadefritt och hälsosamt liv

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hälsa och välmående. 

Strategi för friluftsliv

Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning.

Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Digital strategi

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun.

Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för ANDTS-förebyggande arbete

Förkortningen ANTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för Borås Stad är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. 

Program för ANDTS-förebyggande arbete 2022–2026 Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Program för öppen ungdomsverksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag ska utgå från: ett främjande, förebyggande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser

Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 567.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostpolicy

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Kostpolicy Pdf, 201.4 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hälsa och välmående

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter