Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet att förstå och delta

Vi arbetar för att stärka demokratin i samhället. I Borås ska alla invånare kunna förstå och ta del av beslut som rör det lokala samhällets utveckling. Det är viktigt för att tilliten till samhället ska förbli hög.

Här kan du läsa om vad vi gör för att fler grupper i samhället ska få insyn, förståelse och kunskap i hur samhället och demokratin fungerar.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet att förstå och delta.

 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå

  Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Vi är skyldiga att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition i vårt arbete för en inkluderande stad. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för nationella minoriteter

  I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunikationspolicy

  God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare

  Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog. Dessa riktlinjer skapar ramarna för vårt arbete med att involvera medborgare för att att öka delaktigheten och inflytandet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare Pdf, 721.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet att förstå och delta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter