Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun soveltamismääräykset

Oikeus valtakunnalliseen kuljetuspalveluun

Valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta säädetyn lain SFS 1997:735 mukaan kunnan on maksettava korvausta matkakuluista henkilöille, joiden on laajan ja pysyvän toimintarajoitteen johdosta matkustettava erityisen kalliisti.

Laajalla toimintarajoitteella tarkoitetaan toimintarajoitetta, minkä johdosta henkilö ei voi matkustaa julkisilla joukkovälineillä ainoastaan sillä avulla, jonka kuljetusliike tai kunnallinen kuljetuspalvelu tarjoaa.
Pysyvällä tarkoitetaan toimintarajoitetta, jonka kestoksi arvioidaan vähintään kuusi kuukautta.

Kalliimmalla tavalla tarkoitetaan matkaa, joka toimintarajoitteen johdosta on tehtävä kalliimmin kuin tavallisesti. Tavalliseksi hinnaksi lasketaan matkasta julkisilla joukkovälineillä veloitettava määrä.

Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myönnetä sen johdosta, että julkiset joukkovälineet puuttuvat joltakin matkalta tai jonakin aikana.

Hakemus

Valtakunnallista kuljetuspalvelua koskevan hakemuksen voi tehdä Boråsin kaupungissa vakituisesti asuva.
Valtakunnallista kuljetuspalvelua koskeva lupa myönnetään, jos matka tapahtuu Ruotsissa kunnasta toiseen. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myönnetä Boråsin kaupungin kuljetuspalvelualueelle.

Hakemus tehdään kutakin matkaa varten. Lupa säännöllisiä matkoja varten samaan matkan kohteeseen voidaan antaa joitakin matkoja varten, jolloin matkan kohde ja matkustustapa eritellään.

Taataksemme, että hakemus ehditään selvittää ajoissa, hakemus on toimitettava Boråsin kaupungin Tekniselle lautakunnalle viimeistään kahta viikkoa suunniteltua matkaa ennen. Joulunpyhiä koskevat erityiset säännöt.

Hakemusta on ehkä tarvetta täydentää hakijan toimintarajoitteen tuntevan lääkärin tai jonkun muun erityispätevän henkilön lausunnolla. Hakija maksaa sen aiheuttamat kulut.
Erityisajoneuvoa tarvitsevalle matkustajalle voidaan myöntää valtakunnallinen kuljetuspalvelu Landvetteriin lentomatkaa varten aikana, jolloin kuljetuspalvelu ei aja.

Lapset

Mikäli hakija ei ole täyttänyt 18 vuotta, harkinta suhteutetaan samanikäisiin lapsiin ilman toimintarajoitetta. Ratkaisevana seikkana on oltava, että yleisillä kulkuvälineillä yksin toteutettavan matkaan vaikeuden tulee riippua toimintarajoitteesta huolimatta siitä, selviytyisikö lapsi matkasta aikuisen seurassa.

Matkustustapa/Apuvälineet

Valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta tehtävän harkinnan lähtökohtana pidetään aina julkisia liikennevälineitä, ja matkan on tapahduttava huomioon ottaen nykyinen vammaisen tarpeisiin tehty mukautus hakemusta koskevalla reitillä. Korvausta valtakunnallisen kuljetuspalvelun kautta annetaan julkisilla liikennevälineillä tai erityisesti mukautetulla ajoneuvolla tehtävään matkaan, joka toteutetaan saattajan kanssa tai ilman saattajaa.
Lupaa ei myönnetä yksityisautoa, vuokra-autoa tai ambulanssia varten.

Kulkuvälinettä koskeva harkinta tehdään kussakin yksittäisessä tapauksessa. Päätökseen voidaan liittää matkustustapaa koskevia määräyksiä. Henkilökohtaisesti määrätyt, itse matkan toteutukselle välttämättömät kävelyapuvälineet, joita tarvitaan ajoneuvoon siirtymiseen ja siitä poistumiseen sekä määränpäässä tapahtuvaan liikkumiseen matkan tarkoituksen saavuttamiseksi, saa ottaa mukaan matkalle, mikäli ne eivät merkitse kalliimpaa kulkuvälinettä.

Matkustustapaa koskeva lupa myönnetään hakijan toimintarajoitteen perusteella siten, että se aiheuttaa alhaisimman mahdollisen kustannuksen luvan myöntäjälle.

Saattaja

Saattaja myönnetään, kun matkustaja tarvitsee enemmän apua matkan toteuttamiseksi, kuin mitä liikennöitsijä ja kunnallinen kuljetuspalvelu voivat tarjota. Saattaja myönnetään mukautetulla ajoneuvolla tai henkilöautolla tehtävää matkaa varten ainoastaan, kun matkustaja tarvitsee hoitoa ja apua matkan aikana.

Saattajan odotetaan voivan antaa käyttäjän tarvitsemaa apua. Matkustaja vastaa itse saattajan hankkimisesta.

Valtakunnallista kuljetuspalvelua koskeva lupa kalliimmalla matkustustavalla kuin julkisilla liikennevälineillä myönnetään vain, jos matkaa varten ei ole saattajaa.

Korvausta maksetaan saattajan matkasta matkustajan luo ja kotiinsa. Matka tehdään aina halvimmalla matkustustavalla. Valtakunnallinen kuljetuspalvelu ei vastaa saattajan matkan varaamisesta.

Matkakumppani

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun tapahtuessa julkisilla liikennevälineillä matkakumppani maksaa todellisen lipun hinnan.
Valtakunnallisen kuljetuspalvelun tapahtuessa henkilöautolla tai erityisajoneuvolla matkakumppani maksaa saman omavastuuosuuden kuin se, jolle valtakunnallista kuljetuspalvelua on myönnetty, ja hän saa liittyä matkaan, jos tilaa on. Matkaa tilattaessa ilmoitetaan mahdollinen matkakumppani.

Lemmikit

Matkustaja saa ottaa lemmikin mukaan matkalle. Henkilöautossa lemmikki sijoitetaan tavaratilaan. Erityisajoneuvossa käytetään matkustajan järjestämää häkkiä.
Matkustettaessa yleisillä kulkuvälineillä noudatetaan liikennöitsijän sääntöjä.

Kuljettajan tehtävät

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun toteutuessa henkilöautolla tai erityisajoneuvolla kuljettaja noutaa asunnosta ja saattaa takaisin sekä auttaa matkatavaroiden ja apuvälineiden käsittelyssä. Siirryttäessä valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta julkisiin liikennevälineisiin kuljettaja auttaa myös laiturille, pysäkille tai saattajan tapaamispaikalle ja sieltä pois.

Matkatavarat

Hygieniavalmisteita kuten esimerkiksi vaippoja saa ottaa mukaan matkan ja määränpäässä parin päivän aikana tarvittava määrä.

Julkisilla liikennevälineillä tehtävällä matkalla saa matkatavaroita ottaa mukaan liikennöitsijän ohjeiden mukaan.
Matkustettaessa henkilöautolla tai erityisajoneuvolla sääntönä on yksi matkatavara apuvälineiden lisäksi matkustajaa kohden.

Luvan laajuus

Päätöksestä ilmenee, missä laajuudessa valtakunnallista kuljetuspalvelua on myönnetty hakijalle, mihin kuntaan tehtäviä matkoja lupa koskee, mitä matkustustapaa tarkoitetaan, myönnetäänkö saattaja vai ei, sekä millaisia apuvälineitä saa ottaa mukaan.

Päätöksistä tiedotetaan hakijalle kirjallisesti. Hylkäävälle päätökselle on annettava syy, ja sen on sisällettävä tietoja päätöksen valittamistavasta.

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun toteutus

Henkilö, jolle valtakunnallista kuljetuspalvelua on myönnetty, tilaa itse tai asiamiehen kautta lupaa koskevan matkan Teknisen hallinnon henkilöliikenneosastolta. Osasto varaa lippuja julkisiin liikennevälineisiin laskuttaen matkustajalta omavastuuosuuden.

Henkilöautolla tai erityisajoneuvolla matkustettaessa omavastuuosuus maksetaan suoraan kuljettajalle.

Peruutus

Matkustajaa laskutetaan omavastuuosuudesta, jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia lähtöä ennen.

Mukautusaika/Koordinointi

Voidaksemme hyödyntää alennuksia ja joukkoliikenteen halvempia hintavaihtoehtoja sekä koordinoida maksimaalisesti henkilöautolla ja erityisajoneuvolla tehtäviä matkoja, matkustusajan mukautusta saattaa tapahtua.

Lähtökohtaisesti alle 200 km matkojen aikoja voidaan siirtää puolen päivän sisällä, ja 200 km ylittävien matkojen aikoja voidaan siirtää koko päivän sisällä. Toimintarajoitteen laajuus sekä joissakin tapauksissa matkan tarkoitus voi vaikuttaa mukautusaikaan.
Matka koordinoidaan säännöllisesti koko tai osamatkan osalta. Koordinoitujen matkojen matkustusaika ja reitti voivat pidentyä. Poikkeus kimppakyydistä tehdään vain toimintarajoitteen vaatiessa sitä.

Valtakunnallisen kuljetuspalvelun soveltamissäännöt

  • Tekninen lautakunta vahvisti soveltamissäännöt 27.3.2014,
  • Tekninen lautakunta tarkisti ne 2.2.2018 ja 25.10.2018.
  • Määräykset ovat voimassa 25.10.2018 lähtien.

Om tillämpningsföreskrifterna för riksfärdtjänst

  • Tillämpningsföreskrifterna är fastställda av Tekniska nämnden 2014-03-27.
  • Reviderad av Tekniska nämnden 2018-02-02 och 2018-10-25.
  • Föreskrifterna gäller från och med 2018-10-25.
Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Valtakunnallisen kuljetuspalvelun soveltamismääräykset

Facebook LinkedIn E-post