Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst

Följande gäller för riksfärdtjänst inom Borås Stad.

Rätt till riksfärdtjänst

Enligt Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735 ska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Med stort funktionshinder avses funktionshinder som orsakar att en person inte kan resa med allmänna kommunikationer enbart med den hjälp som transportföretag och kommunal färdtjänst tillhandahåller.
Med varaktigt avses att funktionshindret väntas kvarstå i minst 6 månader.

Med kostsamt sätt avses att resan, på grund av funktionshindret, måste ske på ett dyrare sätt än vad som är normalt. Som normalkostnad räknas avgiften för de allmänna kommunikationer som finns på sträckan.
Riksfärdtjänsttillstånd medges inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas på viss sträcka eller vid viss tid.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst kan göras av den som är folkbokförd i Borås Stad.
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas om resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst beviljas inte inom Borås Stads färdtjänstområde.

Ansökan sker inför varje resa. Vid regelbundna resor till samma resmål kan tillstånd ges för ett visst antal resor med specificering av resmål och färdsätt.

För att garantera att ansökan hinner utredas i tid bör ansökan om riksfärdtjänst vara Tekniska förvaltningen i Borås Stad tillhanda senast tre veckor före planerad avresedag.

Vid jul- och nyårshelgerna gäller speciella regler.

Ansökan kan behöva kompletteras med utlåtande av läkare eller annan person som har specialist-kompetens och kännedom om sökandens funktionshinder. Sökanden står för eventuell kostnad av detta.
Resenär som kräver specialfordon kan beviljas riksfärdtjänst till Landvetter vid egen flygresa, un-der tid då färdtjänst inte kör.

Barn

Om sökanden är under 18 år skall prövning göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Avgörande ska vara att svårigheten att ensam resa med allmänna kommunikat-ioner beror på funktionshindret, oavsett om barnet i vuxens sällskap skulle klara resan.

Färdsätt/Hjälpmedel

Utgångspunkten vid prövning av riksfärdtjänst ska alltid vara allmänna kommunikationer och ska ske med beaktande av befintlig handikappanpassning på den sträcka ansökan avser. Ersättning genom riksfärdtjänst kan ges för resor med allmänna kommunikationer eller med särskilt anpassat fordon, med eller utan ledsagare.
Tillstånd kan inte beviljas för privatbil, hyrt fordon eller ambulans

Prövning av färdmedel sker i varje enskilt ärende. Beslut kan förenas med föreskrifter om färd-sätt. Personligt förskrivna gånghjälpmedel, som är nödvändiga för själva resans genomförande, att ta sig till och från fordonet samt för att förflytta sig på resmålet för att resans ändamål ska kunna uppnås, får tas med på resan om det inte innebär ett dyrare färdmedel.

Tillstånd beviljas för det färdsätt, som med hänsyn till sökandens funktionshinder medför lägst kostnad för tillståndsgivaren.

Ledsagare

Ledsagare beviljas när resenären har behov av hjälp för resans genomförande utöver den som tra-fikföretag och kommunal färdtjänst tillhandahåller. För resa i anpassat fordon eller personbil be-viljas ledsagare endast när resenären har behov av vård och hjälp under resan.

Den som är ledsagare ska kunna ge den hjälp resenären behöver. Det är resenärens ansvar att ordna en ledsagare.

Riksfärdtjänsttillstånd till dyrare färdsätt än resa med allmänna kommunikationer kan inte medges enbart med motivering om att ledsagare saknas för resan.

Ersättning kan ges för fram- och återresa för ledsagaren. Detta ska alltid ske med billigaste färdsättet. Riksfärdtjänsten är inte ansvarig för att boka denna resa åt ledsagaren.

Medresenär

Vid riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer betalar medresenär faktiskt biljettpris.
Vid riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon betalar medresenär samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade och får åka med i mån av plats. Eventuell medresenär ska anges vid beställningen.

Djur

Resenären har möjlighet att ta med husdjur på resan. I personbil placeras djuret i bagageutrym-met. I specialfordon ska bur användas som tillhandahålls av resenären.
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller trafikföretagets regler.

Vad gör chauffören

Vid riksfärdtjänst med personbil och specialfordon hämtar och lämnar chauffören i bostaden och hjälper till med bagage och hjälpmedel. Vid anslutning med riksfärdtjänst till allmänna kommunikationer är chauffören även behjälplig till och från perrong, hållplats eller mötesplats för ledsagning.

Bagage

Hygienartiklar, som till exempel blöjor, får medföras motsvarande vad som behövs på resan och ett par dagar på resmålet.

Vid resa med allmänna kommunikationer får bagage medföras enligt trafikföretaget.
Vid resa med personbil eller specialfordon gäller ett bagage/resenär utöver hjälpmedel.

Tillståndets omfattning

Av beslutet skall framgå i vilken omfattning den som beviljats riksfärdtjänst har rätt till resor. Till vilken kommun tillståndet gäller, vilket färdsätt som avses, rätt till ledsagare eller inte, samt vilka hjälpmedel som får medföras ska framgå.

Alla beslut ska skriftligt meddelas den sökande. Beslut om avslag ska vara motiverade och inne-hålla information om hur beslutet kan överklagas.

Riksfärdtjänstens utförande

Den som beviljas riksfärdtjänst ska själv eller genom ombud beställa riksfärdtjänstresa hos avdelningen för persontransport på Tekniska förvaltningen. För resa med allmänna kommunikationer bokas biljetter med fördel av kunden själv efter samråd med Persontransportavdelningen som har rätten att bestämma kostnad för biljetten. När kunden efter resan skickar in kvitto för resan återbetalas biljettkostnaden till kunden med avdrag för egenavgiften. Personaltransportavdelningen kan boka biljetter med allmänna kommunikationer och fakturerar då egenavgiften till kunden. För resa med personbil/specialfordon faktureras egenavgiften till kunden.

Avbokning

Egenavgift kan debiteras resenär vid avbokning senare än 24 timmar före avresa.

Anpassningstid / Samordning

För att kunna ta del av rabatter och billigare prisalternativ i kollektivtrafiken och få maximal sam-ordning för resor med personbil och specialfordon kan anpassning av restid ske.

Utgångspunkt är att resor upp till 20 mil kan ändras inom halvdag och resor över 20 mil kan änd-ras inom heldag. Funktionshindrens omfattning samt i vissa fall ändamålet med resan kan på-verka tidsanpassningen.
Resorna samordnas regelmässigt hela eller delar av sträckan. Restiden och resvägen kan bli längre vid samordnade resor. Undantag från samåkning kan endast göras om funktionshindret kräver detta.

Om tillämpningsföreskrifterna för riksfärdtjänst

  • Tillämpningsföreskrifterna är fastställda av Tekniska nämnden 2014-03-27.
  • Reviderad av Tekniska nämnden 2018-02-02, 2018-10-25 och 2023-04-26
  • Föreskrifterna gäller från och med 2023-04-26.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender