Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minska koldioxidutsläppen

Vi har räknat ut att våra koldioxidutsläpp som kommun måste minska med cirka 16 procent varje år för att ha en möjlighet att nå FN:s klimatmål.

Vissa områden är särskilt viktiga att prioritera. För vår egen del är det byggnation av byggnader och infrastruktur samt inköp av livsmedel och övriga varor och tjänster. I samhället ser fördelningen lite annorlunda ut. Här står flyg- och bilresor för stora utsläpp, men också konsumtion av livsmedel och övriga varor som bland annat elektronik och kläder har en stor klimatpåverkan.

Vi arbetar med en mängd olika områden och projekt för att sänka vår egen organisations koldioxidutsläpp. Vi samverkar även med andra för att hela vårt samhälle ska minska koldioxidutsläppen.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Klimat och energi.

 • Energi- och klimatstrategi

  Energi- och klimatstrategin visar riktningen för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Energi- och klimatstrategin Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Miljöprogram

  Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Trafikprogram

  Trafikprogrammet ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar. Dokumentet ska analysera vad vägsystemet klara av och hur vi kan skapa nya väganslutningar för att göra en hållbar stadsutveckling möjlig med utrymme för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Trafikprogram Pdf, 19.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Avfallsplan 2021-2030 − mot en cirkulär och hållbar framtid

  Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Mot en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam Avfallsplan 2021–2030 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelplan

  Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i Trafikprogrammet ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Cykelplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för resor

  Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra tjänsteresor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för resor Pdf, 597.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för skogsförvaltning

  Vår skogsförvaltning ska bedrivas långsiktigt utifrån kriterierna ekonomisk-, ekologiskt- och social hållbarthet. Skogarnas ekonomiska, ekologiska och sociala värden ska följa en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Minska koldioxidutsläppen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter