Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modellen på Norrby

För att organisera arbetet Tillsammans utvecklar vi Norrby arbetar vi utifrån en modell som bygger på ett medskapande arbete.

Områdesutvecklingen utgår från dem som bor och verkar på Norrby, de känner sitt område bäst.

Vi har arbetat fram gemensamma mål för området. Målen togs fram i en workshop i oktober 2022 där över hundra personer deltog.

Vad?

Arbetssättet bygger på samverkan mellan norrbyborna, de som är verksamma på området, tjänstepersoner från Borås Stad och representanter från bostadsbolag.

Arbetssättet innebär att man utgår från en gemensam utmaning, det kan till exempel handla om hur fler ska komma i arbete eller hur tryggheten ska bli bättre på området.

Alla i arbetet förväntas bidra på lika villkor, man tar ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med den utmaning man har.

Varför?

Arbetet gynnar de boende på Norrby men också hela kommunen eftersom trygghet och jämlika livsvillkor gynnar alla.

Hur?

Utifrån de intervjuer på Norrby har vi gemensamt ringat in fyra olika fokusområden; meningsfull fritid, inre miljö och yttre miljö, förutsättningar för arbete och förskola-skola-föräldraskap. Utifrån dessa fokusområden har vi nu skapat fyra arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna, med cirka 20-30 personer består av norrbybor, representanter från föreningslivet och tjänstepersoner från Borås Stads förvaltningar och bostadsbolag.

Arbetsgrupperna tar nu fram handlingsplaner för vad som behöver göras på Norrby. Syftet är att vi gemensamt ska uppnå Drömmen om Norrby.

Tanken med det medskapande arbetet är att allas insats är lika viktig och att alla behövs.

Alla som bor på Norrby kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetsgrupperna.

Anmäl dig till Drömmen om Norrby

När?

Under hösten 2022 arbetades en gemensam målbild fram. Under hösten 2022 kom också arbetsgrupperna igång med sina första möten.

Under våren 2023 fortsatte arbetet med att ta fram handlingsplaner för vad som behöver göras för att utveckla Norrby och arbetet med att genomföra aktiviteter pågår.

Tillsammans utvecklar vi Norrby - en plan för vad som ska göras

Vem?

Arbetet leds av Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samverkan med Stadsledningskansliet, det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås, föreningslivet och civilsamhället.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modellen på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol