Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktiviteter på Norrby

På Norrby finns det redan idag ett pågående lokalt arbete och det är många inom näringslivet, föreningslivet och civilsamhället som bidrar med idéer, engagemang och resurser för att utveckla området.

Men de boende på Norrby är nyckelaktörer, de är kärnan i arbetet och involveras därför tidigt eftersom de som bor i ett område också känner platsen allra bäst.

Här beskriver vi de aktiviteter som är beslutade och har påbörjats inom områdesutveckling Norrby.

Pågående aktiviteter

Ta fram en modell för arbetet med områdesutveckling

Inom arbetet Socialt hållbart Borås pågår ett arbete med att skapa och implementera en modell för framtida arbete med områdesutveckling.

Syftet är att, tillsammans med verksamma aktörer på Norrby, skapa en struktur och organisering för områdesutvecklingsarbetet. Modellen bygger på samverkan med verksamma aktörer på området och medskapande med de boende på Norrby.

Områdesutvecklingsplanen "Drömmen om Norrby"

Just nu pågår ett arbete där de boende på Norrby, verksamma aktörer på området och Borås Stad gemensamt formulerar en områdesutvecklingsplan som vi kallar Drömmen om Norrby. Den ska visa vad vi gemensamt vill att utvecklingsarbetet ska leda till.

Boendes perspektiv har tidigare fångats upp genom det medskapande arbetet som pågår på Norrby under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Boendes perspektiv har också fångats upp genom en enkätundersökning som genomförts under ledning av Bostäder i Borås. 24 norrbybor anställdes för att genomföra enkätundersökningen och 1580 norrbybor svarade på enkäten.

En fotoutställning med samma namn, Drömmen om Norrby, lanseras i samband med Norrbydagen den 27 augusti 2022. Den förstärker målbilden och är tänkt att inspirera boende att vilja vara med i arbetsgrupper om hur målbilden kan förverkligas.

Kunskapsunderlag om Norrby

Kunskapsunderlaget om Norrby är en nulägesbeskrivning och ett stöd i arbetet med att följa upp områdesutvecklingsarbetet som sker på Norrby.

Kunskapsunderlaget bygger på Borås Stads Välfärdsbokslut som mäter den sociala hållbarheten i Borås över tid. Detta kunskapsunderlag gör ett lokalt nedslag på Norrby.

Kunskapsunderlaget är uppbyggt utifrån teman:

  • Inkludering och deltagande
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
  • Utbildning
  • Arbete
  • Boende
  • Barn och ungas hälsa

Arbetsgrupper på Norrby

De boende som anställdes för att arbeta med enkätundersökningen är fortsatt delaktiga i de arbetsgrupper som bildas för att att ta fram och genomföra Drömmen om Norrby.

I arbetsgrupperna samverkar boende, civilsamhälle, Borås Stad, bostadsbolag och näringsliv. Arbetsgrupperna har en budget för att förverkliga Drömmen om Norrby.

Åtgärder i den fysiska och offentliga miljön

Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad skötsel och/eller nyprojektering, men också genom punktinsatser kopplat till felanmälningar och synpunkter. Det finns även metoder och forum genom trygghetsvandringar och trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade områdena i EST-arbetet är Norrby.

För att förstärka det arbete som pågår pilottestas ”Handboken för trygga offentliga miljöer” på Norrby. Handlingsplanen visar de fysiska och sociala åtgärder som kan förbättra den upplevda tryggheten i Borås.

Inom ramen för aktiviteten gör även Bostäder i Borås en satsning med att rusta upp befintliga fastigheter på området. Bostäder i Borås har även fått medel från Boverket ör att arbeta för ett grönare och tryggare Norrby.

För att förstärka arbetet med att göra området rent och snyggt anställde det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås under april 2022 tio norrbybor för att arbeta med inre- och yttre skötsel.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiviteter på Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender